Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 10/07 16:28

katar54

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου η Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση για διακοπή κοινωνίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας με την Σιωνίτιδα Εκκλησία.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αφού εκφράζει την λύπη του για την απόφαση του Πατριαρχείου Αντιοχείας, διαψεύδει κατηγορηματικώς τον ανυπόστασο ισχυρισμό της Αντιόχειας για δήθεν συμφωνία για μετονομασία του τίτλου του Αρχιεπισκόπου Κατάρων Μακαρίου.

Επίσης η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δηλώνει αμετακίνητη στη στάση της για το θέμα του Κατάρ, ενώ προτείνει τη σύσταση ειδικής επιτροπής Κανονολόγων για την επίλυση του θέματος.

Να αναφερθεί ότι το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr έφερε στη δημοσιότητα το θέμα που αφορά την διακοπή της κοινωνίας των δύο Εκκλησιών, και παραθέτει στο τέλος της είδησης τους σχετικούς συνδέσμους.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν λύπην αὐτοῦ διά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας νά διακόψῃ τήν κοινωνίαν μετ’ αὐτοῦ καί ἐνημερώνει τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ἐν εἰλικρινείᾳ καί ἀληθείᾳ διά τῶν κάτωθι:

1ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνταπεκρίθη εἰς πρόσκλησιν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Qatar, γεωγραφικήν περιοχήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, καί ἀπέστειλε ὡς λειτουργόν ἱερέα τόν νῦν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τό ἔτος 1997, ὅτε οὔτε ναός ὑπῆρχε ἐκεῖ οὔτε χριστιανική λατρεία ἐξησκεῖτο. Ἔκτοτε, ἄχρι τῆς σήμερον, ὑπῆρξε συνεχής ἡ λειτουργική διακονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς Qatar, ἀρχικῶς εἰς εὐκτηρίους οἴκους, ἀπό δέ τοῦ 2009 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τόν ὁποῖον ἵδρυσεν ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς ἔκτασιν γῆς παραχωρηθεῖσαν παρά τοῦ Ὑψηλοτάτου Πατρός Ἐμίρη Hamad bin Khalifa Al Thani.

2ον. Ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Qatar τό ἔτος 1999, ὁ δέ νῦν Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τό ἔτος 2010. Διαρκούσης τῆς δεκαοκταετοῦς ποιμαντικῆς ταύτης δραστηριότητος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί πολλῷ πρό ταύτης, οὐδεμία παρουσία ὑπῆρχεν ἐκεῖ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί οὐδεμία διαμαρτυρία ἠκούσθη παρ’ αὐτοῦ. Αἱ διαμαρτυρίαι αὐτοῦ ἤρξαντο, ὅτε τό Πατριαρχεῖον ἐχειροτόνησεν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Καττάρων τόν ἐκεῖ ὑπηρετοῦντα ἀπό τοῦ 2004 Ἀρχιμανδρίτην Μακάριον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἀνέπτυξε τό εἰς Qatar ἀρξάμενον ἔργον αὐτοῦ εἰς Διορθόδοξον πολύγλωσσον λειτουργικόν κέντρον μετά ποιμνίου 12.000 ψυχῶν περίπου ἄνευ οὐδεμιᾶς φυλετικῆς διακρίσεως. Ἀντιθέτως, τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας τοποθετεῖ τό θέμα ἐπί ἐθνοφυλετικῆς βάσεως, ὡς ἐμφαίνεται καί ἐκ τῆς ἐπιστολῆς αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀπηυθύνθη εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ Qatar, καί ἡ ὁποία «διαλαμβάνει ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης Ι΄, Πατριάρχης Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, εἶναι ὁ μοναδικός ἀνεγνωρισμένος Πατριάρχης ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος (Τάϊφε) εἰς ὁλόκληρον τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἐκπροσωπεῖ τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα εἰς ὅλας τάς Ἀραβικάς χώρας, μή ἐξαιρουμένων ὡς ἐπί παραδείγματι (τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Λιβάνου, τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Μπαχρέϊν, τῶν Ἐμιράτων, τοῦ Ἰράν)».

3ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαψεύδει κατηγορηματικῶς τόν ἀνυπόστατον ἰσχυρισμόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας περί γενομένης δῆθεν συμφωνίας μετονομασίας τοῦ τίτλου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων Μακαρίου εἰς συνάντησιν εἰς τήν Διεύθυνσιν Ἐκκλησιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τόν Ἰούλιον τοῦ 2013. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τό σημεῖον τοῦτο ἐπικαλεῖται τήν μαρτυρίαν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν.

4ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παραμένει ἀμετακίνητον εἰς τήν στάσιν τῆς συνδιαλλαγῆς καί τοῦ διαλόγου, τήν ὁποίαν ἐτήρησεν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί προτείνει τήν Σύστασιν Ἐπιτροπῆς εἰδημόνων Κανονολόγων διά γνωμάτευσιν ἐπί τοῦ θέματος, χωρίς νά διακόπτῃ τό μνημόσυνον τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, χάριν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

1) Το Πατριαρχείο Αντιοχείας διακόπτει την κοινωνία με τα Ιεροσόλυμα

2) Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αντιοχείας για την διακοπή κοινωνίας

Εμφανίσεις: 307271
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: