Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας. 10/11 08:29

9

Τὴν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου /1ην Νοεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἶχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας κ. Justin Welby.

Εἰς τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Κατά τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Welby περὶ τῆς δημιουργουμένης λίαν σοβαρᾶς καταστάσεως διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ τὰς λοιπὰς Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκ τοῦ προετοιμαζομένου νόμου ὑπὸ τεσσαράκοντα βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ ὁποῖος, ἐὰν ψηφισθῇ, θά στερῇ τὰς χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθέρας ἀξιοποιήσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἤγειρε ἐπίσης τὸ θέμα τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδούσης κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως παρανόμους πολυετεῖς ἐνοικιάσεις τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Jaffa Gate εἰς τοὺς ἐποικιστὰς τῆς Ἑβραϊκῆς Ὀργανώσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ».

Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου τοῦ Westminster κ. Vincent Nichols, τήν 2αν Νοεμβρίου, ἔνθα τά ὡς ἄνω θέματα συνεζητήθησαν.

Διαρκούσης τῆς τριημέρου παραμονῆς Αὐτοῦ εἰς Λονδῖνον ὁ Μακαριώτατος εἶχε συναντήσεις μετά μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ζητῶν τήν ὑποστήριξιν αὐτῶν εἰς τά ὡς ἄνω ἀναφερθέντα προβλήματα.

Ὁ Μακαριώτατος εἶχε ἐπίσης συναντήσεις μέ ἄλλους θρησκευτικούς ἡγέτας, ἐν οἷς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἄγγελος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ πάστωρ Agu τῆς Redeemed Christian Church of God.

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τὴν συμπαράστασιν εἰς τὰς προσπαθείας τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διὰ την διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος – status quo εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καί ἰδίᾳ εἰς τήν Παλαιαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὅλαι αἱ πλευραί ἤκουσαν μετά προσοχῆς τήν παρουσίασιν τῆς Α.Θ.Μ. καί ἐξέφρασαν τήν διάθεσιν νά ὑπερασπίσουν τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν νά διατηρήσουν τό καθεστώς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί νά προστατεύσουν τούς πιστούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων.

05

05

05

Εμφανίσεις: 302023
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: