Γράφτηκε από τον/την Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019

phillipines 640x400

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν ἐπι-συμβασῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον πιστῶν προσευχομένων εἰς τόν ἐν τῇ νήσῳ Jolo τῶν Νοτίων Φιλιππίνων ΡΚαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐξ ὧν ὑπῆρξαν πλεῖστα ὅσα ἀνυπε-ράσπιστα θύματα καί τραυματίαι, ἀπέστειλε θερμόν Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας πρός τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Luis Antonio Gokim Tagle, Ἀρχιεπίσκοπον Μανίλας, μεθ’ οὗ συνδέεται διά φιλίας, ἐκφράσας τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως φονευθέντων καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ πληγέντος ποιμνίου του, προσθείς τήν ἔκφρασιν τῆς συμπαραστάσεως, τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ ἀμερίστου ἐνδιαφέροντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν ἐμπερίστατον ἀδελφήν ΡΚαθολικήν Ἐκκλησίαν τῶν Φιλιππίνων.

Ἐξ ἀφορμῆς δέ τῆς προσφάτου καταρρεύσεως φράγματος ἐν ἀνθρακωρυχείῳ τῆς περιοχῆς Córrego de Feijão τῆς Βραζιλίας, προκαλεσάσης ἑκατόμβην θυμάτων καί ἀγνοουμένων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε διά σχετικοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος πρός τόν Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, Γεν. Πρόξενον τῆς Χώρας ἐνταῦθα, τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν δεινῶς δοκιμαζόμενον λαόν τῆς Βραζιλίας, εὐχηθεῖσα ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἐπουλώσῃ τάς πληγάς αὐτοῦ, ἀναπαύσῃ δέ τάς ψυχάς τῶν ἀδίκως τελειωθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν Χώρᾳ ζώντων.

Εμφανίσεις: 201472
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: