Γράφτηκε από τον/την Ιερά Σύνοδος. 02/06 09:50

b ieratiki 1

Η Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει το ΙΗ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, από 6ης έως 8ης Ιουνίου 2023 στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος θα απευθύνει μήνυμα, είναι: «Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Τους Συνέδρους θα προσφωνήσουν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Περιστερίου κ. Γρηγόριος και Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Θα πραγματοποιηθούν έξι Συνεδρίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτισθεί, και Εισηγήσεις στο Συμπόσιο θα κάνουν οι κάτωθι αναφερόμενοι κ. κ. Εισηγητές με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα θέματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

12.00 Υποδοχή Συνέδρων.
12.30 Αγιασμός.
12.45 Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου.
Προσφώνηση του Προέδρου της Διοργανωτικής Επιτροπής Σεβα σμιω τάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού κ. Δα νιήλ.
Χαιρετισμοί.
Έναρξη εργασιών υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνῶν και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β´.
13.45 Γεύμα.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος

17.00-17.30 Α´ Εισήγηση: «Η εν πνεύματι και αληθεία προσκύνησις του Θεού». Ει ση γη τής: Αι δε σι μο λο γι ώ τα τος Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογι κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
17.30-18.00 Β´ Εισήγηση: «Περί καθαρού και ακαθάρτου στην Χρι στιανική Λατρεία». Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθη γη τής Θεολογι κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
18.00-18.30 Γ´ Εισήγηση: «Η προσφορά του θυμιάματος στην χρι στιανική λατρεία», Ει ση γη τής: Αι δε σι μο λο γι ώ τα τος Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. Θεόδωρος Κουμαριανός, αφυπηρετήσας Λέκτωρ Θεολογι κής Σχολής Πα νεπιστημίου Αθηνών.
18.30-19.00 Δ´ Εισήγηση: «Προσευχητικά πρότυπα της Παλαιάς Δια θήκης στην Καινή Διαθήκη». Εισηγήτρια: Ελλογιμωτάτη κ. Κυ ριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Θεολογι κής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσ σα λο νί κης.
19.00-20.00 Συζήτηση.
20.00 Δείπνο.
21.00 Απόδειπνο-Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως.


ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

07.00-09.00 Θεία Λειτουργία.
09.30 Πρόγευμα.
10.00 Προσευχή - Έναρξη.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασί λειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογικης Σχολης Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης

10.00-10.30 Α´ Εισήγηση: «Συναγωγή και Ναός στην Ιουδαϊκή παρά δοση και ο χριστιανικός Ναός». Ει ση γη τής: Ελ λο γιμώ τα τος κ. Τιμο λέων Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογι κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης.
10.30-11.00 Β´ Εισήγηση: «Τα Μυστήρια της αρχαιότητας και η χρι στιανική λατρεία». Ει ση γητής: Ελ λο γιμώ τα τος κ. Απόστολος Κραλίδης, Κα θη γη τής Θεολογικής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσ σα λο νί κης.
11.00-11.30 Γ´ Εισήγηση: «Η εορτή της Σκηνοπηγίας ως τύπος της χρι στιανικής εορτής». Ει ση γη τής: Ελ λο γιμώ τα τος κ. Πα να γι ώ της Σκαλ τσής, Κα θη γη τής Θεολογικής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσ σα λο νί κης.
11.30-12.00 Συζήτηση.
12.00-12.15 Διάλειμμα.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

12.15-12.45 Α´ Εισήγηση: «Μυστικός Δείπνος». Εισηγητής: Σεβασμιώ τατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερό θεος.
12.45-13.15 Β´ Εισήγηση: «Τα εγκαίνια του χριστιανικου Ναού». Ειση γη τής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. Κωνσταντίνος Κα ραϊσαρίδης, Κα θηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
13.15-13.45 Γ´ Εισήγηση: «Ο χαρακτήρας του χριστιανικού Πάσχα». Ει ση γη τής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
13.45-14.15 Συζήτηση.
14.15 Γεύμα.
16.00 Εσπερινός.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος

17.00-17.30 Α´ Εισήγηση: «Οι σχέσεις της λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης (στο Ναό και στις Συναγωγές) και της λατρείας της Χριστιανικής Εκκλησίας». Εισηγη τής: Σεβασμιώτατος Μητ ροπο λίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ.
17.30-18.00 Β´ Εισήγηση: «Το ψαλτήριο στην λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Εισηγη τής: Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθη γητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
18.00-18.30 Γ´ Εισήγηση: «Από το ιουδαϊκό Σάββατο στην χριστιανι κή Κυριακή». Εισηγητής: Ελλογιμώτατος κ. Αθανάσιος Πα παρνά κης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης.
18.30-19.30 Συζήτηση.
19.30 Δείπνο.
20.00 Συζήτηση επί λειτουργικών θεμάτων.


ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

09.00-09.30 Πρόγευμα.
10.00 Προσευχή - Έναρξη.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Ελλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Σκαλτσής
Κα θη γη τής Θεολογικής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσσαλονίκης.

10.00-10.30 Α´ Εισήγηση: «Δόγμα και ήθος στην χριστιανική λα τρεία». Εισηγητής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασί λειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικης Σχολης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10.30-11.00 Β´ Εισήγηση: «Λόγος και Μέλος στην λατρεία του Θεού». Εισηγητής: Ελλογιμώτατος κ. Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Καθηγητής-Κοσμήτωρ Φιλοσοφικης Σχολης Πανεπι στημίου Αθηνών.
11.00-11.30 Γ’ Εισήγηση: «Ευταξία και αταξία στην σύγχρονη χρι στια νική λατρεία». Εισηγητής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, Δρ Θεολογίας.
11.30-12.00 Συζήτηση.
12.00-12.30 Διάλειμμα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

12.30-13.30 Γενική συζήτηση-Προτάσεις-Συμπεράσματα.
13.30 Αποχαιρετιστήριο Γεύμα.

Κάθε Συνεδρία θα κατακλείεται με συζήτηση επί των Εισηγήσεων μεταξύ των Συνέδρων και των Εισηγητών και μετά το πέρας όλων των Συνεδριών θα διατυπωθούν και θα ανακοινωθούν τα γενικά συμπεράσματα και οι σχετικές προτάσεις. Στο πλαίσιο του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου θα τελεσθούν Ιερές Ακολουθίες.

Εμφανίσεις: 236410
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: