Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας. 20/05 17:36

sxolj

Τήν ἀπογευματινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 5ης /18ης Μαΐου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Dame ἡ τελετή ἀποφοιτήσεως τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου .

Τήν Σχολήν ταύτην συντηρεῖ τό Πατριαρχεῖον ὡς Ἀραβόφωνον ἀπό Νηπιαγωγείου ἕως καί τῆς Γ’ Λυκείου, ἀφ’ ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου εἰς τό ἐν συνεχείᾳ τοῦ Πατριαρχείου κτίριον παρά τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Εἰς τό κτίριον τοῦτο ἐστεγάζετο ἡ Ἱερατική Σχολή τοῦ Πατριαρχείου ἄχρι τοῦ 1972, στεγαζομένη νῦν εἰς τό κτίριον τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, ὁ καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Πρόξενος κ. Βασίλειος Κοΐνης, ὁ κ. Φάντη Ἀμπντελνούρ μέλος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ γιατρός κ. Ἰωάννης Τλήλ, συγγραφεύς τοῦ βιβλίου “I am Jerusalem”, γηραιόν καί τιμημένον μέλος τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, Ἐπίτροποι καί μέλη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβικοῦ ποιμνίου, ὡς ἡ κα Νούρα Κόρτ καί ὁ κ. Ἰμβραήμ Σαλφίτη καί ὁ κ. Ναμπίλ Μπετζάλη καί ἄλλοι καί οἱ γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν ἕνδεκα ἀποφοίτων εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν εἴκοσι καί ἐννέα ἐτῶν λειτουργίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ καλῶς ὀργανωθεῖσα τελετή αὕτη, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανήρη καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καθηγητῶν καί τῶν ἀποφοίτων περιέλαβε ὑποδοχήν τῆς Α.Θ.Μ. καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ὑπό τῶν Προσκόπων εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ξενοδοχείου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν.

Ἡ τελετή περιέλαβε ἐν συνεχείᾳ προσευχήν τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» καί ἀπαγγελίαν τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί τοῦ Ὕμνου τῆς Σχολῆς. Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Διευθυντοῦ κ. Σαμήρ Ζανανήρη. Εἰς αὐτήν οὗτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποστήριξιν πρός τήν Σχολήν, τόν πρῴην Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον καί τόν νῦν Πρόεδρον Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον. Εἰς τό τέλος τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ ὁ κ. Ζανανήρη ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον πίνακα τοῦ ἀναστηλωθέντος προσφάτως Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, πρωτοβουλίᾳ, ἐπιστασίᾳ καί ἐνεργείαις τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἡ τελετή περιέλαβεν ὡσαύτως Παλαιστινιακούς παραδοσιακούς χορούς καί παραδοσιακά Παλαιστινιακά ᾂσματα καί στιγμιότυπα τῆς σχολικῆς ζωῆς τῶν ἀποφοίτων ἐπί ὀθόνης.

Σημαντικαί ὑπῆρξαν καί αἱ προσφωνήσεις τῶν ἀποφοίτων, μιᾶς ἀραβιστί, μιᾶς ἀγγλιστί καί μιᾶς ἑλληνιστί. Εἰς ταύτας οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων συγκεκινημένοι ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς Σχολῆς μετά δωδεκαετίαν, ηὐχαρίστησαν τό Πατριαρχεῖον, τόν Διευθυντήν τῆς Σχολῆς, τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν φροντίδα ὑπέρ τῆς ἀνατροφῆς καί τῆς παιδείας αὐτῶν ἐπί δώδεκα ἔτη, ἕως ὅτου φθάσουν εἰς τήν στιγμήν αὐτήν τοῦ ἀνοίγματος αὐτῶν διά τό μέλλον αὐτῶν εἰς τήν ζωήν αὐτῶν ἐν τῇ Κοινωνίᾳ.

Τάς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐπέστεψεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, ἀπαγγελθεῖσα διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἐκπροσώπου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου, (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησεν ἡ ἀπονομή τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, τοῦ π. Ματθαίου, καί τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς εἰς ἕνα ἕκαστον καί εἰς μίαν ἑκάστην τῶν ἀποφοίτων μετά τῆς εὐχῆς νά τύχουν ἐπιτυχίας εἰς τάς ἐξετάσεις αὐτῶν διά τήν εἰσοδον εἰς τό Πανεπιστήμιον καί διά καλήν ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν εἰς τήν ζωήν αὐτῶν.

Εμφανίσεις: 303947
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: