Γράφτηκε από τον/την Εκ της Ιεράς Συνόδου. 28/09 15:03

ieronimos mak

Συνοδικό Γράμμα ἀπέστειλε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, μέ ἀφορμή τό γεγονός τοῦ καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ πού ἔπληξε τήν Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. τήν Μεγαλόνησο.

Τό Συνοδικό Γράμμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, Ὑπέρτιμε καὶ Ἔξαρχε Εὐρώπης, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ κύριε Εἰρηναῖε,

Μετὰ θλίψεως βαθυτάτης καὶ ἀλγούσης καρδίας ἐπληροφορήθημεν τὸ γεγονὸς τοῦ καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, ὅστις ἔπληξεν πρότριτα τὴν Μεγαλόνησον καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν καθ’ Ὑμᾶς Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κρήτης καὶ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀρκαλοχωρίου, ὡς καὶ τὸν συνεπείᾳ τούτου θάνατον ἑνὸς καὶ τὸν τραυματισμὸν πλείστων ὅσων συνανθρώπων ἡμῶν καὶ τὴν καταστροφὴν πολλῶν οἰκιῶν καὶ λοιπῶν κτιρίων.

Διό, διὰ τῶν μετὰ χεῖρας Συνοδικῶν Γραμμάτων, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως, συνοδυνόμενοι καὶ ἡμεῖς μετὰ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ Αὐτῆς, ἐκφράσωμεν ὑμῖν, καὶ δι’ ὑμῶν παντὶ τῷ εὐσεβεῖ τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας λαῷ, τὴν εἰλικρινῆ συμπαράστασιν, τὴν ἀμέριστον συμπάθειαν καὶ τὴν χριστιανικὴν ἀλληλεγγύην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Προσέτι, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας τῷ Πανοικτίρμονι Θεῷ ὅπως καταπέμψῃ τῷ δεινῶς δοκιμαζομένῳ προσφιλεῖ ἐν Κρήτῃ λαῷ εὐτονίαν, παράκλησιν, ὑπομονήν, δύναμιν, ἐλπίδα καὶ ἀκαταίσχυντον θάρρος διὰ τὴν αἰσίαν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀπροσδοκήτου συμφορᾶς.

Σεβασμιώτατε, οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θέλει συμπαρασταθῆ ἐμπράκτως εἰς τὴν ἀδελφὴν ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίαν, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀνακουφίσεως καὶ τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰς τοὺς σεισμοπαθεῖς ἀδελφοὺς ἡμῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν σὺν Θεῷ ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν καὶ ὑπέρβασιν τῆς ἐνεστώσης ἐκ τοῦ Ἐγκελάδου συμφορᾶς, εὐχόμεθα ταχεῖαν ἀποκατάστασιν ἐν εὐσεβείᾳ, εὐημερίᾳ καὶ προόδῳ τοῦ βίου τῶν πληγέντων κατοίκων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κατασπαζόμεθα τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καὶ διατελοῦμεν μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Εμφανίσεις: 271767
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: