Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 07/06 23:23

pentikosti beroia

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 7 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια χοροστάτησε στον εσπερινό της γονυκλισίας στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΣΤ΄ Παυλείων.
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Πρίν ἀπό τρεῖς Κυριακές ὁ Χριστός εἶχε ἀναφερθεῖ καί εἶχε προσφέρει στή Σαμαρείτιδα, τήν ὁποία συνάντησε στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τό ὕδωρ τό ζῶν, τή χάρη τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἀρδεύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ξεδιψᾶ καί τήν κάνει νά καρποφορεῖ καρπούς ἀρετῶν.

Καί σήμερα «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς», καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔχει ἀνέλθει ἐν σώματι στούς οὐρανούς, δοξάζοντας τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἀπολαμβάνοντας τή δόξα τήν ὁποία εἶχε ἀπό καταβολῆς κόσμου παρά τοῦ Πατρός του, καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά τόν πλησιάσει καί νά λάβει ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν πού προσφέρει.

«Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ Χριστός νά πιοῦμε ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν καί νά μεταλάβουμε τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου του Πνεύματος.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσφέρει τή Χάρη, ἀλλά δέν ἀναγκάζει κανέναν νά τήν λάβει, δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανέναν νά τήν δεχθεῖ, γιατί σέβεται τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, γιατί ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν λαμβάνει μέ τή θέλησή του καί τήν ἀποδέχεται μέ πίστη.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά λάβουμε τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, δίνοντας μας συγχρόνως καί τήν εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσουμε σέ τί ὀφείλεται ἡ ἔλλειψη πού πολλές φορές αἰσθανόμεθα στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας. Γιατί ὄντως πολλές φορές νιώθουμε κάτι νά μᾶς λείπει, ἀλλά δέν ἀντιλαμβανόμεθα τί. Νιώθουμε ἕνα κενό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε σέ τί ὀφείλεται. Νιώθουμε ὅτι κάνουμε τά πάντα, ὅτι ἔχουμε τά πάντα καί ὅμως εἴμεθα ἀνικανοποίητοι καί ἄδειοι μέσα μας. Νιώθουμε ὅτι θέλουμε κάτι, ἀλλά δέν ξέρουμε ποῦ νά τό ἀναζητήσουμε.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ χωρίς προϋποθέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Μᾶς καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως γιά νά μᾶς δώσει τό μεγαλύτερο ἀγαθό πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄνθρωπος. Μᾶς καλεῖ γιά νά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα του, τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει καί ἐμᾶς, ὅπως καί τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του, «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Μᾶς καλεῖ διά τῶν ἁγίων ἀποστόλων του, ὅπως κάλεσε καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Πάρθους καί Μήδους, Κρῆτες καί Ἄραβες, Ἰουδαίους καί προσηλύτους, πού εἶχαν κατακλύσει τά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.

Μᾶς καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία μεταδίδει διά τῶν ἱερῶν της μυστηρίων τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος σέ ὅσους τήν ἐκζητοῦν καί τήν ἀποδέχονται, σέ ὅσους προστρέχουν σέ αὐτήν ὡς πηγή ὕδατος ζῶντος, γιά νά ἀντλήσουν νάματα σωτήρια.

Μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα του διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, κατά τό ὁποῖο τό ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται καί μεταβάλλει τά προσφερόμενα δῶρα, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἀποτελεῖ βλασφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, στήν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιδίδονται τελευταῖα, ἰσχυριζόμενοι ὅτι μποροῦν δῆθεν νά μεταδοθοῦν ἀσθένειες ἤ νά μεταδοθεῖ ὁ κορωνοϊός διά τῆς θείας μεταλήψεως.

Ἄς μήν δίδουμε σημασία στά βλάσφημα λόγια τους. Ἄς μήν πιστεύουμε τίς βλασφημίες τους, ἀλλά ἄς ἀκοῦμε τόν Χριστό πού μᾶς καλεῖ, λέγοντας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Αὐτή εἶναι ἡ πρόσκληση που ἀπευθύνει καί σέ μᾶς ὁ Χριστός σήμερα. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού δοκιμασθήκαμε πρόσφατα ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί στερηθήκαμε γιά μεγάλο διάστημα τήν ἐπαφή μας μαζί του διά τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καί ἰδίως διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅλους ἐμᾶς πού ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε μέ ἐλπίδα στήν κανονικότητα τῆς ζωῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τήν πανδημία καί αἰσθανθήκαμε ὅτι «ἐδίψησεν ἡ ψυχή» μας «πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν ζῶντα», γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού κατέρχεται καί πάλι σήμερα στήν Ἐκκλησία, ὅπως κατῆλθε ἐπί τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων του, γιά νά χαριτώσει καί νά ἐνισχύσει τούς πιστούς.

Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός σήμερα ἰδιαιτέρως διά τοῦ πρωτοκορυφαίου του ἀποστόλου, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτό τό Βῆμα κήρυξε γιά πρώτη φορά στή Βέροια «Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα, … Ἰουδαίοις τε καί Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν» καί χάρισε στή Βέροια τή δική της Πεντηκοστή, ἱδρύοντας τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τιμοῦμε ἰδιαιτέρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολο, τιμοῦμε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπόστολο Παῦλο, καί ἐγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τήν πανηγυρική αὐτή θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς, ἐδῶ, στόν τόπο ὅπου ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τά χείλη του τό Εὐαγγέλιο, τόν νέο κύκλο τῶν πρός τιμήν του λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, τόν κύκλο τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ γενικό θέμα «Εὐαγγέλιο καί ἦθος», γιά νά ἀντλήσουμε καί πάλι τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μέσα ἀπό τήν τιμή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ πρῶτον τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί τῶν Βεροιέων Παῦλο. Ἄς προστρέξουμε γιά νά λάβουμε τό ὕδωρ, γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέσα καί ἀπό ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, καί ἐπικαλούμενοι τίς πρεσβεῖες του ἐλπίζουμε νά ἐπιτύχει καί αὐτή ἡ ταπεινή προσπάθειά μας καί εὐχόμεθα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 298028
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: