Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 22/01 13:15

ionas kiebou 1Γράφει ο Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας


Ἂν ἀγαπᾶς τὸν Θεὸ δὲν θέλεις ποτὲ νὰ τὸν θλίβεις μὲ ἄτακτα βιώματα. Ὁ πιστὸς χριστιανὸς στρέφει κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸ καὶ πρὶν κάθε του ἐνέργεια θέτει τὸ ἐρώτημα: «Χριστέ μου, θὰ Σοῦ ἄρεσε αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι νὰ πράξω»;

Ἔτσι πορευόμενος ὁ πιστὸς εἶναι σίγουρο ὅτι καθημερινὰ ἐφαρμόζει τὸ «ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου» καὶ γινεται πρότυπο μέσα σὲ μιὰ κοινωνία γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιο ὁ Κύριός μας θὰ ἔλεγε: «Ὁ λαὸς τοῦτος τοῖς χείλεσι μόνον μὲ τιμᾷ, ἡ καρδία αὐτοῦ πόῤῥῳ ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ» (Ἡσ. κθ΄ 13).

Ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς, ὁ κτίτορας τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Κίεβο, ὁ ταπεινὸς καὶ θεοφόρος ἀρχιμανδρίτης ποὺ κοιμήθηκε τὸ 1902, ἀγάπησε τὸν Κύριο «ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης καρδίας καὶ ἐξ ὅλης ἰσχύος καὶ ἐξ ὅλης διανοίας» (Μᾶρκ. ιβ΄ 30).

Ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του, ψυχωφελῆ καὶ θεάρεστα, μαρτυροῦν περίτρανα τί μπορεῖ νὰ κατορθώσει ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν Θεόν μας καὶ μάλιστα μὲ ταπεινὸ φρόνημα καὶ μόνο μὲ τὴν δύναμή Του, Αὐτοῦ ποὺ μᾶς εἶπε ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5).

Ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς, μὲ τὸ κοσμικὸ ὄνομα Ἰβὰν Μιροσνιτσένκο, ἔστρεφε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του στὸ ἐφετὸ τῆς καρδιᾶς του, στὸν ἀγαπημένο μας Ἰησοῦ, μὲ πολὺ ἀγάπη, αὐτὴ ποὺ τὸν ὤθησε σύντομα νὰ ἀκολουθήσει τὴ μοναχικὴ πολιτεία, γιὰ νὰ ἀφιερωθεῖ ὁλοκληρωτικὰ σὲ Ἐκεῖνον.

Στὴν ἀρχὴ τῆς μοναχικῆς του πορείας ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς εἶχε τὴ σπάνια εὐκαιρία νὰ μαθητεύσει σὰν δόκιμος μοναχὸς γιὰ ὀκτὼ χρόνια κοντὰ στὸν κορυφαῖο διδάσκαλο τοῦ βορρᾶ, τὸν Ὅσιο Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, τοῦ ὁποίου ἡ πλούσια ἁγιοπνευματικὴ χάρη ἄφησε ἀνεξίτηλα ἴχνη στὴν προσωπικότητά του καὶ τὸν ὁδήγησε μὲ μίμση τῶν κατορθωμάτων του.

Ἔτσι ὁ ἕνας μεγάλος στάρετς ἀνέδειξε στάρετς καὶ τὸν γνήσιο μαθητή του, στὸν ὁποῖο ἔπαναλάμβανε τὸ τοῦ Παύλου «μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ια΄ 1). 

Λίγο πρὶν τὴ μεταδημότευσή του γιὰ τὴ οὐράνια πολιτεία ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὑπέδειξε στὸν τότε Ἰβὰν νὰ πάει στὴ Μονὴ Μπελομπερέσκαγια, πλησίον τῶν μαθητῶν τοῦ ἄλλου μεγάλου φιλοκαλικοῦ Γέροντος, τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, τοῦ Βελιτσκόφσκυ.

Ἐκεῖ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ θαυμαστὰ σημεῖα καὶ ὁράματα τὰ ὁποῖα κατεσφράγισαν τὴν ἀσκητική του σταδιοδρομία.

Στὰ ὁράματα αὐτὰ ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν λατρεμένο του Ἰησοῦ νὰ πάει καὶ νὰ ἱδρύσει Μονὴ στὶς ὄχθες τοῦ Δνείπερου ποταμοῦ, ἡ ὁποία θὰ ἔχει μεγάλη εὐλογία καὶ θὰ γίνει ἐργαστήριο προσευχῆς καὶ σωτηρίας ψυχῶν.

Ὑπακούοντας στὴ θεία ἐντολὴ ὁ π. Ἰωνᾶς ἦρθε στὸ Κίεβο καὶ ἵδρυσε τὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας, ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἡ ὁποία χάρη στὴν πνευματικὴ ἀκτινοβολία τοῦ ἱδρυτῆ της ἀναπτύχθηκε μὲ θαυμαστὴ ταχύτητα.

Εἶχε βλέπετε τὴν θεϊκὴ εὐλογία καὶ γνωρίζουμε καλὰ ὅτι «ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἰ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. 126, 1).

Ἔτσι μόνο σὲ διάστημα τριάντα ἐτῶν ἡ Μονὴ ἐξελίχθηκε σὲ ἕνα τεράστιο κοινόβιο μὲ 462 μοναχούς, οἱ ὁποῖοι νυχθημερὸν προσεύχονταν καὶ ὁδηγοῦσαν τὰ βήματά τους κάτω ἀπὸ τὴν ἀπλανῆ καθοδήγηση τοῦ Ὁσίου σὲ ἀρετῆς ὁλοκλήρωση καὶ θέωση. Τὸ ἑλκυστικὸ μοναχικὸ τυπικὸ ποὺ ἐφάρμοζε ἡ Μονὴ ἦταν αὐτὸ τῆς περίφημης Μονῆς τοῦ Στουδίου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Τὴν νοερὰ προσευχὴ ἐφάρμοζε καὶ δίδασκε ὁ ἴδιος ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς, ὅπως τὴν παρέλαβε ἀπὸ τοὺς διδασκάλους του, τον Ὅσιο Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ.

Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα τῆς ἐπὶ γῆς ἰσάγγελης πολιτείας του ὁ Ὅσιος Ἰωνᾶς ἀπέκτησε πλούσια τὴν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ τὴν φήμη τοῦ θεοφώτιστου πνευματικοῦ πατρός.

Τὸ προορατικό τιυ χάρισμα, δῶρο τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀσκητικούς του μεγαλειώδεις ἀγῶνες, εἶχε ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴ Ρωσία.

Ἡ ἀναγραφή του στὶς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἔγινε τὸ 1966 καὶ ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 22 Ἰανουαρίου, στὶς 9 τοῦ μηνὸς στὸν Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ρωσία, τὴν ἡμέρα τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεως.

Τὸ χαριτόβρυτο λείψανό του ἀποθαυρίζεται στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε δομήτορας καὶ ἔχει ἀναδειχθεῖ πηγὴ ἰαμάτων.

Ἀπολυτίκιον.Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Φιλοκάλων Ὁσίων Ῥωσίας σάπφειρον,
Μονῆς Τριάδος Ἁγίας
ἐν τῷ Κιέβῳ σεπτὸν
Ἱδρυτὴν ὡς Σεραφεὶμ Ὁσίου μέλψωμεν
τοῦ ἐν τῷ Σάρωφ μαθητὴν
ἐκβοῶντες· Ἰωνᾶ,
μὴ παύσῃ καθικετεύων
Χριστὸν διδόναι θεόθεν
ἡμῖν ὑγίειαν καὶ ἔλεος.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις, ἐν Κιέβῳ ὁ ἱδρυτὴς
τῆς Μονῆς Τριάδος
τῆς Ἁγίας καὶ μαθητὴς
Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ,
Ὁσίων κοσμιότης,
φῶς, Ἰωνᾶ, ὁ φαίνων
πᾶσι θαυμάτων σου.

Εμφανίσεις: 301379
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: