Γράφτηκε από τον/την . 09/08 09:55

ierosolima 4

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2017, ἡ νέα ἡγουμένη τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἐπονομαζομένης τοῦ Ἐλαιῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, μοναχή Βαρβάρα, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔσης ἀπό τινων ἐτῶν εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ὑπό τῆς κατά σάρκα θυγατρός αὐτῆς, μοναχῆς ὡσαύτως ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῆς καί τῇ ἐγκαταστάσει αὐτῆς ὡς καθηγουμένης τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, λόγῳ ἀσθενείας τῆς διατελεσάσης ἄχρι τοῦ νῦν καθηγουμένης.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν καθηγουμένην μοναχήν Βαρβάραν καί ηὐχήθη αὐτῇ καλήν ἡγουμενικήν διακονίαν εἰς τάς τεσσαράκοντα μοναχάς τῆς Μονῆς αὐτῆς ἐν αὐστηρότητι καί διακρίσει πατερικῇ καί ἐν τῇ ταπεινώσει Χριστοῦ, διότι ὁ διάβολος φοβεῖται τόν σταυρόν τοῦ Χριστοῦ, καθ᾽ὅτι ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος ἐταπεινώθη χάριν τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

ierosolima 1

ierosolima 1

ierosolima 1

Εμφανίσεις: 302581
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: