Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

sinantisi xorodion 117

Σέρρες | Χρήστος Καναρόπουλος


 

Μί­α α­τμό­σφαι­ρα πνευ­μα­τι­κής και πο­λι­τι­στι­κής θαλ­πω­ρής δη­μι­ουρ­γή­θη­κε το διήμερο 15 και 16 Δε­κεμ­βρί­ου 2018, στον φι­λό­ξε­νο χώ­ρο των «ΑΣΤΕΡΙΩΝ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερ­ρών, ό­που με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α έλα­βε χώ­ρα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Συ­νάν­τη­ση Χο­ρω­διών Θρη­σκευ­τι­κής Μου­σι­κής, που συν­δι­ορ­γά­νω­σαν, η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και ο Δή­μος Σερ­ρών, με την συμμετοχή εφέτος και δύο χορωδιών από την Σερβία και Βουλγαρία.

Δύ­ο η­μέ­ρες, μου­σι­κής παν­δαι­σί­ας, α­πὸ τον α­δα­πά­νη­το πλού­το της εκ­κλη­σι­α­στι­κής και θρη­σκευ­τι­κής μου­σι­κής και ποι­ή­σε­ως, προ­σφε­ρό­με­νες α­πὸ την το­πι­κή Εκ­κλη­σί­α και τον Δή­μο Σερ­ρών, στο φι­λό­μου­σο κοι­νό της ιστορικής πόλεως της Μακεδονίας.

Σκο­πὸς της συγ­κε­κρι­μέ­νης μουσικοθρησκευτικής συναντήσεως, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του εφετινού Εράνου Αγάπης, που διεξάγεται από την Εκκλησία των Σερρών κατά το τρέχον διάστημα από 15 έως και 17 Δεκεμβρίου 2018, και πλέον καταξιώθηκε ως θεσμός στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, εί­ναι αφενός μεν, η προ­α­γω­γὴ και καλ­λι­έρ­γει­α της πο­λι­τι­στι­κής, πνευ­μα­τι­κής και μου­σι­κής πα­ρα­δό­σε­ως, ιδι­αι­τέ­ρως μά­λι­στα της πα­ρα­δο­σι­α­κής βυ­ζαν­τι­νής πα­ρα­δό­σε­ώς σε το­πι­κό, ε­θνι­κὸ και παγ­κό­σμι­ο ε­πί­πε­δο, αφετέρου δε, η ευαισθητοποίηση του λαού στο σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας των Σερρών.

Το ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νο με την α­τμό­σφαι­ρα των Χρι­στου­γέν­νων πρό­γραμ­μα της πρώτης ημέρας της εφετινής συναντήσεως, πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε τη συμ­με­το­χὴ των μου­σι­κών χο­ρω­δι­α­κών συ­νό­λων, του Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Δημητρίου Χατζηγεωργίου, της Χορωδίας «Detska Kitka» από την Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας και της Χορωδίας «Αγ. Κασσιανή η υμνογράφος» της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, υπό την διεύθυνση της χοράρχου κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου.

Σήμερα, Κυ­ρι­α­κὴ 16 Δε­κεμ­βρί­ου 2018, δεύ­τε­ρη και τε­λευ­ταί­α η­μέ­ρα των εκ­δη­λώ­σε­ων, το πρωί τε­λέ­σθηκε Αρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θ. Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρὸ Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Να­ὸ Παμμ. Τα­ξι­αρ­χών Σερ­ρών, ι­ε­ρουρ­γούν­τος του Σεβ. Ποιμενάρχου των Σερρών και της Νιγρίτης κ. Θε­ο­λό­γου, κατὰ την διάρκεια της οποίας έψαλλε ο Βυζαντινὸς Χορὸς «Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Δημητρίου Χατζηγεωργίου.

Α­κο­λού­θως, στις 11.00 το πρω­ΐ, στην αί­θου­σα «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερ­ρών εμ­φα­νίσθηκαν, η Βυζαντινή Χορωδία «Άγ. Νικήτας ο Νέος» του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Γεωργίου Ζαρκαντζά, η Χορωδία «Άγ. Προκόπιος» από την πόλη Prokuplje της Σερβίας, η Χορωδία του 5ου Γυμνασίου Σερρών, υπὸ την διεύθυνση της χοράρχου κ. Νίκης Στανίση και η Χορωδία Νέων «Αγγέλων Φωνὲς» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών, υπὸ την διεύθυνση της χοράρχου κ. Μαρίας Κουβακλή.

Οι επτά καλ­λι­κέ­λα­δες χο­ρω­δί­ες α­πέ­δω­σαν με μο­να­δι­κὸ τρό­πο βυ­ζαν­τι­νοὺς εκ­κλη­σι­α­στι­κοὺς ύ­μνους, ό­πως ε­πί­σης και επί­και­ρα ε­ορ­τα­στι­κὰ τρα­γού­δια, αποσπώντας και δικαίως το θερμό χειροκρότημα του κοινού που υπερεπλήρωσε το Θέατρο.

Διάνθισμα στο ευφρόσυνο κλίμα της συναυλίας υπήρξε η προβολή ταινίας μικρού μήκους με αναφορές στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής Εκκλησίας, υπενθυμίζοντας στο πολυπληθές κοινό, ότι μέσα από τον κάθε συνάνθρωπό μας συναντούμε τον ίδιο Τον Χριστό.

Την λαμ­πρὴ και άρ­τι­α ορ­γα­νω­μέ­νη συ­ναυ­λί­α χαι­ρέ­τη­σαν ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. Θε­ο­λό­γος και εκ μέρους του Δήμου ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζής, οι ο­ποί­οι ευ­χα­ρί­στη­σαν, συ­νε­χά­ρησαν με θερ­μοὺς λό­γους και καλωσόρισαν στην πόλη των Σερρών τους ε­κλε­κτοὺς χο­ράρ­χες και τα τα­λαν­τού­χα μέ­λη των χο­ρω­δι­ών, τους κα­τα­ξι­ω­μέ­νους ερ­γά­τες της βυ­ζαν­τι­νής υμνω­δί­ας και της χο­ρω­δι­α­κής θρη­σκευ­τι­κής μου­σι­κής και ό­λους ε­κεί­νους που κο­πί­α­σαν συμ­βάλ­λον­τας στην δι­ορ­γά­νω­ση της λαμ­πρής συ­ναυ­λί­ας, που γο­ή­τευ­σε και φέτος το πο­λυ­πλη­θὲς α­κρο­α­τή­ρι­ο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Εμφανίσεις: 275291
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: