Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 26/07 21:08

igoumenos stauronikita

Του Αρχιμ. Τύχων στην Romfea.gr
Καθηγουμένου της Ι.Μ. Σταυρονικήτα


Τὸ Ἅγιον Ὄρος, «τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», ἦταν καὶ παραμένει τόπος ἱερὸς ὅπου πραγματοποιεῖται καὶ βιώνεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου καὶ ἡ, κατὰ τὸ δυνατόν, τελείωση τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ ἐργαστήρι αὐτὸ τῆς ἀρετῆς ἔχει πλαισιωθεῖ σὺν τῷ χρόνῳ μὲ θαυμάσια μνημεῖα ἀρχιτεκτονικῆς, εἰκονογραφίας καὶ λοιπῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν.

Ἀποτελεῖ λοιπὸν ἕνα σύνολο μοναδικὸ πνευματικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ μνημειακοῦ πλούτου καὶ γι’ αὐτὸ προσελκύει πλήθος προσκυνητῶν, πιστῶν ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ἐχόντων πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἐνδιαφέροντα.

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ὑπερχιλιετῆ ἱστορία Του τὸ Ἅγιον Ὄρος συνεργάζεται γιὰ τὴν προστασία τοῦ τιμαλφοῦς αὐτοῦ πλούτου καὶ τὴν διευθέτηση τῶν ποικίλων πρακτικῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι φυσικὸν νὰ προκύπτουν, μὲ τὶς ἑκάστοτε ἀρχὲς καὶ ὑπηρεσίες.

Τὰ τελευταῖα ἐκατὸ χρόνια συνεργάζεται ἀδιακρίτως καὶ ἐποικοδομητικὰ μὲ τὶς ἑκάστοτε Κυβερνήσεις τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ποὺ ἀναδεικνύει ἡ βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ ὁποία εἶναι σεβαστὴ καθ’ ὅλα.

Ἄλλωστε τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀποτελεῖ, μέσα στὴν Ἑλλάδα καί πανορθοδόξως, σημεῖο ἑνότητος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ παράδειγμα ἁρμονικῆς συνυπάρξεως ἐν τῇ πίστει τῶν λαῶν, ἐξ οὗ καὶ ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ στὴν δικαιοδοσία τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἄν καὶ προσωπικὲς δηλώσεις δὲν ἀπαγορεύονται, ἐν τούτοις δηλώσεις μὲ κομματικὴ χροιά, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἐλέχθησαν, ἴσως ἐκ τοῦ προχείρου καὶ ἀτυχῶς, ἀπὸ ἀντιπρόσωπο τῆς Ἱ. Κοινότητος μετὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν ἐξοχώτατο Ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, δὲν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὅτι ἐκπροσωποῦν τὴν Ἁγιώνυμο Πολιτεία καὶ δὲν συνάδουν μὲ τὸ ἁγιορειτικὸ ἦθος καὶ τὴν διαχρονικὴ Ἁγιορειτικὴ παράδοση.

Ἐπαναλαμβάνουμε τὴν κοινὴ παραδοχὴ ὅτι τὸ Ἁγιώνυμο Ὄρος σέβεται πάντοτε τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ προσπαθεῖ νὰ συνεργάζεται μὲ τὴν ἑκάστοτε ἐκπροσώπησή της, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν πραγματικῶν συμφερόντων καὶ ἀναγκῶν τοῦ κοινοῦ πνευματικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ μνημειακοῦ χώρου τοῦ Ἄθω.

Ὁ γηραιὸς Ἄθως εἶναι πάντοτε οἰκουμενικός, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους, μεταδίδοντας τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς σωτηρίας ἐν Χριστῷ καὶ ὑπερπηδώντας ἐμπόδια καὶ ἀνθρωπίνους περιορισμούς, ποὺ θὰ φαλκίδευαν αὐτὴ τὴν ἱερὴ ἀποστολή Του.

Εμφανίσεις: 307857
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: