Γράφτηκε από τον/την Εκ του Γραφείου Τύπου. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

metoxi oikoymenikos 1

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 180ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 16ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Κατά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ἱ. Διπτύχων διά πρώτην φοράν ἐμνημονεύθη ὁ κατά τήν προτεραίαν ἐκλεγείς Προκαθήμενος τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ καί τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομη-τῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου.

Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον τῆς ἑορταζούσης Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης, διένειμε πρός ἅπαντας ἐνθύμιον σχετικόν πρός τήν ἐπέτειον ταύτην.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ ἀνεφέρθη δι’ ὀλίγων εἰς τήν κατά τήν προτεραίαν αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐν Κιέβῳ ἐργασιῶν τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου καί τήν εἴσοδον εἰς τήν Πανορθόδοξον οἰκογένειαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς δεκάτης πέμπτης εἰς τήν σειράν τῶν Διπτύχων, συνεχάρη καί πάλιν τόν ἐκεῖσε νεοεκλεγέντα Προκαθήμενον Μακαριώτατον κ. Ἐπιφάνιον, μέλλοντα νά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Θεοφανείων διά νά συλλειτουργήσῃ μετά τοῦ Παναγιωτάτου καί νά παραλάβῃ παρ' Αὐτοῦ τόν Τόμον τῆς Αὐτοκεφαλίας, ὡς τοῦτο τυγχάνει ἀποκλειστικόν προνόμιον τῆς Μητρός καί τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

Εμφανίσεις: 294007
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: