Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 11/01 19:25

dodekaimero-nairobi-19 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος οἱ μέρες αὐτὲς μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου, γιορτάστηκαν μὲ διάφορους τρόπους καὶ μὲ πλούσιες δραστηριότητες, ἰδιαίτερα μὲ τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ περίμεναν νὰ γιορτάσουν τὸ γεγονὸς μὲ ξεχωριστὴ χαρά.

Ἐκείνη τὴ μέρα, ὅπως γιὰ πολλὰ χρόνια κάνουμε, καλοῦμε τὰ παιδιὰ τῆς περιοχῆς μας γιὰ μιὰ ἀπὸ κοινοῦ συμμετοχή, ἀκριβῶς γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ὅλοι πόσο κοντὰ βρίσκεται ὁ Χριστὸς μέ μας, ἀφοῦ ὁ ἐρχομὸς τοῦ ἦλθε νὰ φέρει εἰρήνη, ὁμόνοια, ἰσότητα καὶ προπαντὸς ἀγάπη, ἀνάμεσα σ’ ὅλους τους ἀνθρώπους ὅλων των φυλῶν καὶ τῶν χρωμάτων, καταγωγῆς καὶ γλώσσας, πολιτισμοῦ καὶ ἱστορίας.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ γύρω μας ἀναβαπτίσθηκαν πνευμαιτκὰ μὲ τὶς εὐκαιρίες ποὺ δόθηκαν ἀκριβῶς γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ὅτι ὅλοι μας μαζὶ εἴμαστε μιὰ μεγάλη οἰκογένεια, ἑνωμένοι καὶ μαζὶ δοξολογοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό μας καὶ Κύριό μας, ποὺ μᾶς δίνει αὐτὴ τὴν ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ Τὸν ὑπηρετοῦμε μὲ σεβασμό, ἀξιοπρέπεια καὶ ἀγάπη.

Ἦταν πράγματι ὁ ἴδιος παρὼν σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις ἀγάπης ποὺ μπορέσαμε νὰ ὀργανώσουμε καὶ νὰ συμμετάσχουμε σ’ ὅλα τα ἐπίπεδα τῶν περιστάσεων καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ἔτσι ἕνα κοινὸ πνεῦμα καταλλαγῆς, ἀλληλεγγύης καὶ βαθιᾶς ἀγάπης.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Δωδεκαήμερου εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ τελέσουμε τὶς ἀκολουθίες σὲ διάφορους ναοὺς καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦμε ἀπομακρυσμένες περιοχές, ὅπου διαπιστώσαμε τὸν μεγάλο ζῆλο μὲ τὸν ὁποῖο διακατέχονται οἱ ἱερεῖς μας, ποὺ κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες ἐπιτελοῦν ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικὸ ἔργο.

Ἐπίσης κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν ἐπισκεφθήκαμε δημοτικὰ σχολεῖα, εἴδαμε τὴν ἄψογη ἐργασία καὶ παραδειγματικὴ ἀφοσίωση τῶν Διευθυντῶν καὶ τῶν Διδασκάλων μας, συζητήσαμε μαζί τους καὶ κάναμε διανομὴ γραφικῆς ὕλης καὶ ἀπαραίτητων σχολικῶν βιβλίων στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα.

Μέσα στὶς ἄλλες δραστηριότητες, τὶς μέρες αὐτές, νὰ ἀναφέρω ἀκόμα τὴν τέλεση δύο κηδειῶν, μιᾶς γυναίκας στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ριρούτας, τῆς Μαρίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε δραστήρια καὶ ζοῦσε πραγματικὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀφοῦ ὅλα τα μέλη τῆς οἰκογένειάς της, ἰδιαίτερά τα ἀγόρια ἐγγόνια της συμμετέχουν ἔντονα στὴν κίνηση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Νεολαίας τῆς Μητροπόλεως.

Ὅπως ἔχω σημειώσει καὶ σὲ προηγούμενες ἀνταποκρίσεις μου καὶ ἔχω γράψει εἰδικὸ ἄρθρο, μὲ τίτλο «Κηδεῖες – ὧρες εὐαγγελισμοῦ», ἐπειδὴ θεωρεῖται μεγάλο κοινωνικὸ γεγονός, ἴσως τὸ μεγαλύτερο, ἡ κηδεία ποὺ συνήθως μαζεύονται ὅλων των ἀποχρώσεων ἄνθρωποι, βρίσκει κανεὶς τὴν εὐκαιρία, μὲ ἄνεση, νὰ ἀναπτύξει τὴν Ὀρθόδοξη ἄποψη γιὰ τὴν ἄλλη ζωή.

Εἶναι ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία. Οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σὲ ἄγνοια καὶ δὲ θέλουν νὰ πιστέψουν ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ γιὰ τὴν αἰώνια, τὴ μόνιμή τους κατοικία, ποὺ βρίσκεται στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Χρειάζεται αὐτὴ ἡ ἐξήγηση, γιατί μὲ τὰ πιστεύω θρησκειῶν, εἰδωλολατρικῶν θεωριῶν καὶ ἄλλων διδασκαλιῶν ὅλα τελειώνουν ἐδῶ στὴ γῆ.

Γιὰ πρώτη φορὰ οἱ ἄνθρωποι ἀκοῦνε καὶ στὸ τέλος προβληματίζονται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ πράξη ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες γιὰ τὴν ἑπόμενη ζωὴ ποὺ ἔρχεται εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι καὶ εἶναι ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινή, ἡ αὐθεντική.

Κάτι τέτοιο δὲν μποροῦν καν νὰ τὸ διανοηθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ, ἀφοῦ εἶναι κυριολεκτικὰ περικυκλωμένοι ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια, χωρὶς προορισμό, προσανατολισμὸ καὶ ἐλπίδα.

Ἡ ἄλλη κηδεία ἔγινε στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ ἑνὸς ἡλικιωμένου πατέρα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς νέους μας ἱερεῖς, στὴν περιοχὴ Ριρόνι.

Ἐδῶ μαζεύτηκαν, ἕνα μεγάλο πλῆθος κόσμου καὶ δεκάδες Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς φυσικά.

Πάνω στὸ ἴδιο ἐπίπεδο συνέχισα τὶς σκέψεις μου γιὰ τὴν ἀναμενόμενη ἀνάστασή μας, κατὰ τὴ Δευτέρα παρουσία καὶ ὅτι μὲ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ πρέπει νὰ ἑτοιμάζουμε τὶς ψυχές μας στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιὰ τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου ἔφερα ἐκείνη τὴ θαυμάσια διήγηση τῶν τελευταίων ἐπιθυμιῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ ζωντανὸ καὶ χειροπιαστὸ παράδειγμα τῆς ἀνώφελης καὶ χωρὶς περιεχόμενο ζωῆς ποὺ περνοῦμε ἐδῶ πάνω στὴ γῆ.

Ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τέλεσα τρεῖς φορὲς τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος.

Ἡ μιὰ ἔγινε σ’ ἕνα πολὺ μικρὸ καὶ ἀσήμαντο χωριὸ τῆς περιοχῆς Κιαμποῦ ποὺ λέγεται Οὐακγκούδου σ’ ἕνα πρόχειρο ναό.

Μετὰ τὴ βάπτιση ἀκολούθησε ἡ κατάθεση θεμέλιου λίθου γιὰ τὸ κτίσιμο νέου ἱεροῦ ναοῦ μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν πτωχῶν ἐνοριτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ θέλησαν νὰ κτίσουν ἕναν νέο σύγχρονο ναό, ἀφοῦ αἰσθάνονται ὅτι οἱ ἀνάγκες αὐξήθηκαν.

Ὁ ναὸς αὐτὸς θὰ εἶναι κόσμημα γι’ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ χωριουδάκι, ἀφοῦ θὰ εἶναι ὁ μόνος μόνιμος ναὸς καὶ μὲ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς θὰ προσελκύσει τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων των περαστικῶν καὶ τῶν κατοίκων μὲ τὸ πανύψηλο καμπαναριό του.

Τὴ μέρα τῶν Θεοφανείων τέλεση τῆς θείας λειτουργίας καὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ χωριὸ Καγκίρα – περιχώρου τῆς Ναϊρόμπης.

Ἐδῶ σ’ αὐτὸ τὸν ἱστορικὸ χῶρο, τὸν Μάρτιο τοῦ 1971, ὁ Ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ὁ Γ΄ τέλεσε τὶς ὁμαδικὲς βαπτίσεις πέντε χιλιάδων Κενυατῶν καὶ ὁ π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος τὸ 1960 ξεκίνησε τὴν πρωτοποριακὴ ἱεραποστολική του ἐκστρατεία στὴν Ἀνατολικὴ Ἀφρική.

Ἔτσι, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ καθιερωμένο ἐτήσιο μνημόσυνο γιὰ τὸν Ἀείμνηστο π. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος γιὰ μιὰ ὁλάκερη δεκαετία ἀφιέρωση τὴ ζωή του γιὰ τὴ διάδοση καὶ ἐμπέδωση τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Ἀφρικὴ καὶ ὄχι μόνο.

Ὕστερα ἀπὸ ταλαιπωρίες βρέθηκε στὴ Δυτικὴ Ἀφρική, ὅπου ἄφησε τὴν τελευταία του ἀναπνοή, εὐαγγελιζόμενος τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.

Στὸ τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ὁμαδικὲς βαπτίσεις στὸν ἴδιο ἱερὸ ναό.

Αὐτὲς τὶς μέρες ἡ ἡρωικὴ φυλὴ τῶν Μασᾶι τελοῦσαν γιὰ μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις.

Ἔτσι, πέντε ἐκπρόσωποι – πρεσβύτεροι ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν προσκάλεσαν νὰ τιμήσει μιὰ μέρα τὶς ἐκδηλώσεις τους, κάτι ποὺ πράττει γιὰ πολλὰ χρόνια.

Ἔτσι, ἀφιέρωσε μιὰ ὁλόκληρη μέρα μαζί τους, τιμώντας ἔτσι τοὺς παραδοσιακοὺς θεσμοὺς τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς φυλῆς.

Νὰ ποῦμε ὅτι ὁ μεγάλος ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς βαπτίστηκε Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο πρὶν μερικὰ χρόνια, ἀφοῦ πείστηκε, ὕστερα ποὺ συνέβη ἕνα χειροπιαστὸ θαῦμα, πίστεψε καὶ ζήτησε νὰ βαπτιστεῖ.

Θαυμασμὸ προκάλεσε ἡ ἄριστη ὀργάνωση τῆς πολὺ σημαντικῆς αὐτῆς παραδοσιακῆς σύναξης ποὺ εἶχε ὡς κεντρικὸ σημεῖο τὴ δυναμικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, μέσα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς φυλῆς. Στὸ τέλος δόθηκε στὸν Σεβασμιώτατο ἡ εὐκαιρία νὰ μιλήσει.

Ὅπως σημείωσα σὲ μιὰ ἄλλη πρόσφατη ἀνταπόκρισή μου, τὸ βράδυ τῶν Χριστουγέννων, γύρω στὰ μεσάνυχτα, τέλεσα τὴ θεία λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ χωριὸ Κινό.

Μαζεύτηκαν ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἑκατοντάδες νέοι καὶ νέες καὶ συμμετεῖχαν ἔντονα στὴ θεία λειτουργία, ψάλλοντας ὅλοι μαζὶ καὶ στὸ τέλος κοινώνησαν.

Μετὰ τὴ θεία λειτουργία ἀκολούθησε πλούσιο ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ χοροὺς καὶ χριστιανικὰ τραγούδια.

Στὶς 30 Δεκεμβρίου μὲ κάλεσαν οἱ νέοι νὰ τοὺς ἐπισκεφθῶ στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Τίτου Μουκούι, χωριὸ – περιχῶρο τῆς Ναϊρόμπης, ὅπου εἶχαν τριήμερο σεμινάριο Ὀρθόδοξης πνευματικότητας.

Τοὺς μίλησα φυσικὰ καὶ ἐξέφρασα τὴ μεγάλη μου ἱκανοποίηση γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ συναντῶ τὸν τελευταῖο καιρὸ στοὺς νέους της Κένυας.

Τοὺς ἐνεθάρρυνα νὰ συνεχίχουν καὶ ὅτι θὰ εἶμαι πάντα δίπλα τους σ’ ὅλες τὶς προσπάθειές τους καὶ τοὺς εὐγενικούς τους ἀγῶνες.

Στὶς 31 Δεκεμβρίου, γύρω στὰ μεσάνυχτα, λειτούργησα καὶ κήρυξα στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Νικολάου, Εἰρήνης καὶ Ραφαὴλ στὸ χωριὸ Δοκόττο μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ πάλιν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νέων καὶ νεανίδων ποὺ συμμετεῖχαν μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς τους στὴν ἑορταστικὴ θεία λειτουργία τοῦ νέου ἔτους.

Ὅπως πάντα, ἔτσι καὶ ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ἀκολούθησε πλούσιο ἑορταστικὸ πρόγραμμα.

Στὸ Κιλιμάντζαρο

Μετὰ τὴν Πρωτοχρονιὰ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ ἐπισκεφθῶ τὶς πιὸ ἀπομακρυσμένες περιοχές, γιὰ νὰ δῶ ἀπὸ κοντά τὸ ἐπιτελούμενο ἱεραποστολικὸ ἔργο.

Στὴν περιοχὴ αὐτὴ κατοικοῦν περισσότερο οἱ δύο πολὺ γνωστὲς φυλὲς τῶν Κικούγιου καὶ τῶν Μασᾶι, γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν δύο ἱερεῖς ποὺ προέρχονται καὶ ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς φυλές.

Ὁ τρίτος ἱερέας εἶναι προχωρημένης ἡλικίας καὶ ἄρρωστος. Δὲν μπορεῖ νὰ μετακινηθεῖ γι’ αὐτὸ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦμε καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε χρόνια πολλά.

Εἴδαμε τὴν πρόοδο ποὺ σημειώθηκε στὶς δύο ὑπὸ ἀνέγερση ἐκκλησίες καὶ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ διαπιστώσαμε τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἐργατικότητα τῶν δύο κληρικῶν μας.

Ὁ ἱερέας μας, τῆς φυλῆς τῶν Μασᾶι, διατηρεῖ μὲ τὴν πρεσβυτέρα τοῦ ὀρφανοτροφεῖο.

Εἴδαμε τὶς ἄριστες ἐγκαταστάσεις καὶ μαζὶ μὲ τὰ παιδάκια μοιραστήκαμε τὸ γευσάτο μεσημεριανὸ φαγητό. Στὸ τέλος, κάναμε διανομὴ δώρων καὶ γραφικῆς ὕλης.

Δὲν ἔπρεπε νὰ φύγουμε χωρὶς νὰ περάσουμε νὰ δοῦμε τὸ χιονισμένο ὅρος Κιλιμάντζαρο.

Πράγματι, περήφανο στέκεται καὶ δίνει κι αὐτὸ μὲ τὸν δικό του τρόπο ἕνα μήνυμα, σ’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Μέγας Δημιουργὸς καὶ Ἀρχιτέκτων τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Ὀργασμὸς κτισίματος νέων ἱερῶν ναῶν στὴ Μητρόπολη Ναϊρόμπης

Τὶς μέρες ποὺ πέρασαν περιόδευσα στὶς διάφορες περιοχές, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῶ ἐνορίες καὶ νὰ συναντήσω τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ποὺ ἀντίκρισα ἦταν τὸ κάτι ἄλλο.

Στὰ περασμένα χρόνια, ἡ Μητρόπολη μὲ διάφορους φίλους της ἱεραποστολῆς ἀναλάμβανε τὸ κτίσιμο ἱερῶν ναῶν.

Δόξα τῷ Ἁγίω Θεῶ ἦταν οἱ καλὲς ἐποχὲς καὶ μπορέσαμε νὰ κτίσουμε καὶ νὰ ἐγκαινιάσουμε πάνω ἀπὸ 150 ναούς.

Σήμερα, ὅμως, βρισκόμαστε καὶ δοκιμάζουμε τὴν ἀντίστροφη πλευρά.

Αὐτοὺς τοὺς ναοὺς ποὺ κτίστηκαν πρὶν 30 – 40 χρόνια τώρα οἱ ἐνορίες τοὺς ἀνακαινίζουν, μαζὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῶν ἱερέων ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ διάφορες περιοχές.

Ἔτσι, παρουσιάζουν μιὰ πολὺ κομψὴ καὶ ὄμορφη εἰκόνα, τόσο ποὺ νομίζει κανεὶς ὅτι οἱ ναοὶ αὐτοὶ κτίστηκαν τώρα. Ὅλα ἔχουν ἀλλάξει.

Οἱ καιροὶ μας εἶναι διαφορετικοὶ καὶ ὄχι μόνο. Στὶς φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύουμε φαίνονται οἱ νέοι ὑπὸ κατασκευὴ ναοί.

Ὅλοι οἱ ναοὶ κτίζονται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴ συμβολὴ καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνοριτῶν.

Αὐτοὶ κάνουν ἐράνους καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μαζεύονται τὰ ἀπαραίτητα χρήματα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν ναῶν αὐτῶν. Ἕνας ἱκανὸς ἀριθμὸς ναῶν εἶναι ἕτοιμοι γιὰ νὰ ἐγκαινιασθοῦν.

Ἐγκαίνια νέου μεγαλοπρεποῦς ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὰ περίχωρα τῆς λίμνης Νακούρου

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Α. Θ. Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεοδώρου τοῦ Β΄ τὸ πρωινό της Κυριακῆς 8 Ἰανουαρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπης κ. Μακάριος τέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Σοφίας, ποὺ βρίσκειται σ’ ἕνα χωριὸ κοντὰ στὴν πόλη Νακούρου καὶ τὴν περίφημη λίμνη μὲ τὰ χιλιάδες Φλαμίγκος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔφθασε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου μὲ τὴ συνοδεία του καὶ ἀριθμὸ ἐπισκεπτῶν ἀπὸ ἄλλες περιοχές, ὅπως καὶ κληρικῶν, οἱ ὁποῖο συμμετεῖχαν στὴν ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων.

Ἡ συρροὴ τοῦ κόσμου ἦταν παραδειγματική. Περίμεναν μὲ πολλὴ ὑπομονὴ τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων.

Ἔψαλλαν ὅλοι μαζὶ καὶ ὑπῆρχε μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἔντονη συμμετοχὴ τῶν νέων, ποὺ στὴν πραγματικότητα προεξῆρχαν σ’ ὅλη τὴν ἀκολουθία.

Θύμιζε ἡ ὅλη τελετὴ Ἀναστάσιμη Λειτουργία ἀπὸ τὴν προσέλευση τόσων πολλῶν ποὺ κοινώνησαν τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στὸ τέλος, τῆς θείας λειτουργίας, εὐχαρίστησε τὸν ἱερέα καὶ τὸ συμβούλιο τοῦ ναοῦ ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια συνεργάστηκαν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ.

Ὡς ὁλοκλήρωση τῶν σκέψεών μου πῆρα ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἁγιογραφικὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἐαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοὶ» (Μάρκ. 8/34)

Ἤθελα νὰ πῶ στοὺς χριστιανοὺς μας πόσο σημαντικὸ ἦταν τὸ γεγονὸς τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας καὶ στὴ συνέχεια τῆς Ἀναστάσεώς Του, γιὰ νὰ τονίσω ὅτι αὐτὸς ὁ Σταυρὸς ἀποτελεῖ κεντρικὸ σημεῖο μέσα στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν.

Δὲν ὑπάρχει βῆμα ἢ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δὲ σηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Σταυροῦ καὶ τὶς εὐεργετικὲς καὶ θαυματουργικές του ἐνέργειες.

Ἔτσι, ὁ σταυρὸς γίνεται ὁ ἀχώριστος φίλος του κάθε ἀνθρώπου καὶ δὲν ὑπάρχει τρόπος ποὺ θὰ ἀποχωριστοῦμε ἀπ’ αὐτὴ τὴ σχέση, ἡ ὁποία τελικὰ εἶναι ἡ σωτηρία μας.

Ἔτσι εἶναι τὸ κτίσιμο τοῦ νέου αὐτοῦ ναοῦ ποὺ περικοσμεῖται μὲ τὸν Σταυρό.

Ἐμεῖς θὰ φύγουμε ἀπ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, θὰ ἔλθουν ὅμως γενεὲς γενεῶν ἀνθρώπων, ὅπου θὰ βρίσκουν ἀνάπαυση καὶ ψυχικὴ ἀγαλλίαση, ἀτενίζοντας αὐτὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 302529
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: