Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 20/01 01:07

meimaris 1

Τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους, ἐτελέσθη εἰς τήν ἱστορικήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου μας, εἰς τά Χρυσοβέργεια, ἡ τελετή κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Χοράρχου, τοῦ Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανοῦ Φλοίκου, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου καί ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπό-λεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων.

Τόν Παναγιώτατον ἐξεπροσώπησε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος διεβίβασε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας πρός πάντας τούς παρευρεθέντας διακόνους τῶν ἱερῶν ἀναλογίων καί ἀνεφέρθη εἰς τάς προγραμματισθείσας κατά τό προσεχές δίμηνον ἐκδηλώσεις τοῦ Συνδέσμου, τελούσας ὑπό τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Πέμπτην, 8ην Φεβρουαρίου, ὅτε καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἰδίᾳ Πατριαρχικῇ προαιρέσει, ἠγαθύνθη νά προσέλθῃ, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου, πρός παρακολούθησιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην, οὕσαν προοίμιον τῶν σχεδιαζομένων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑβδομηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τοῦ Συνδέσμου, ἡ Χορῳδία, ἤδη προετοιμαζομένη καταλλήλως, θά ἀποδώσῃ ἐπικαίρους ὕμνους.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σύνδεσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., εἰς ὅν ἔλαχε καί τό νόμισμα, ἀφοῦ καλωσώρισε πάντα τά μέλη, ηὐχήθη τό Νέον Ἔτος αἴσιον καί δημιουργικόν, ἐξέφρασε δέ τάς εὐχαριστίας τοῦ ὑπ’ αὐτόν Διοικητικοῦ Συμβουλίου τόσο πρός τήν καθ’ ὕλην ἁρμοδίαν Μ. Ἀρχιδιακονίαν, διά τήν μετά τοῦ Συνδέσμου ἀγαστήν συνεργασίαν καί τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον της περί τά ἱεροψαλτικά δρώμενα, ὅσο καί πρός τόν ἐν Ἀθήναις Σύλλογον Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, διά τήν εὐγενῆ χειρονομίαν του ὅπως ἐνισχύσῃ οἰκονομικῶς τόν πρεσβυγενῆ Σύνδεσμον, πρός κάλυψιν τῶν ηὐξημένων κατά τό τρέχον, ἰδίως, ἔτος δράσεων καί ὑποχρεώσεών του ἐν ὄψει τῶν ἐπετειακῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Εμφανίσεις: 301274
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: