Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 27/10 16:50

byazn demelis 5

Για την Romfea. gr | Χάρης Τρασάνης


• Η Χορωδία

Ο «Βυζαντινός Χορός» του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πολιούχου των Αθηνών, αποτελείται κυρίως από σπουδαστές της τάξης του κ. Δεμελή Γεώργιου, της Σχολής του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αλλά και εκλεκτούς φίλους της ψαλτικής τέχνης με σκοπό την προβολή και την διάδοση της.

Την επιμέλεια του ρεπερτορίου την έχει ο κ. Τρασάνης Χάρης ενώ την διδασκαλία των ύμνων και την διεύθυνση του «Βυζαντινού Χορού» έχει ο κ. Δεμελής Γεώργιος ο οποίος πραγματοποιεί πρόβες σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό να συνενώσει αυτούς που πιστεύουν στο όραμα του «Βυζαντινού Χορού», έχοντας ως πυξίδα την φράση του Αριστείδη του Κοϊντιλιανού που μιλά για τα «απόρρητα εν τη μουσική», δηλ ό,τι δεν καθορίζεται γραπτώς «εν ταίς προς αλλήλους ομιλίαις διεσώζοντο».

Κατά παραβολή ο μαθητής της Ψαλτικής τέχνης πρέπει να έχει παρουσία στο ψαλτήρι για να διδαχθεί τα «απόρρητα εν τη μουσική», εν τη Βυζαντινή μουσική!

«Ο θέλων μουσικήν μαθείν και θέλων επαινείσθαι θέλει πολλάς υπομονάς, θέλει πολλάς ημέρας … », νουθετεί προς μαθητάς ο κ. Χρυσάφης ο Νέος (Ακμή περ. 1650 - 1685).

Όχημα για την υλοποίηση του οράματός του, είναι η συστηματική, ερμηνευτική παρουσίαση πολλών ειδών ψαλμωδίας, σπουδαίων μελοποιών της Εκκλησιαστικής μουσικής και παράδοσης.

• Ρεπερτόριο

Μετά από άδεια που παρεχωρήθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ» προς τον Χοράρχη του «Βυζαντινού Χορού» κ. Γεώργιο Δεμελή, ο «Βυζαντινός Χορός» ερμηνεύει τα "κατ' ήχον λειτουργικά" του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Κ. Νικολαίδου από τη σειρά «ΆΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ Ε΄ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ» έκδοση του «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2015».

Ως «Λειτουργικά» στην σύγχρονη ψαλτική ορολογία έχει επικρατήσει να λέγονται τα μέλη που εκφωνεί ο «λαός», δηλαδή οι ψάλτες (σε αμοιβαίο διάλογο με τους ιερείς), κατά την κορυφαία στιγμή που τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. [1]

Τα «Λειτουργικά» έχουν ειδικό θεματικό ενδιαφέρον γιατί έχουν ενιαία συνθετική βάση, καθώς μελοποιούνται όλα στον ίδιο ήχο, με ενιαίο ύφος, κοινό ηχόχρωμα και κοινές επίσης μελωδικές φράσεις. [2]

• Συμμετέχοντες

Ιδιαίτερη τιμή για τον «Βυζαντινό Χορό» αποτελεί η παρουσία και η συμμετοχή του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Ιωάννη Μπούτση στις εκφωνήσεις από την Μεγάλη Είσοδο εως το «Άξιον εστίν».

Ο π. Ιωάννης Μπούτσης μέσα απ' το φωνητικό του τάλαντο και την προσωπική του ερμηνευτική αντίληψη μας μεταφέρει στην συγκεκριμένη λειτουργική Ιερή στιγμή, κατά την οποία απαγγέλλονται εκφωνήσεις από τον Διάκονο και τον Ιερέα και ψάλλονται τα συγκεκριμένα μέλη.

• Βιογραφία Βασιλείου Κ. Νικολαίδου [1915 - 1985] (Μέρος Γ΄) [3]

Η κοινή πορεία των δύο ιεροψαλτών συνεχίσθη, αφού ο Νικολαίδης ηκολούθησε τον διδάσκαλόν του εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, το έτος 1938, ενώ ολίγον αργότερον (τον Φεβρουάριον του 1938) ο Κ. Πρίγγος επέστρεψενως Λαμπαδάριος εις την Μεγάλην Εκκλησίαν.

Η μετακίνησις αυτή του Κ. Πρίγγου εσήμενε και την συνακόλουθον προαγωγήν του μαθητού του, Β. Νικολαίδου, εις Πρωτοψάλτην του Ι. Ν. του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, ναόν εις τον οποίον τελευταίος υπηρέτησε δια είκοσι οκτώ συναπτά έτη.

Αι δύσκολοι ιστορικαί στιγμαί δια τον Ελληνισμόν της Κωνσταντινουπόλεως εις τας αρχάς του 1960 επηρέασαν, όπως ήτο φυσικόν, ποικιλομόρφως την οικονομικήν, κοινωνικήν αλλά και εκκλησιαστικήν ζωήν της εκεί Ρωμαίϊκης Κοινότητος.
Μεταξύ των απελαθέντων το έτος 1964 ήτο και ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας. Παραλλήλως, ο Λαμπαδάριος της Μ.Χ.Ε. Νικόλαος Δανιηλίδης απεβίωσεν αιφνιδίως τον Ιανουάριον του επόμενου έτους (1965).

• Το ύφος της Μ.τ.Χ.Ε και το λεγόμενον Πατριαρχικόν ύφος (Μέρος Γ΄) [4]

Είς ταύτην ακριβώς την καθαράν και άμεμπτον μουσικήν ανάγνωσιν ήλθεν επίκουρος η μουσική, ήτις πλην ωρισμένης τάξεως εργών μελωδημάτων, δι' ωρισμένον τεχνικόν σκοπόν μελισθέντων, ουδέν άλλο είναι, ειμή εμμελής τρόπον τινά μουσική ανάγνωσις ήτις ως δει και παρ' ων δει εκτελουμένη μηδεμίαν απολύτως εις τον προσεκτικόν ακροατήν καταλείπει αμφιβολίαν.

Αλλ' όπως πάσα τέχνη έχει βαθμούς τελειότητος, ούτω και η μουσική απαγγελία, έχει και αυτή ιδιαίτερους τοιούτους. Διότι όπως δεν δυνάμεθα να ονομάσωμεν ζωγράφον τον παρασκευάζοντα απλώς τα χρώματα, ούτε γλύπτην τον λευκαίνοντα απλώς τους λίθους, ούτε αναγνώστην τον γνωρίζοντα μόνο τα στοιχεία του αλφαβήτου, ούτε ουδέ μουσικόν δυνάμεθα να ονομάσωμεν τον απαγγέλοντα τους φθόγγους μόνον της μουσικής κλίμακος, αλλ' εκείνον όστις δύναται να εμφυσήση ζωήν εις τα ψαλλόμενα, διότι άλλως ταύτα δεν είναι μουσική, αλλά πτώμα μόνον της μουσικής.

Ώστε ψάλτης τέλειος είναι ουχί ο έχων μόνον φωνήν και ασυναισθήτως ανερχόμενος και κατερχόμενος την μουσικήν κλίμακα, αλλ' ο δυνάμενος να κάμνη χρήσιν της φωνής αυτού, συμφώνως προς τους κανόνας εκάστου είδους της μουσικής.

Να ζωοποιή τας επί του αψύχου μουσικού χάρτου γεγραμμένας ιδέας και εικόνας, τόσον ζωηρώς και τεχνικώς, ώστε αι ιδέαι και αι εικόνες αύται να παρέρχονται προ των ακουώντων ζωνταναί.

Να προκαλή την προσοχήν και τον θαυμασμόν αυτών και να επιφέρη τέλος το δια της μουσικής επιδιωκόμενον αποτέλεσμα.

Τους ύμνους συνέψαλλαν υπό την διεύθυνση του κ. Δεμελή Γεώργιου οι:

Σπυρίδων Θεοτικός
Ιωάννης Καλλιακμάνης
Παναγιώτης Κούβελος
Μάριος Λαζαρίδης
Κωνσταντίνος Λαντζόπουλος
Ιωάννης Μουστάκας
Αναστάσιος Μαυρογέννης
Αργύριος Παπαναστασίου
Σπυρίδων Περιβολάρης
Αντώνιος Σαμαρτζής
Ηλίας Σαμορέλης
Γρηγόριος Σαχίνογλου
Χάρης Τρασάνης

Ηχοληψία/ακουστική & ηχητική επιμέλεια: Κατσαντώνης Κωνσταντίνος

Παραπομπές

[1], [2] Από τη σειρά 7&8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ του 20ού αιώνα. Μέρος πρώτο. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ. Σελ 13, 14. ΜΑΝΟΛΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ. Εκδόσεις ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003.

[3] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (1915 - 1985). Βιογραφικά στοιχεία. Σελ XΧΙV. ΆΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ Ε΄ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ εκδόσεις του ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2015. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας Δρ. Θεολογίας.

[4] ΦΟΡΜΙΓΞ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1904. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΨΑΧΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝ ΤΩΝ ΩΔΕΙΩ ΑΘΗΝΩΝ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

byazn demelis 1

Εμφανίσεις: 293102
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: