Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 09/02 08:54

peran 2

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τά Χρυσοβέργεια καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ὁ Μουσικολ. κ. Γεώργιος Κιοσέογλου, Ἱεροψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος «Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν: 70 χρόνια θεματοφύλαξ τῆς καθ' ἡμᾶς ἱεροψαλτικῆς παραδόσεως», ἀκολούθως δέ ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, ἀπέδωσεν ἐπικαίρους ὕμνους.

Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν προσφοράν τοῦ Συνδέσμου κατά τήν διαρρεύσασαν περίοδον ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, κατά τό 1948, ἕως καί σήμερον, ἐπῄνεσε δέ τήν δραστηριοποίησιν τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου ἐν ὄψει καί τῶν σχεδιαζομένων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας.

Ἐνώπιον τοῦ φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπίσης ἐπικαίρως ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τούς ὁραματισμούς καί τάς δράσεις τῆς ὑπ’ αὐτόν νέας διοικήσεως, καί, σεπτῇ προτροπῇ, ὁ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμων Παπαδόπουλος, Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀναφερθείς εἰς τάς ἐν τῷ Νέῳ Κόσμῳ ἐκκλησιαστικάς δράσεις πρός καλλιέργειαν καί διάδοσιν τῆς πατρῴας βυζαντινῆς μουσικῆς. Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησε, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

peran 1

Εμφανίσεις: 301369
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: