Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 13/03 09:43

megapodeipno

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στο Μέγα Απόδειπνο και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Νικοδήμου Βεροίας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος».

Ἕνας ἀπό τούς στί­χους πού συ­νο­­­δεύουν ἕνα ἀπό τά προσφιλῆ τροπάρια τοῦ Με­γά­λου Ἀποδεί­πνου πού ψάλαμε κα­τανυκτικά πρίν ἀπό λίγο εἶναι καί ὁ στίχος τοῦ προφήτου Ἡσαΐου πού προ­ανέφερα.

Ἀπευ­θύ­νε­ται σέ ὅλους ἐκείνους πού κα­τα­σκευά­ζουν σχέ­δια ἐναντίον τῶν πι­στῶν καί εὐ­σε­βῶν ἀνθρώ­πων, συγχρό­νως ὅμως ἐνισχύει καί ἐνθαρρύνει καί αὐτούς πού αἰ­σθά­νονται πίεση καί ἀγωνία ἐξαιτίας τῶν σχεδίων καί τῶν πλε­­κτανῶν πού ἐξυφαίνονται ἐνα­­ν­τίον τους.

«Καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος». Ὅ,τι, δηλα­δή, καί ἄν σκεφθεῖτε, ὅ,τι καί ἄν σχεδιάσετε, ὅ,τι καί ἄν προετοιμά­-

σε­τε καί ἐπινοήσετε, θά ἀποτύχει, γιατί θά ἀκυρώσει τά σχέδιά σας ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τούς δια­λογισμούς τῶν ἀνθρώπων πρίν νά μετατραποῦν σέ πράξεις καί ἔργα· ὁ ὁποῖος ἔχει τή δύναμη νά δια­λύει τά τεχνάσματά σας καί νά προστατεύει ἀπό αὐτά ὅσους τόν πιστεύουν καί ἐμ­­πιστεύονται τή βοήθειά του.

Καί γιατί τό κάνει αὐτό ὁ Θεός; Τήν ἀπάντηση τή δίνει ὁ στίχος τοῦ τροπαρίου πού ἀκολουθεῖ: «ὅ­τι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός». Τό κάνει διότι ὁ Θεός εἶ­ναι μαζί μας.

Ποιοί εἶναι αὐτοί μέ τούς ὁποί­ους εἶναι ὁ Θεός; Καί γιά ποιόν λόγο τούς προστατεύει;

Ὁ Θεός εἶναι, ὅπως προεῖπα, μαζί μέ αὐτούς πού τόν πι­στεύουν καί τόν ἐμπιστεύονται. Εἶναι μαζί μέ αὐτούς πού σέβονται τόν λόγο καί τά προστάγματά του. Εἶναι μαζί μέ αὐτούς πού ἀναγνω­ρί­ζουν τήν ὕπαρξή του ὡς Θεοῦ ζῶ­ντος καί προσωπικοῦ καί ὄχι μιᾶς ἀφηρημένης καί ἀόριστης ὑπερτά­της δυ­νά­μεως.

Εἶναι μέ αὐ­τούς πού θέ­λουν νά εἶναι μαζί του, πού θέ­λουν νά εἶναι κοντά του, πού τόν ἀγαποῦν καί ἀπολαμβά­νουν τή χαρά νά βρίσκονται μέσα στήν πα­ρουσία του. Διότι ὁ Θεός σέβε­ται τήν ἐλεύθερη βούληση τῶν ἀν­θρώ­πων καί δέν ἐπιβάλλει φορ­τι­κά καί καταναγκαστικά τήν πα­ρου­σία του στούς ἀνθρώπους πού τόν ἀρνοῦνται εἴτε μέ τά λό­για εἴτε μέ τά ἔργα τους.

Δέν εἶναι κο­ντά σ᾽ αὐτούς πού θέλουν νά ζοῦν μακριά του καί πού πιστεύ­ουν ὅτι δέν ἔχουν ἀνάγκη τῆς βοηθείας του γιατί μποροῦν νά ἐπιτύχουν τά πάντα μόνοι τους.

Καί γιά ποιόν λόγο προστατεύει ὁ Θεός ὅσους τόν πιστεύουν καί ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά του; Τούς προστατεύει, ὅπως θά προ­στά­τευε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τά προσφιλῆ καί οἰκεῖα του πρόσωπα.

Τούς προστατεύει, γιατί γνωρίζει τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί για­τί γνωρίζει τή δύναμη τοῦ κακοῦ καί τοῦ δια­βό­λου, πού πολλές φο­ρές χρη­σιμο­ποιεῖ ὡς ὄργανά του ἄλλους ἀν­θρώπους προκειμένου νά βλά­ψει ὅσους πιστεύουν στόν Θεό.

Τούς προστατεύει, γιατί ὡς παν­το­­γνώστης γνωρίζει αὐτά πού σκέ­­­­πτονται καί σχεδιάζουν οἱ ἄν­θρω­ποι πρίν νά τά πραγμα­το­ποιή­σουν καί ἔχει τή δύναμη νά ἀνα­τρέπει τά σχέδιά τους, ὅταν αὐτά δέν εἶναι γιά καλό σκοπό καί πολύ περισσότερο ὅταν αὐτά στρέ­φο­νται ἐναντίον τῶν ἀφοσιω­μέ­νων τέκνων του, ὅταν αὐτά εἶναι ἔργα σκοτεινά, ἔργα ἄδικα, διότι ὁ Θεός ἀποστρέφεται καί βδελύσ­σε­ται τήν ἀδικία.

Μακάριοι εἶναι ὅσοι ἔχουν τόν Θεό μαζί τους, για­τί δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερη προ­στασία ἀπό αὐτήν τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν ὑπάρχει μεγα­λύτερη δύναμη ἀπό αὐτήν τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν ὑπάρ­χει μεγαλύ­τε­ρη ἀσφάλεια ἀπό αὐτήν πού παρέ­χει ἡ προστα­σία του στή ζωή τοῦ ἀνθρώ­που.

Πολλές φορές ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι στρεφόμαστε στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου καί ἀναζητοῦμε προστασία καί βοήθεια. Στρεφόμαστε πρός αὐτούς πού ἔχουν τή δύναμη τῶν χρημάτων καί τῶν ὅπλων καί ζη­τοῦμε βοήθεια.

Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι καί αὐτοί εἶναι ἄνθρωποι, ὅτι καί αὐτοί ὑπό­κει­νται καί ἐπηρεάζο­νται ἀπό συμ­­φέροντα πού τούς κάνουν ἀστα­θεῖς συμμάχους καί ἀβέβαιους προστά­τες. Καί ἔτσι συ­χνά ἀπο­γοη­τευό­μαστε, γιατί ἐπεν­δύσαμε σέ αὐτούς, ἀλλά οἱ ἐλπίδες μας διαψεύ­στηκαν καί ἀποδεί­χθη­καν μάταιες.

Ὁ Θεός ὅμως δέν μᾶς ἀπογοητεύει ποτέ, ὑπό τήν προϋ­πόθεση ὅτι παραμένουμε κοντά του καί ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέλημά του.

Γι᾽ αὐτό ἄς μήν ἀνησυχοῦμε γιά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, γιά ὅσα φοβόμαστε ὅτι σχεδιάζουν καί ἐπι­βουλεύονται ἄν­­­θρωποι πού θέ­λουν νά μᾶς ἀδι­κή­σουν ἤ νά μᾶς βλάψουν εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς κοινωνία εἴτε ὡς ἔθνος, ἀλλά ἄς προσπαθοῦμε νά παραμένουμε πά­ντοτε κοντά στόν Θεό, πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στήν ἀγάπη του καί στήν Ἐκκλησία μας, ὥστε νά ἰ­σχύει καί γιά μᾶς ὁ στίχος πού προ­ανέφερα: «καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε διασκε­δά­­σει Κύριος, ὅτι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θε­ός».

Ἰδιαιτέρως αὐτή τή δύσκολη πε­ρίοδο γιά ὅλους μας, καί ἐξαιτίας τῶν προ­βλημάτων στά σύνορά μας ἀλλά, πολύ περισσότερο, ἐξαι­τίας τῆς ἐπι­δημίας πού μαστίζει τόν κόσμο μας.

Ἄς ἔχουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό καί στήν προστασία του, ἀλλά ἄς ἀκολουθοῦμε καί ἄς τη­ροῦ­με τίς συστάσεις καί τίς ὁδη­γίες τῆς πο­λι­τείας καί τῶν ἁρμο­δίων φο­ρέων γιά τήν προσωσπική μας ὑγεία ἀλ­λά καί γιά τή δημόσια ὑγείας.

Ἄς τηροῦμε σχολαστικά τίς συ­στάσεις τῶν εἰδικῶν γιά καθαριό­τητα καί ὑγιεινή, κυ­ρίως τῶν χε­ριῶν. Ἄς μήν ἐκθέ­του­με τόν ἑαυ­τό μας ἀλλά καί τούς ἀδελφούς μας σέ κίνδυνο, ἐάν ἔχουμε κά­ποια ἀπό τά συμπτώ­μα­τα πού μπο­ρεῖ νά σχετίζονται μέ τόν ἐπικίν­δυνο ἰό.

Ἄς μένουμε στό σπίτι, ἰδιαιτέρως οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλι­κία καί οἱ ἀσθενεῖς, καί ἄς πε­ριορίσουμε κατά τό δυνατόν ὅλοι τήν παρουσία μας σέ χώρους πο­λυ­σύχναστους καί κυρίως χωρίς νά παίρνουμε τά ἀναγκαῖα προ­στα­τευτικά μέτρα.

Ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη νά ἀκολουθοῦμε τίς συστάσεις τῶν εἰ­δικῶν γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ διά­δοση τοῦ ἰοῦ πού μπορεῖ νά ἔχει δυ­σά­ρεστες συνέπειες γιά κάποι­ους ἀδελφούς.

Δέν χρειάζεται νά φοβούμεθα, ἀλλά νά προσέχουμε καί νά συμ­μορ­φωνόμεθα στίς ὁδηγίες τῶν ὑπευ­θύνων, καί νά ἔχουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό ὅτι θά διασκεδάσει καί αὐτή τή δοκιμα­σία καί ἐν τέλει θά μᾶς λυτρώσει καί ἀπό αὐτήν. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά πι­στεύουμε ἀλλά νά πράττουμε καί τό καθῆκον μας ἀκολουθώντας πι­στά τούς κανόνες ὑγιεινῆς πού ὁρίζει ἡ πολιτεία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 258669
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: