Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2019

YpapapntiMhtropolhVerias2019

Κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου.

Την παραμονή της εορτής το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

Ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας. Στο τέλος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Ιωάννη Τρέβλια.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:

«Σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύ­σεται ρομφαία».

Στόν ναό τοῦ Σολομῶντος φέρει σή­μερα ἡ Παναγία Παρθένος τό τεσ­σαρακονθήμερο βρέφος της. Τό φέρει γιά νά ἐκπληρώσει τόν τύπο τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Τό φέρει ὅμως, χωρίς νά τό γνωρίζει, καί γιά νά ἐκπληρώσει ὁ Θεός τήν ἐπιθυμία ἑνός ἐκλεκτοῦ δούλου του, τοῦ πρεσβύτου Συμεών, ὁ ὁποῖος ἐπί χρόνια τόν ἱκέτευε νά τόν ἀξιώσει νά δεῖ τόν Μεσσία καί νά πάρει στά χέρια του τόν Σω­τή­ρα τοῦ κόσμου.

Καί ἡ ἐντολή τοῦ Νόμου ἐκ­πλη­ροῦται καί ὁ πόθος τοῦ εὐλαβοῦς πρεσβύτου γίνεται πραγματικότης, καί ὁ Θεός φωτίζει τόν νοῦ του ὄχι μόνο γιά νά δεῖ «τό σωτήριον» του, ἀλλά καί γιά νά προφητεύσει γιά τό μέλλον τοῦ βρέφους πού κρα­­τᾶ στά χέρια του καί τῆς Μη­τέ­ρας του.

Ἀπό τή στιγμή πού ἡ ταπεινή Κό­ρη τῆς Ναζαρέτ ἀπήντησε στόν ἀρ­χάγγελο Γαβριήλ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», ἡ ζωή της ἑνώθηκε μέ τό παι­δίο πού συνέλαβε ἐκ Πνεύ­μα­τος Ἁγίου, μέ τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο θά δάνειζε τήν ἀνθρώπινη σάρκα. Ἔτσι ἡ προφη­τεία τοῦ Συμεών γιά τόν Χριστό δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό αὐτήν γιά τήν Παναγία Μητέρα του. Ἐάν Ἐκεῖνος «κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνά­στασιν πολλῶν … καί εἰς ση­μεῖ­ον ἀντιλεγόμενον», ἐάν δη­λα­δή ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο θά γίνει γιά ἐκεί­νους πού θά τόν πιστεύσουν αἰτία σωτηρίας, ἐνῶ γιά ἐκείνους πού δέν θά θε­λή­σουν νά τόν πιστεύσουν ἤ θά τόν ἀρνηθοῦν αἰτία καταδίκης καί κα­τα­κρίσεως, καί ἄλλοι θά στα­θοῦν δίπλα του, ἐνῶ ἄλλοι θά τόν ἀμ­φι­σβητήσουν, γιά τήν Παναγία Μη­τέρα του αὐτή ἡ διχοστασία, αὐτή ἡ διάσπαση τῶν ἀνθρώπων πού θά προκαλέσει, θά ἔχει ὀδυνηρές συ­νέ­πειες. Θά εἶναι σάν μία ρομ­φαία πού θά διαπεράσει τήν ψυχή της.

Ἡ Παναγία μας δέν μπορεῖ νά κα­­ταλάβει ἐκείνη τή στιγμή τό νό­η­­μα τῆς προφητείας τοῦ Συ­μεών, ἀλλά ἀσφαλῶς θά τό θυ­μη­θεῖ, ὅταν θά βλέπει ἄλλους νά ἀκο­λου­θοῦν τόν Υἱό της καί νά ἀκοῦν τούς λόγους του, καί ἄλ­λους νά τόν κατηγοροῦν, νά ψά­χνουν ἀφορμές γιά νά τόν κατα­κρίνουν καί γιά νά τόν συκοφα­ντήσουν, νά στήνουν παγίδες καί νά προσπα­θοῦν νά τόν διαβάλ­λουν στούς ἀν­θρώπους, καί στό τέ­λος, ὅταν ὅλα αὐτά δέν ἀπο­δίδουν, νά τόν προδίδουν γιά τριά­κοντα ἀργύρια καί νά τόν ἀνε­βάζουν στόν Σταυ­ρό ὡς κακοῦργο.

«Σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διε­λεύ­σεται ρομφαία».

Γιά τήν ψυχή τῆς Παναγίας Μη­τέ­­ρας τοῦ Κυρίου ρομφαία εἶναι ἡ θλίψη καί ἡ ὀδύνη πού προκαλεῖ ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στόν Υἱό της, ὁ ὁποῖος «διῆλθεν εὐ­εργετῶν καί ἰώμενος» τούς ἀν­θρώπους. Ρομφαία εἶναι ἡ αἴσθη­ση τῆς ἀγνωμοσύνης καί τῆς ἀδι­κί­ας πού ὑπομένει ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τούς πατρι­κούς κόλ­πους γιά νά ἔλθει στή γῆ καί νά σώσει τόν πλανηθέντα ἄν­θρωπο. Ρομφαία γιά τήν Παναγία εἶναι ὁ πόνος τοῦ Υἱοῦ της, τόν ὁποῖο ὑπομένει χάριν τῶν ἀνθρώ­πων καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν σταυ­ρωτῶν του.

Ὅμως ἡ προφητεία τοῦ πρεσβύ­του Συμεών μπορεῖ νά ἀφορᾶ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ἀφορᾶ ὅμως καί ὅλους ὅσους ἀνά τούς αἰῶνες πιστεύουν στόν Υἱό της καί συντάσσονται μαζί του. Ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν κρα­τοῦν μέσα στήν ψυχή τους μέ ἀγάπη, ὅπως τόν κρατοῦσε καί ἡ Πα­­ναγία μας στήν ἀγκάλη της.

Καί τούς ἀφορᾶ, για­τί στήν πο­ρεία τῆς ζωῆς τους δοκιμάζουν καί αὐτοί πόνους καί θλίψεις καί αἰ­σθάνονται τή ρομφαία τῶν πει­ρασμῶν καί τῶν ἀπογοητεύ­σεων, τῆς κακίας καί τῶν διωγμῶν, ὅσων ἀντιστρατεύο­νται τόν Χρι­στό νά διαπερνᾶκά­ποιες φορές καί τή δική τους ψυχή. Γιατί ἡ συμ­­πό­ρευση μέ τόν Χριστό τούς φέρνει ἀναγκαστικά ἀντιμέτω­πους μέ ἐκείνους πού τόν ἀμφι­σβητοῦν, πού τόν ἀρνοῦνται, πού θέλουν νά ἐξαφανίσουν τό ὄνομά του, πού αἰσθάνονται ὅτι τούς ἐλέγ­χει ὁλόγος καί τό θέλημά του. Καί αὐ­τοί βρίσκουν πολλές ρομφαῖες γιά νά διαπερνοῦν τίς ψυ­χές τῶν πι­στῶν.

Εἶναι οἱ θλί­ψεις καί οἱ διωγ­μοί, γιά τούς ὁποί­ους εἶπε ὁ Χριστός τούς μα­θητές του ὅτι θά τούς ἀντιμετωπίσουν καί ἐκεῖνοι, ὅπως καί ὁ ἴδιος. Εἶναι οἱ κα­­κίες, τά σχόλια καί οἱ εἰρω­νεῖες πού μπορεῖ νά δοκιμάζουμε καί ἐ­μεῖς κάποιες φορές, ὅταν ὁμο­λο­γοῦ­με τήν πίστη μας, ὅταν μέ τή ζωή μας δείχνουμε ὅτι εἴμε­θα μέ­λη τοῦσώματος τοῦ Χριστοῦ καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας του.

Ὅμως δέν θά πρέπει νά ἀνησυ­χοῦ­με γιά ὅλα αὐτά, δέν θά πρέπει νά ἀπογοητευόμεθα καί νά ἀπο­θαρ­­ρυ­νόμεθα. Θά πρέπει νά μᾶς πα­­ρη­γορεῖ καί νά μᾶς διδάσκει ἡ ὑπο­μονή τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυ­ρίου μας. Θά πρέπει νά μᾶς ἐνθαρρύνει ὁ λόγος τοῦ πρεσβύ­του Συμεών γιά τόν Χριστό ὅτι «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνά­στασιν πολλῶν», διότι ὁτιδήποτε καί ἐάν ὑπομείνουμε στή ζωή μας γιά χάρη του, Αὐτός εἶναι ἡ ἀνά­στα­σή μας καί εἶναι ἡ σωτηρία μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Εμφανίσεις: 191063
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: