Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/10 00:01

Ukrainian Orthodox Church

Γράφει ο Δρ. Αναστάσιος Βαβούσκος | Romfea.gr
Δικηγόρος


Διαβάζω εδώ και μέρες στον ηλεκτρονικό Τύπο, τον προβληματισμό όλων γύρω από το αν μπορεί να συζητηθεί το «Ουκρανικό» στην Ιεραρχία του Οκτωβρίου ή όχι και κατά πόσον ο Καταστατικός Χάρτης επιτρέπει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση ενός θέματος.

Έχω υποστηρίξει ήδη σε παλαιότερα άρθρα μου, ότι ζήτημα αναγνωρίσεως του παραχωρηθέντος καθεστώτος αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας δεν τίθεται.

Και τούτο, διότι η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος δεν τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως αυτής από τις λοιπές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Συνεπώς, το όλο ζήτημα, που «σέρνεται» εδώ και πολύ καιρό στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας, είναι από πλευράς Κανονικού Δικαίου «περί όνου σκιάς».

Παρά ταύτα, χάριν οικονομίας αλλά και επιθυμώντας να συμβάλλω στην επίλυση του θέματος, που άνευ λόγου και αιτίας ανέκυψε, θα κάνω μια υπόθεση εργασίας και θα πάρω ως δεδομένο, ότι η Ιεραρχία πρέπει να συζητήσει το επίδικο ζήτημα.

Οπότε θα απαντήσω στο ερώτημα, πώς θα γίνει αυτό.

Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο ρυθμίζει την τακτική και έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας. Ειδικότερα:

Κατά τη διάταξη της πργφ. 2 εδάφιο 3 η Ιεραρχία: «…δύναται ἐπὶ τακτικῆς συνελεύσεως νὰ ἀποφασίσῃ τὴν συζήτησιν καὶ ἑτέρων θεμάτων, πλὴν ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἀναγράφονται ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει. Ἐὰν αἱ ἐργασίαι τῆς τακτικῆς συνόδου τῆς Ι.Σ.Ι., περατωθοῦν χωρὶς νὰ ἐξαντληθῇ ἡ ἡμερησία διάταξις, τὰ ὑπολειπόμενα θέματα συζητοῦνται ὑποχρεωτικῶς καὶ κατὰ προτεραιότητα κατὰ τὴν ἀμέσως προσεχῆ τακτικὴν σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας».

Συνεπώς, η Ιεραρχία έχει την επιλογή κατά την τακτική της σύγκληση να συζητήσει το «Ουκρανικό», εφόσον αποφασίσει να το συζητήσει εκτός ημερησίας διατάξεως.

Η λύση αυτή όμως μπορεί να οδηγήσει στη μη συζήτηση του θέματος, εφόσον οι εργασίες της περατωθούν χωρίς να εξαντληθεί η ημερήσια διάταξη.

Οπότε κατά την προαναφερθείσα διάταξη, τα μη συζητηθέντα θέματα θα παραπεμφθούν στην επόμενη τακτική σύνοδο της Ιεραρχίας. Άρα, αυτός θα ήταν ένας εύσχημος τρόπος να αναβληθεί η συζήτηση του «Ουκρανικού».

Οπότε θα προσφύγουμε στην περίπτωση της έκτακτης συγκλήσεως της Ιεραρχίας, για να δούμε, αν μας προσφέρει κάποια λύση, που να οδηγεί στη συζήτηση του «Ουκρανικού» ζητήματος ανυπερθέτως.

Κατά την πργφ. 1 του άρθρου 6, η Ιεραρχία συγκαλείται εκτάκτως από το Πρόεδρο αυτής:

«α) εἴτε ἰδία αὐτοῦ πρωτοβουλία, β) εἴτε μετὰ προηγουμένην ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ., γ) εἴτε κατόπιν αἰτήσεως τοῦ 1/3 τουλάχιστον τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν πρὸς τὸν Πρόεδρον, εἰς ἣν αἴτησιν δέον ὅπως ἀναγράφωνται καὶ τὰ θέματα διὰ τὰ ὁποῖα ζητεῖται ἡ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας».

Εάν πάρουμε την υπό στοιχείο β΄ περίπτωση (μετά από απόφαση της ΔΙΣ), τότε θα πρέπει κατά τη διάταξη του άρθρου 6 ο Αρχιεπίσκοπος ως Πρόεδρος της συνόδου να προσκαλέσει εκτάκτως τα μέλη της Ιεραρχίας με πράξη του, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί εντός δέκα ημερών από τότε που αποφασίσθηκε η έκτακτη σύγκλησή της, ενώ η ημέρα της έκτακτης συνεδρίας δεν θα πρέπει να απέχει πέραν των είκοσι ημερών από την ίδια ημερομηνία: «Εἰς τὴν ὑπὸ στοιχεῖον β´ περίπτωσιν ὁ Πρόεδρος ὀφείλει ὅπως προσκαλέσῃ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας διὰ πράξεως αὐτοῦ ἐκδιδομένης ἐντὸς προθεσμίας 10 ἡμερῶν ἀφ᾿ ἧς ἀπεφασίσθη ἡ σύγκλησις καὶ δι᾿ ἡμέραν συνεδριάσεως μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας».

Η περίπτωση αυτή δεν δύναται πλέον να εφαρμοσθεί, διότι είναι σαφές, ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, αφού οι εργασίες της ΔΙΣ έληξαν.

Εάν πάρουμε την υπό στοιχείο γ΄ περίπτωση (κατόπιν αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον των εν ενεργεία Μητροπολιτών, στην οποία αίτηση θα μπορούσε να αναγράφεται ως θέμα συζήτησης το «Ουκρανικό»), τότε θα έπρεπε ο Αρχιεπίσκοπος να θέσει αμελλητί την αίτηση υπόψιν της ΔΙΣ και αυτή να αποφασίσει αμέσως: «Εἰς τὴν ὑπὸ στοιχεῖον γ´ περίπτωσιν ὁ Πρόεδρος ὀφείλει νὰ θέσῃ ἀμελλητὶ τὴν αἴτησιν ὑπ᾿ ὄψιν τῆς Δ.Ι.Σ. ἥτις ἀποφαίνεται παραχρῆμα ἐπ᾿ αὐτῆς».

Ούτε η περίπτωση αυτή δύναται να εφαρμοσθεί, αφού ούτε αίτηση υπήρξε αλλά και οι εργασίες της ΔΙΣ έχουν λήξει.

Οπότε, μας μένει η υπό το στοιχείο α΄ περίπτωση, δηλαδή η σύγκληση της Ιεραρχίας εκτάκτως από τον ίδιο το Αρχιεπίσκοπο.

Η περίπτωση αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1) Την ημερήσια διάταξη την καταρτίζει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος (άρθρο 6 πργρ.2 εδάφιο 3: «Ἐπὶ ἐκτάκτου συνελεύσεως τὴν ἡμερησίαν διάταξιν καταρτίζει εἰς μὲν τὴν ὑπὸ στοιχεῖον α´ περίπτωσιν ὁ Πρόεδρος»).

2) Υπάρχει χρόνος για την κοινοποίηση της ημερησίας διατάξεως.

3) Η έκτακτη σύγκληση μπορεί να γίνει ακόμη και για την επομένη μέρα της λήξεως των εργασιών της τακτικής συνόδου, δηλαδή για το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, αφού η έκτακτη Ιεραρχία δύναται να συγκληθεί οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό της (άρθρο 6 πργφ. 1: « Ἡ Ι.Σ.Ι. συνέρχεται…, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ἤθελε συγκληθῇ ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς»)

4) Σε αντίθεση με την περίπτωση της τακτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας, οι εργασίες της έκτακτης Ιεραρχίας δεν λήγουν, πριν συζητηθούν όλα τα θέματα (άρθρο 6 πργφ. 2 τελευταίο εδάφιο: «Ἐπὶ ἐκτάκτου συνόδου πάντα τὰ ἐν τῇ αἰτήσει ἀναγραφόμενα θέματα δέον νὰ ἐξαντληθοῦν»).

Έχω την άποψη ότι ο Καταστατικός Χάρτης παρέχει τις λύσεις για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο τονίζω και πάλι, είναι τεχνητό, αφού δεν τίθεται θέμα εγκρίσεως της αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί παραχωρήσεως αυτοκεφάλου καθεστώτος.

Το μόνο που μένει, είναι η εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη. Εν τω άμα και το θάμα.

Εμφανίσεις: 300201
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: