Logo
Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 05/11 10:44

Ag.KoinwnikouFrontisthriou2018 1

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος είχε την χαρά να συνομιλήσει και να ενημερωθεί για την πρόοδο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου από τους Υπευθύνους και από τους Καθηγητές, καθώς και να απευθύνει πατρικούς λόγους στους μαθητές.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας προσπαθεῖ μέ τό ἔργο καί τίς δράσεις της νά διακονεῖ τούς ἀν­θρώπους καί νά καλύπτει στό πλαίσιο τῶν δυνα­το­τήτων της τίς ἀνάγκες τους.

Μία ἀπό αὐτές, καί μάλιστα ἰδι­αίτερα σημαντική, γιατί ἀφορᾶ τά παιδιά καί τούς νέους μας, εἶναι ἡ ὑποστήριξη στά σχο­λι­κά μαθήμα­τα τήν ὁποία προσ­φέρει μέ τή συν­δρομή καί τή βοήθεια ἐκ­παιδευ­τι­κῶν καί φοιτητῶν στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς πόλεώς μας.

Καί μᾶς δίδει μεγάλη χαρά τό γε­γονός ὅτι αὐτή ἡ προσφορά τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας βρίσκει μεγάλη ἀνταπόκριση καί προσελ­κύει πολ­λά παιδιά, τά ὁποῖα μέσα στό φι­λι­κό καί ἀσφαλές περι­βάλ­λον τοῦ Κοι­νωνικοῦ Φροντιστη­ρίου τῆς το­­πικῆς μας Ἐκκλησίας βρί­σκουν τή βοήθεια πού χρειά­ζο­νται ἀλλά καί ἔχουν τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσουν ἁγνές φιλίες καί σχέσεις μέ ἄλλους συνομι­λή­κους τους καί νά ὠφεληθοῦν ποι­κιλοτρόπως, καθώς, παράλληλα μέ τά μαθήματα πού διδάσκονται, δι­δάσκονται καί τό μεγάλο μάθη­μα τῆς προσφορᾶς πού δίδουν ὅσοι ἀφιλοκερδῶς καί ἀνιδιοτελῶς προσ­­φέρουν τίς γνώσεις, τόν χρό­νο καί τίς δυνάμεις τους γιά νά βοη­θήσουν τά παιδιά μας στά σχο­λι­κά τους μαθήματα.

Καί εἶναι πολύ σημαντικό νά μά­θου­με ὅλοι νά προσφέρουμε μέ ἀγά­πη στούς συνανθρώπους μας ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας μας, διότι ἔτσι ἀντιμετωπίζονται καί οἱ ἀνά­γκες εὐκολότερα ἀλλά συνδεό­με­θα καί μεταξύ μας περισσότερο μέ τόν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, πού εἶ­ναι ὁ πιό ἰσχυρός καί ὁ πιό ἀκα­τάλυτος σύνδεσμος στή ζωή τοῦ ἀν­θρώ­που.

Εὔχομαι, λοιπόν, σέ σᾶς, παιδιά μου, τούς μαθητές καί τίς μαθή­τριες τοῦ Κοινωνικοῦ μας Φρο­ντι­στη­ρίου, νά ἀξιοποιήσετε αὐτή τήν προσφορά καί νά ὠφεληθεῖτε ἀπό αὐτήν, προοδεύοντας στό σχο­λεῖο σας ἀλλά καί στή ζωή σας, ὥστε νά προσφέρετε καί σέ μᾶς τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας σας καί τή χα­ρά νά δοῦμε σέ λίγα χρόνια κά­ποι­ους ἀπό τούς τωρινούς μα­θη­τές νά διδάσκουν καί αὐτοί στό Κοινω­νικό αὐτό Φροντιστήριο, συνε­χί­ζο­ντας τήν προσφορά τῶν καθη­γητῶν πού διδάσκουν τώρα καί προσφέρουν καί φέτος στό ἔρ­γο αὐτό τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως.

Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστή­σω θερμά ὅλους τούς διδάσκοντες γιά τήν ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσ­­κληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας καί τή συνδρομή σας στό ἔργο της, καί νά εὐχηθῶ ἀπό καρδίας καί στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες καί στούς καθηγητές καί τίς καθη­γή­τριες τοῦ Φροντι­στη­ρίου μας καλή δύναμη καί κα­λή καί εὐλο­γημένη χρονιά, μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου πρω­το­κορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 128201
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: