Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

trapeza sebasteias 35

Κατά το μοναστηριακό γεύμα της κυριωνύμου ημέρας της Ιεράς μνήμης της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Θεομήτορος, ο προεξάρχωντης εορτής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κύριος Δημήτριος, απηύθυνε τα κάτωθι εις την Βατοπαιδινή αδελφότητα και τους εκατοντάδες πιστούς:

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε καί ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ πατέρες καί ἀδελφοί,

Μέ ἱερά συγκίνησι εὑρίσκομαι πλησίον σας συνεορτάζων τά καταθέσια τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, ἡ Ὁποία ὡς ἄχραντον καί πάνυ τιμαλφές θησαύρισμα, ἅγιε Καθηγούμενε, ἐξ αἰώνων διατηρεῖται εἰς τό σεβάσμιο αὐτό ἱερό Ἀθωνικό Καθίδρυμα, τήν παλαίφατο καί περικαλλῆ Ἱεράν Μονήν Βατοπαιδίου.

Ἡ Παναγία, ἀδελφοί μου, εἶναι τό ἱστορικό πρόσωπο τῆς θείας ἐπιλογῆς πρός συμμετοχήν εἰς τό "ἀπ'αἰῶνος ἀπόκρυφον μυστήριον" τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου. Καί γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους τό ἱερώτερο μετά Θεόν στήν ζωή μας.

Γι'αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία τήν ἱερότητα τῆς "ἀδυναμίας" της γιά τήν Παναγία, δηλαδή, τῆς εὐλαβείας της, τοῦ θάμβους της, τῆς παραμυθίας της, τῆς χαρᾶς της, τήν ἐξέφρασε καί τήν ἐκφράζει ἀνά τούς χριστιανικούς αἰῶνας μέ παντοίους τρόπους, ὧν οὔκ ἐστιν ἀριθμός! Μέ θεσπέσιους ὕμνους, μέ χιλιάδες προσωνύμια, μέ θρύλους καί μέ παραδόσεις.

Περισσότερον ὅμως τήν ἐκφράζει μέ ἀταλάντευτη πίστι, τήν ὁποία πολλοί ἐφθόνησαν καί οἰκτρῶς ἐπολέμησαν ἀνά τήν ἱστορία ἀναποτελεσματικῶς.

Ἡ πίστις μας βέβαια πολεμεῖται καί σήμερα, ἀδελφοί μου, ὄχι ὅσον ἄλλοτε συστηματικῶς, ἀλλ'ὁπωσδήποτε πειρασμικῶς, διά τῶν ὀχλήσεων τοῦ πονηροῦ πού ἀκαταπαύστως προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά παραμερίζουν, νά ὑποτιμοῦν καί νά ἐμπαίζουν τά πνευματικά πρότυπα καί τίς ἠθικές ἀξίες, ὥστε νά ἁμαρτάνουν ἀνέτως καί εὐχαρίστως.

Παρά ταῦτα ὅμως ἡ πίστις μας ἀνθίσταται εἰς τόν αἰῶνα ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ. Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν νοιώθουν οἱ ἀείποτε προσευχόμενοι πιστοί εἰς πεῖσμα τῶν μηδέποτε προσευχομένων.

Σήμερα, εὑρισκόμεθα γιά μία ἀκόμη φορά στήν ζωή μας προσκυνηματικῶς στό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό τά ἱερά σκηνώματα τοῦ ὁποίου, τά σωτήρια μηνύματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τῆς ἀκαταπαύστου εὐλαβείας μας, ὅπως εἶπα προηγουμἐνως, πρός τό σεπτό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διαχέονται στόν κόσμο μέ ὅλη τήν μοναδική κατάνυξι πού δημιουργεῖ ἡ ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Τόπου εὐωδία.

Ἡ εὐωδία τῆς ἀϊδίου προσευχῆς πού ἀνεμποδίστως κατευθύνεται ὡς θυμίαμα ἐνώπιον Θεοῦ.

Ζοῦμε δέ ὑπό τούς θόλους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Βατοπαιδίου τήν μοναδική εὐλογία τῆς λειτουργικῆς καί προσευχητικῆς συμμετοχῆς μας εἰς τήν ἱερά μνήμη τῶν καταθεσίων τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Κυρίας Θεοτόκου "ἐν τῷ σεβασμίῳ αὐτῆς οἴκῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις" τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως ἐπί λέξει ἀναφέρεται εἰς τό συναξάριον τῆς σημερινῆς ἑορτίου ἡμέρας.

Τό λεξιλόγιό μας δέν ἐπαρκεῖ, ἀδελφοί μου, εἰς περιγραφήν τῶν ἀνθρωπίνων ἐκείνων αἰσθημάτων, πού δημιουργεῖ ἡ ἐγγύτης τῶν ρυπαρῶν χειλέων μας μέ τό ἔνδυμα τῆς Παναγίας, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ οἱαδήτις περιγραφή θά προσβάλλῃ τό αἴσθημα αὐτό τῆς ψυχῆς τοῦ πιστοῦ. Αὐτό, ἄλλωστε, ἀναφέρει προσφυῶς καί ὁ "Οἶκος" τῆς ἑορτῆς: "τίς γηγενῶν τά σά μεγαλεῖα διηγήσεται λόγος; ποία γλῶσσα βροτῶν;". Καί συνεχίζει: "καί δίδου -ἡμῖν- θείαν χάριν εὐφημῆσαι τήν σήν Ζώνην, Δέσποινα, δι'ἧς κόσμος ἀγάλλεται..."!

Θέλω νά περιορισθῶ μόνον στό ὅτι καί οἱ δικές μας ψυχές ἀγάλλονται σήμερα καί ἐπικαλοῦνται τήν θείαν χάριν τῆς Θεομήτορος.

Αὐτή μόνον γνωρίζει τά ἐπί μέρους ἐσώτατά μας, τά εἰς οὐδένα ἀπευθυνόμενα.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὡς ταπεινός λειτουργός τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας, ἡ χάρις τῆς Τιμίας Ζώνης Της, ἡ ὁποία, κατά συγκατάβασιν Θεοῦ, ἔφθασε μέχρι τῶν ἡμερῶν μας ἄφθαρτος, νά σᾶς ἐπισκιάζῃ προσωπικῶς, νά ἐπισκιάζῃ τούς οἴκους σας, τούς οἰκογενεῖς σας καί τούς προσφιλεῖς σας.

Νά εὐλογῇ δέ καί νά συγχωρῇ καί τό ποικίλως ταρασσόμενο γένος μας, πρεσβεύουσα ὑπέρ ἡμῶν πάντων εἰς τόν Υἱόν Της, εἰς τόν Θεόν μας.

Ἀπευθύνω, τέλος, εὐγνώμονες εὐχαριστίες γιά τήν τιμητική του πρόσκλησι πρός τόν Πανοσιολογιώτατο καί δυναμικό ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Ἐφραίμ, μέ τόν ὁποῖον συνδέομαι ἀπό τοῦ ἔτους 1992, κατά τό ὁποῖο ἔτος ἐπεσκέφθην τό πρῶτον ὡς Ἀρχιερεύς τήν Ἱεράν Μονήν Βατοπαιδίου.

Διαβιβάζω δέ εἰς αὐτόν, τήν περί αὐτόν ἱεράν ἀδελφότητα καί εἰς πάντας, τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Χαλκοπρατείων, παρά τήν Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Ἁγιασοφιᾶς, ἐναπετέθη τό πρῶτον ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου.

Μεταφέρω δέ, ἐν κατακλεῖδι, ἐν χαρᾷ πρός πάντας ὑμᾶς καί τάς σεπτάς εὐχάς τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου.

Εμφανίσεις: 301389
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: