Γράφτηκε από τον/την Εκ του Πατριαρχείου. 09/11 17:27

pritaneis ierosolima

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ὀκτωβρίου/6ης Νοεμβρίου 2015, Πρυτάνεις τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον μέ τήν συνοδείαν ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τοῦ φέροντος τόν βαθμόν τοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη.

Οἱ ἐν λόγῳ Πρυτάνεις ἦσαν ὁ Πρόεδρος, κ. Νίκος Μυλωνᾶς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γκάτσιος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ κ. Περικλῆς Μίτκας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ κ. Ἀχιλλεύς Ζαπράνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ὁ κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Δημόκριτος, ὁ κ. Βασίλειος Διγαλάκης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης καί ὁ κ. Σπυρίδων Ἀναστασιάδης τοῦ Ι.Τ.Ε. Ἱδρύματος Τεχνολογίας καί Ἐρεύνης.

Τούς ἐλλογιμωτάτους Πρυτάνεις ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς περί τῆς θέσεως τοῦ Πατριαρχείου ἀνέκαθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἰδίᾳ περί τοῦ εἰρηνικοῦ καί ἐξισορροπητικοῦ καί καθοριστικοῦ αὐτοῦ ρόλου εἰς τήν ρευστήν ἔκρυθμον πολιτικήν κατάστασιν μεταξύ Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων, ἀκόμη καί εἰς αὐτήν τήν Ἱερουσαλήμ καί εἰς τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος αὐτῆς καί τοῦ θρησκευτικοῦ ἀνεξιτήλου χαρακτῆρος αὐτῆς.

Οἱ ἐλλογιμώτατοι καθηγηταί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τούς λόγους Αὐτοῦ καί τά δῶρα Αὐτοῦ καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν καί προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τά λοιπά προσκυνήματα τῶν Ἱεροσολύμων.

Εμφανίσεις: 301116
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: