Γράφτηκε από τον/την . 01/07 14:42

koin remlis 1

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης / 29ης Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τῆς Ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Ρέμλης εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς ταύτης.

Ἡ Σχολή αὕτη τῆς Κοινότητος Ρέμλης ἔχουσα ὅλας τάς βαθμίδας τῆς Πρωτοβαθμίου καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν καί Λύκειον ἱδρύθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος κατά τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τῇ οἰκονομικῇ βοηθείᾳ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου.

Εἰς αὐτήν φοιτοῦν μαθηταί Παλαιστινιακῆς καταγωγῆς, Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι, οἱ διαμένοντες εἰς Ἰσραήλ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τό 1948.

Οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς διδάσκονται εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν μέ ξένας γλῶσσας τά Ἑβραϊκά καί τά Ἀγγλικά καί μέ πρόγραμμα ἐγκεκριμμένον ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Ἰσραήλ.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, Διευθυντοῦ τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Τήν τελετήν ἐτίμησεν ὡσαύτως διά τῆς παρουσίας του ὁ Δήμαρχος τῆς Ρέμλης κ. Μιχαήλ Βίντελ, ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε χαιρετισμόν δευσμευόμενος διά τήν ἰσότητα τῶν Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων κατοίκων τῆς πόλεως, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Ἰσραήλ καί ἡ Πρόεδρος τῆς Ἀραβοφώνου ταύτης Κοινότητος κ. Frieda καί ἄλλοι.

Ἡ τελετή ἤρχισε διά προσευχῆς καί ἀκολούθως διά τῆς εἰσόδου – παρελάσεως τῶν 47 ἀποφοίτων τοῦ εἰκοστού δευτέρου ἔτους λειτουργίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κ. Frieda εἰς τήν προσφώνησιν αὐτῆς ὑπεγράμμισε τήν ἠθικήν στήριξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν εὐρυθμον καί ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τῆς Σχολῆς.

Ἡ Διευθύντρια τῆς Σχολῆς κ. Ἰχάμ Μαχήλ ἀνεφέρθη εἰς τάς ὑψηλάς ἐπιδόσεις τῶν ἀποφοίτων μαθητῶν τῆς Σχολῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους εἰς τήν εἰσαγωγήν εἰς Πανεπιστημιακάς Σχολάς καί ηὐχήθη καί εἰς τούς ἀποφοίτους αὐτοῦ τοῦ ἔτους τάς αὐτάς ἐπιδόσεις καί τήν διατήρησιν τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος αὐτῶν.

Ἡ τελετή διηνθίσθη μέ Παλαιστινιακά πατριωτικά ᾄσματα τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων ἐκτελεσθέντα ὑπό τῶν Προσκόπων.

Ἡ τελετή ἐπεσφραγίσθη διά τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἐκφωνηθείσης διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὡς ἕπεται, (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Ἐν τέλει ἡ τελετή ἔληξε διά τῆς ἐπιδόσεως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς καί τῆς Προέδρου τῆς Κοινότητος τῶν τίτλων ἀποφοιτήσεως μετά τῆς εὐχῆς δι᾽ ἐπιτυχεῖς σπουδάς καί καλήν ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν.

koin remlis 2

koin remlis 1

koin remlis 1

koin remlis 1

 

Εμφανίσεις: 302302
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: