Γράφτηκε από τον/την "Tο Παλίμψηστον". 27/02 20:43

ioannis xrisostomos 1

Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.


Γιά νά μή ξεχνᾶμε

Εἰσαγωγή ἐκσυγχρονιστική

Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἐκυκλοφορήθη στό Διαδίκτυο μικρό ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα», τό ὁποῖο ἀνέγνωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀναγνωστῶν, πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀντίθεση μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων, ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν ἀντορθόδοξη, ἀντιπατερική καί ἀντισυνοδική πορεία τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Διεφύλαξαν μέχρι τώρα τήν Ἐκκλησία οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι, οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι ἀπρόσβλητη καί καθαρή ἀπό τίς ἐπιβουλές ποικίλων ἐχθρῶν, ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν, παρακινούμενων πάντοτε ἀπό τόν ἐπαναστατήσαντα κατά τοῦ Θεοῦ καί πρῶτο σχισματικό καί αἱρετικό, τόν Διάβολο.

Ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία «πολεμουμένη νικᾶ» καί καταισχύνει τούς ἐχθρούς, καί ἔτσι θά συμβαίνει πάντοτε, διότι κατά τήν ἀψευδῆ καί ἀσφαλέστατη μρτυρία τοῦ Θεανθρώπου ἱδρυτῆ της «καί πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», κατά δέ τόν χρυσορρήμονα Ἅγιο Πατέρα, ἄν πολεμεῖς μέ ἄνθρωπο ἤ θά νικήσεις ἤ θά νικηθεῖς, ἄν ὅμως πολεμεῖς τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατο νά νικήσεις, διότι κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεός, καί τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά τόν νικήσει ὁ ἄνθρωπος.

Παρά ταῦτα οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, μολονότι γνωρίζουν τήν ἀδυναμία τους ἀπέναντι στόν παντοδύναμο Θεό, δέν σταματοῦν τίς προσπάθειες τους νά ἀπομακρύνουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά δυσχεράνουν τήν σωτηρία τους, ἀμετανόητες γιά τήν ἀποστασία καί τήν ἀνταρσία τους, γιά τό αἰώνιο σχίσμα τους, στό ὁποῖο δυστυχῶς ἔχουν συνεργούς καί συμμάχους πολλούς ἐκ τῶν ἐπισκόπων καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν.

Στήν πρόσφατη ἐκκλησιαστική ἱστορία ἐπισυμβαίνουν γεγονότα καταστροφικά, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν πολλούς Χριστιανούς στήν ἀγκαλιά τῶν αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων, χωρίς νά ὑπάρχει ἐκ μέρους τῶν ποιμένων ἀντίδραση καί ἀντίσταση γιά τούς λύκους πού κατασπαράσσουν τά πρόβατα. Ἀντίθετα, πολλοί ποιμένες μετασχηματίζονται σέ προβατόσχημους λύκους καί συμμετέχουν στήν πνευματική θανάτωση τῶν λογικῶν προβάτων.

Εἶχε προειδοποιήσει γι᾽ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς κληρικούς τῆς Ἐφέσου, ὅταν τούς συγκέντρωσε στήν Μίλητο, γιά νά τούς δώσει τίς τελευταῖες ὁδηγίες: «Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγώ γάρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καί ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν».

Ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτόν καί τούς λοιπούς Ἀποστόλους Ἅγιοι Πατέρες μέ τούς ἀξίους διαδόχους των, τούς ἐπισκόπους, παρά τήν προσπάθεια τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἐξεδίωκαν τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί μετά ἀπό μακροχρόνια δουλεία σέ ἀλλόθρησκους ἤ σέ ἐσωτερικούς ἄθεους κυβερνῆτες.

Ἐπειδή λοιπόν ἡ δισχιλιετής νικηφόρα πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ὄχι ἁπλῶς δυσβάστακτη ἀλλά ἀβάστακτη γιά τόν Διάβολο, βαριά πέτρα στό στομάχι του, σχεδίασε μέ τά πειθήνια ὄργανά του, πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες, νά ἀλλάξει τόν ροῦ τῆς ἱστορίας, νά θέσει τέρμα στήν χριστιανική ἱστορία τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν καί νά ἐγκαινιάσει τήν «Νέα Ἐποχή» (New Age) τοῦ Ἀντιχρίστου, τήν δική του σατανική καί ἑωσφορική κυριαρχία.

Δέν θά ἀναλύσουμε τώρα τά τῆς παγκοσμιοποίησης πού προβλέπει κοινή παγκόσμια κυβέρνηση, κοινή θρησκεία, κοινό νόμισμα κ.τ.λ. Αὐτά ἔχουν ἀναλυθῆ πολλάκις ἀπό πολλούς.

Στήν Ἐκκλησία ἰχνηλατοῦμε, βλέπουμε ὁλοκάθαρα, τά σημάδια αὐτῆς τῆς ἀντιχριστιανικῆς πορείας γιά τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Χριστοῦ καί τήν ὑπαγωγή μας στήν «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ἀντιχρίστου. Δέν εἶναι τυχαῖο σημειολογικά ὅτι στήν χώρα μας ἡ τρίτη χιλιετία ἀρχίζει μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν Ἀθήνα (2001), ἐκπροσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου, μετά τήν ὁποία πλῆθος δεινῶν, φυσικῶν, πνευματικῶν, οἰκονομικῶν, ἐθνικῶν πλημμυρίζει τόν εὐλογημένο μας τόπο.

Καί κορυφαῖα ἀνάμεσα σέ αὐτά ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) καί τό Οὐκρανικό ψευδοαυτοκέφαλο (2018).

Στήν Κρήτη, γιά πρώτη φορά στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἀναγνωρίσαμε τίς αἱρέσεις ὡς ἐκκλησίες. Μέ τήν χορήγηση ἐπίσης καί ἀναγνώριση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, κοινωνοῦν μέ τήν αἵρεση καί τό σχίσμα ὄχι μόνον ὅσοι συμμετεῖχαν ἤ δέχθηκαν τίς ἀποφάσεις, ἀλλά καί ὅσοι σιωποῦν καί δέν ἀντιδροῦν.

Πολλές φορές ἔχει λεχθῆ τό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ὅτι ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας: α) Ὅσοι ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. β) Ὅσοι διαστρέφουν μέ τίς αἱρέσεις τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ καί γ) ὅσοι γιά λόγους ἐσφαλμένης διάκρισης, βλαμμένης εὐλάβειας, δέν ὁμιλοῦν γιά τά δύο πρῶτα εἴδη τῆς ἀθεΐας. Ἄλλωστε καί στήν κοινή ἀντίληψη ἔχει περάσει ἡ ἐκτίμηση ὅτι «σιωπή σημαίνει συγκατάθεση», ἤ τουλάχιστον δειλία.

Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύουν τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς καί σχισματικούς καί δίνουν τήν ἐντολή νά καθίστανται ἀκοινώνητοι οἱ κοινωνοῦντες μέ αὐτούς, ὅπως ἐνδεικτικά ὁρίζει ὁ β´ κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ τοπικῆς συνόδου: «Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται».

Ἡ κόκκινη γραμμή πού ἔθεταν κάποιοι Γέροντες γιά νά διακόψουν τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς καί σχισματικούς, δηλαδή τό κοινό ποτήριο, ἡ κοινή Θεία Εὐχαριστία, ἔχει ἤδη καταπατηθεῖ, διότι, ὅπως παρουσιάσαμε πρόσφατα ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» σέ «Διακήρυξη ἀντίστασης καί ἀφύπνισης» ἤδη ἡ Θεία Εὐχαριστία προσφέρεται ἱεροκρυφίως σέ αἱρετικούς, στούς δέ σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ὁλοφάνερα μέ ἐπαναλαμβανόμενα συλλείτουργα, στά ὁποῖα μετέχουν ἀρχιερεῖς καί Ἁγιορεῖτες ἡγούμενοι, δυστυχῶς.

Ἐπειδή συχνά διατυπώνεται ἀπό πολλούς τό ἐπιχείρημα ὅτι γιά νά προχωρήσουμε σέ ἀκοινωνησία καί διακοπή μνημόνευσης τῶν ἐπισκόπων πρέπει νά συμβουλεθοῦμε κάποιους Γεροντάδες, καί ἐπειδή οἱ πιό καταξιωμένοι καί Ἅγιοι Γεροντάδες, ἀναγνωρισμένοι ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τήν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐν ὁμοφωνίᾳ μάλιστα, γι᾽ αὐτό ἐκρίναμε ὠφέλιμο νά παρουσιάσουμε στό προηγούμενο ἄρθρο μας ὅσα λέγει ὁ καθηγητής τῆς ἐρήμου καί «πατήρ πατέρων» Μ. Ἀντώνιος γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα, καί στό παρόν ἄρθρο ὅσα λέγει ὁ μέγιστος φωστήρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ μετά Παῦλον Παῦλος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

Ὅσοι δέν εἴμαστε ἅγιοι ἀκολουθοῦμε τούς Ἁγίους, καί εἶναι ἀμφίβολη ἡ ἁγιότητα ὅσων Γεροντάδων δέν ἀκολουθοῦν τούς Ἁγίους καί παρασύρουν καί τά πνευματικά τους τέκνα σέ πνευματική ἀδράνεια καί βλαμμένη εὐλάβεια.

Ὅσα στή συνέχεια γράφονται γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο μέρος μιᾶς εἰσήγησης πού παρουσιάσαμε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2007 σέ διεθνές ἐπιστημονικό συνέδριο πού ὀργάνωσε ἡ ἑλληνορθόδοξη Ἱερά Μητρόπολη Σικάγου σέ συνεργασία μέ τήν γυναικεία Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἕνα ἀπό τά μοναστήρια πού ἵδρυσε ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἐφραίμ, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 1600 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου (407).

Δέν ἀλλάξαμε τίποτε, μολονότι τώρα τά πράγματα ἔχουν χειροτερεύσει, διότι ἡ γραμμή μας ἀταλάντευτα ἀκολουθεῖ τόν μεγάλο Ἅγιο καί Πατέρα. Ἔτσι δικαιολογοῦνται καί μερικοί ἀναχρονισμοί, ὅπως ὁ πάπας Βενέδικτος κ.ἄ.

Πολλοί σύγχρονοι ἐκκλησιολογικοί προβληματισμοί, ἰδιαίτερα γιά τό πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε τήν αἵρεση ἤ καί καλύτερα τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χειρότερη κατά πολύ ἀπό τόν Ἀρειανισμό, καί τό μεγάλο Οὐκρανικό Σχίσμα, βρίσκουν λύση στήν διδασκαλία τοῦ μεγαλειώδους Ἁγίου.

Προτιμοῦμε νά εἴμαστε σέ συμφωνία μέ Αὐτόν, παρά μέ τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, πού ἀκολουθεῖ τόν πάπα καί ὅλο τό συνονθύλευμα τῶν αἱρέσεων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εμφανίσεις: 300233
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: