Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας. 20/04 16:20

solim1

Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβον χώραν αἱ μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Πασχάλιoι ἐπισκέψεις.

Τήν 8:15 π.μ. ὥραν τῆς ἡμέρας ταύτης τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Τήν 9:30 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐδέχθησαν τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον, ἤτοι τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Τήν 10.00 π.μ. ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθη ὅλας τάς Χριστιανικάς Κοινότητας ὁμοῦ, τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα, τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν, τήν Λουθηρανικήν, τήν Συριακήν καί τήν Κοπτικήν καί ἄλλας μικροτέρας.

Τήν Τετάρτην, 6ην/19ην Ἀπριλίου 2017, τήν 8:30 π.μ. ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἀρμενίων.

Τόσον ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅσον καί οἱ ἀρχηγοί τῶν ἄλλων Κοινοτήτων ἐτόνισαν εἰς τάς προσφωνήσεις αὐτῶν τήν ἀνάγκην συνεργασίας τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν στήριξιν τῶν Χριστιανῶν κατοίκων εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἀλλαχοῦ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Τήν πρωΐαν της Τετάρτης, 6ης/19ης Ἀπριλίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα.

solim2

solim2

Εμφανίσεις: 302512
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: