Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 18/10 13:56

EleytheriaAlexandreias2018

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί με την ευκαιρία του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλεως της Αλεξανδρείας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας τελέστηκε Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Aκολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως κατάθεση στεφάνων και μαθητική-στρατιωτική παρέλαση.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Χαρμόσυνα κτυποῦν σήμερα οἱ καμπάνες τοῦ ναοῦ τῆς Πανα­γίας, ὅπως κτυποῦσαν καί πρίν ἀπό ἑκα­­­τόν ἕξι χρόνια, τήν ἡμέρα ἐκεί­νη, στίς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ὅταν ὁ ἑλληνικός στρατός ἔμπαινε θριαμβευτής στήν Ἀλε­ξάνδρεια με­­­τά ἀπό μιά πολύωρη μάχη στή γέφυρα τοῦ Νησελίου, πού ἔκρινε τήν ἔκβαση τοῦ πολέμου καί ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν εἴσοδο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, καθώς οἱ Τοῦρκοι ἡττημένοι τήν ἐγκα­τέ­λειπαν καί ἔφευγαν.

Χαρμόσυνα ἠχοῦσαν τήν ἡμέ­ρα ἐκείνη οἱ καμπάνες, γιά νά ἀναγ­­γεί­λουν τό σπουδαῖο γεγο­νός τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Γιδᾶ, τήν ὁποία μέ λαχτάρα περίμεναν οἱ κά­­τοι­κοί του πέντε σχεδόν αἰῶνες.

Χαρμόσυνα ἠχοῦσαν, γιά νά ἐκ­φράσουν ὅλοι μαζί τήν εὐχα­ριστία καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τήν ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἡ ὁποία εἶ­­χε κάνει καί πάλι τό θαῦμα της καί εἶχε χαρίσει στόν ἑλληνικό στρα­τό τή νίκη καί σέ ἐκείνους τήν ἐλευ­θερία.

Ἀπό ἐκείνη τή μεγάλη καί ἱστο­ρι­κή ἡμέρα οἱ καμπάνες τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας μας ἠχοῦν κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα, τιμώντας τήν ἐπέ­τειο τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας, τιμώντας τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες ὅσων πολέμησαν καί προ­σέ­­­­φεραν τά πάντα γιά νά ἀπε­λευ­θε­ρώσουν αὐτό τόν τόπο ἀπό τόν πο­λύχρονο τουρκικό ζυγό· τιμώ­ντας τούς πατέρες μας πού μέ κά­θε τρόπο ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἔλ­θει ἡ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας.

Ἠχοῦν οἱ καμπάνες, τιμώ­ντας ὅλους ἐκείνους πού ἀψη­φώ­ντας τίς κακουχίες, ἀδιαφορώντας γιά τίς ταλαιπωρίες, μήν ὑπολογί­ζο­ντας τούς κινδύνους, ἔκαναν τό Ρουμλούκι γνωστό γιά τόν ἡρωι­σμό καί τήν αὐτοθυσία τῶν κατοί­κων του σέ ὅλο τόν κόσμο, τό ἔκα­ναν γνωστό γιά τήν ἀγάπη τῶν κα­τοί­κων του στήν πατρίδα καί τήν ἐλευ­θερία.

Ἠχοῦν οἱ καμπάνες ὅμως καί σέ ἔνδειξη εὐχαριστίας καί εὐγνωμο­σύ­νης πρός τόν Θεό καί πρός τήν ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τό μεγάλο δῶ­ρο τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χά­ρι­­­σαν.

Γιατί, ἄν ἡ γενναιότητα καί ἡ ἐπι­μονή τῶν πατέρων μας νά χα­ρί­­σουν στή Μακεδονία μας τήν ἐλευ­θερία ἀπό τόν τουρκικό ζυγό ἦταν καθοριστική γιά τόν ἀγώνα πού διεξήγαγαν, ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπερ­μάχου Στρατη­γοῦ τοῦ Γένους μας ἦταν ἀποφα­σι­στική γιά τό ἀποτέλε­σμα. Γιατί ὁ ἀγώνας δέν ἦταν εὔκολος καί ὁ πόλεμος ἦταν σκληρός, ὅπως κάθε πόλεμος, καί ἡ ὑπεροπλία τῶν ἀντιπάλων σέ συνδυασμό μέ τά σχέδια ὅσων ἐποφθαλμιοῦσαν τήν περιοχή μας καί τήν ἐποφθαλμιοῦν, ὅσων ἤθελαν νά κερ­δίσουν γιά τόν ἑαυτό τους τή Μα­κεδονία, ἦταν ἐξαιρετικά ἐπι­κίν­δυνα γιά τήν ἔκβαση τῶν πραγ­μά­των.

Ὅμως ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τόν στρατό μας καί χάρισε στόν τό­πο αὐτό τήν ἐλευθερία ἀπό κάθε ἐχθρό καί ἐπίβουλο, ὥστε σήμερα ἐμεῖς νά τήν ἀπολαμβάνουμε ζώ­ντας ἐλεύθεροι, νά τι­μοῦ­με τούς πατέρες μας πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γι᾽ αὐτήν, καί νά ἐκ­φρά­ζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, γιατί εὐλόγησε τόν ἀγώ­να καί τήν προσφορά τους καί μᾶς χάρισε τή νίκη.

Ἀδελφοί μου, ἑορτάζοντας σή­με­ρα τήν ἐπέτειο τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας, ἄς ἔχουμε πά­ντοτε κατά νοῦ ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τήν πατρίδα δέν ἦταν ὑποχρέωση μόνο τῶν πατέρων μας. Κάθε ἄν­θρωπος, κάθε πολίτης, ἔχει χρέος νά ἀγαπᾶ τήν πατρίδα του καί νά ἀγωνίζεται γιά αὐτήν. Καί ἀκόμη περισ­σό­τερο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, πού ἔ­χουμε μιά πατρίδα τόσο ἔν­δοξη καί μέ τόσο μεγάλη ἱστορία, ἔχου­με καθῆκον καί χρέος ἀπέ­να­ντι σέ αὐτήν καί στούς πατέρες μας νά τήν ἀγαποῦμε καί νά τήν δια­φυ­λάττουμε. Ἔχουμε χρέος νά τήν προ­στατεύουμε ἀπό κάθε κίν­δυνο καί κάθε ἀπειλή, ἀλλά καί νά πράτ­του­με καί νά ἐργαζόμεθα μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά προάγεται καί νά προοδεύει καί νά μεγα­λουρ­γεῖ καί νά δοξάζεται, ὅπως ἔκαναν καί οἱ πατέρες μας.

Καί ἔχουμε ἀκόμη χρέος, ἀδελφοί μου, νά ἀνταποδίδουμε στήν ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπεραγίας Θεο­τόκου καί στήν πρόνοιά τους γιά τό Γένος καί τήν πατρίδα μας, τήν πίστη καί πιστότητά μας.

Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία Μητέρα του μαζί μέ τούς ἁγίους μας εἶναι οἱ μόνοι ἀσφαλεῖς σύμμαχοι καί ὑπερασπιστές μας. Εἶναι οἱ κρα­ταιοί προστάτες μας μέσα σέ ἕναν κόσμο ἀβεβαιότητος καί σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ, οἱ ὁποῖοι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψουν ποτέ. Ἀρκεῖ καί ἐμεῖς νά μένουμε ἑδραῖοι στήν πίστη μας στόν Χριστό, ὅπως καί οἱ πατέρες μας, τούς ὁποίους τι­μοῦμε καί μνημονεύουμε σή­μερα καί οἱ ὁποῖοι ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐμεγαλύνθησαν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 281394
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: