Γράφτηκε από τον/την Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 22/03 11:06

kontonis ierosolima

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 21ης Μαρτίου 2018, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Κοντονῆς μετά συνοδείας τοῦ γραφείου αὐτοῦ καί τῆς κας Αἰκατερίνης Τζίμα τοῦ Γενικοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Κοντονῆν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησεν αὐτῷ περί τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ἐνσαρκώνοντος τήν Ἱεράν Ἱστορίαν καί περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς ἱερᾶς πόλεως τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν καί περί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου παρά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ὡσαύτως εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀραβοφώνους καί Ρωσοφώνους εἰς περιοχάς ὑπαγομένας εἰς τάς τρεῖς δικαιοδοσίας αὐτοῦ καί εἰς τήν συμμετοχήν τῆς Ἑλλάδος εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, ὡς κατεδείχθη εἰς τήν περίπτωσιν τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου πρό ἑνός ἔτους, ὅτε καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος προσωπικῶς παρέστη εἰς τήν τελετήν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου μετ᾽ ἄλλων πολιτικῶν παραγόντων ἄλλων ὀρθοδόξων κρατῶν.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν δώρων ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονῆς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐνημέρωσιν ταύτην καί διά τήν προσωπικήν ἐπίσκεψιν καί ξενάγησιν αὐτοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί διά τήν καλλίστην συνεργασίαν μεταξύ Πατριαρχείου καί Ἑλλάδος.

kontonis ierosolima1

kontonis ierosolima1

Εμφανίσεις: 302005
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: