Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 24/09 17:55

mak ierax

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης


Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από το άρθρο "Φαίνεται να έχουν ξεχάσει πως όλα τα βλέπει ο Θεός" και είδαμε την πρώτη τουλάχιστον δημόσια αντίδραση από Ιεράρχη.

Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, απέστειλε επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο σχετικά με την σύγκληση της Ιεραρχίας.

Ο Σεβασμιώτατος, φαίνεται αντίθετος με την ματαίωση ή την μετάθεση της Ιεραρχίας του Οκτωβρίου.

Επίσης ο κ. Παύλος δείχνει να μην συμφωνεί με τον τόπο που ορίσθηκε να συγκληθεί η Ιεραρχία (αν συγκληθεί) δηλαδή το Διορθόδοξο Κέντρο στη Μονή Πεντέλης, λέγοντας ότι "δεν αποτελεί την καλυτέραν δυνατήν λύσιν".

Διαβάζοντας την σύντομη επιστολή του Σεβασμιωτάτου, επιβεβαιώνεται πλήρως το δημοσίευμα της Romfea.gr σχετικά με τα ίσσωνος σημασίας θέματα της Ιεραρχίας.

Αξιωσημείωτο είναι ότι ο Μητροπολίτης Δράμας, προτείνει προς συζήτηση τις ενέργειες των πολιτικών των Σκοπίων για την επίλυση του εκκλησιαστικού σχίσματος.

Εδώ τίθενται κάποια εύλογα ερώτημα:

α) Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν συγκαλεί έκτακτη ΔΙΣ για να αποφασίσει για το θέμα της ματαιώσεως της ΙΣΙ;

β) Δεν πρέπει να μάθουμε επίσημα την θέση της Διοικούσης Εκκλησίας;

γ) Τι θα κάνουν οι Μακεδόνες Ιεράρχες, εάν το Φανάρι αποφασίσει να δώσει αυτοκεφαλία στους σχισματικούς των Σκοπίων;

Αυτά προς το παρόν....

Ἐν Δράμᾳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Πρός

τόv Μακαριώτατov

Ἀρχιεπίσκoπov Ἀθηvῶν καί πάσης Ἑλλάδoς

κ.κ. Ἱερώνυμον

Πρόεδρov τῆς Ἱερᾶς Συvόδoυ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδoς

Εἰς Ἀθήvας

Μακαριώτατε,

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4272/1799/21.9.2020 Ὑμετέρας ἐπιστολῆς, εὐλαβῶς γνωρίζομεν Ὑμῖν τά κάτωθι :

Συμφώνως τῷ καταστατικῷ χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νόμος 590/1977 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄), τό θεῖον καθίδρυμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι κεφαλήν ἔχει τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί ἀνωτάτην διοικητικήν ἀρχήν τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας (Ἄρθρον 3). Ἡ ἀνωτάτη αὐτή Ἀρχή συνέρχεται αὐτοδικαίως εἰς τακτικήν συνέλευσιν, τήν 1ην Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους (Ἄρθρον 5). Ἡ θεμελιώδης αὐτή ἔκφρασις τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι προφανῶς θεμιτόν νά παρορᾶται διά διαφόρους αἰτίας, ὑπαρκτάς ἤ μή.

Ἀναντιλέκτως ἡ ἐνσκήψασα πανδημία ἔχει ἐπισωρεύσει πλείστας ὅσας δυσχερείας εἰς τόν καθ’ ἡμέραν βίον, μάλιστα δέ κατά τήν τρέχουσαν περίοδον (καί ἄδηλον ἐπί πόσον) εἰς τήν πρωτεύουσαν πόλιν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν κράτους, ὥστε νά μελετᾶται ἀκόμη καί ἡ ματαίωσις τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας. Φρονῶ ὅμως ὅτι ἡ ματαίωσις ἤ μετάθεσις δι’ εὐθετώτερον χρόνον θά προκαλέσουν μείζονα προβλήματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐπίσης δέ ὅτι καί ὁ διά τήν συνέλευσιν ὁρισθείς τόπος, τό Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης, δέν ἀποτελεῖ τήν καλυτέραν δυνατήν λύσιν.

Διά τούς ὡς ἄνω ἐπιγραμματικῶς ἐκτεθέντας λόγους, εὐλαβῶς προτείνω, ὅπως, λόγῳ τῶν εἰδικῶν περιστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνέλθῃ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Μακεδονίας, τήν Θεσσαλονίκην καί εἰς ἕνα ἐκ τῶν εὐρυχωροτάτων ἱστορικῶν ναῶν αὐτῆς, τῶν κοσμούντων τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Προτείνω ἐπίσης νά συζητηθῇ ἐκτάκτως καί πρό ἡμερησίας διατάξεως ἡ ἐνέργεια τῶν πολιτικῶν τῶν Σκοπίων τῶν στρηνιασάντων διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος.

Μετά βαθυτάτου Σεβασμοῦ

Ἐλάχιστoς ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο Σ

Εμφανίσεις: 302718
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: