Πατριαρχείο Ιεροσολύμων http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon Thu, 23 Nov 2017 16:29:20 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr Η Σύναξη των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18386-i-sunaji-ton-arxaggelon-sto-patriarxeio-ierosolumon-foto http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18386-i-sunaji-ton-arxaggelon-sto-patriarxeio-ierosolumon-foto j1

Τήν Τρίτην, 8ην /21ην Νοεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι, ὅτε ὁ Ἑωσφόρος μετά τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἐξανέστησαν ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ αὐτῶν, οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἀντέστησαν ἐναντίον αὐτῶν κραυγάζοντες «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου!» λατρεύοντες τόν Θεόν καί ὑπακούοντες Αὐτῷ.

Τήν ἑορτήν ταύτην ἑώρτασε τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἐν Ἰόππῃ Μονήν τοῦ Πατριαρχείου ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ἀνακαινισθεῖσαν πρό ἐτῶν ἐκ βάθρων ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, ὅπου προεξῆρξε τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τῶν παρεπιδημούντων ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, ἐκ τῆς Ἐκλησίας τῆς Κύπρου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κ. Νικολάου, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου Θεοφυλάκτου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Διακόνου π. Ἀναστασίου, ψαλλόντων δεξιά ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀριστερά ἀραβιστί τῆς χορῳδίας τῆς ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς Ἰόππης, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ -Ἀβίβ κ. Δημητρίου Μπίκα καί μελῶν τῆς παροικίας καί προσευχομένου εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης, ὁμόρων Κοινοτήτων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ῥωσσίας καί Ρουμανίας.

Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος, ἔχοντα ὡς ἕπεται:

Τῶν οὐρανίων ἀρχηγοί καί πρωτοστάται τῶν ὑψιθρόνων καί φρικτῶν τῆς θείας δόξης Μιχαήλ, Γαβριήλ Ἀρχιστράτηγοι σύν πᾶσι τοῖς ἀσωμάτοις ὦ Λειτουργοί Δεσπότου, ὑπέρ τοῦ κόσμου διά παντός, πρεσβευταί αἰτήσασθαι τήν ἄφεσιν τῶν ἐπταισμένων ἡμῖν καί ἔλεον καί χάριν εὑρεῖν ἐν ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα ( Ἑβρ. ) Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἐπωνύμῳ ἱερῶ τούτῳ ναῷ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἵνα εὐχαριστιακῶς τελέσωμεν τήν ἑόρτιον αὐτῶν μνήμην.

Καί δή τήν Σύναξιν τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ Αἱ ἀσώματοι οὐράνιαι δυνάμεις διακρίνονται εἰς ἐννέα τάγματα, δηλονότι τῶν Σεραφείμ, Χερουβίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Ἐξουσιῶν, Ἀρχῶν, Δυνάμεων, Ἀρχαγγέλων καί Ἀγγέλων. Αἱ ἀγγελικαί αὗται Δυνάμεις ἐδημιουργήθησαν υπό τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ μή ὄντος καί πρίν ἀπό τόν ὁρατόν κόσμον καί τόν ἄνθρωπον κατά τήν μαρτυρίαν τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Αὐτός, [ὁ Θεός] τῶν ἀγγέλων ἐστί ποιητής καί δημιουργός ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι παραγαγών αὐτούς, κατ' οἰκείαν εἰκόνα κτίσας αὐτούς φύσιν ἀσώματον, οἷόν τι πνεῦμα ἢ πῦρ ἄϋλον, ὡς φησίν ὁ θεῖος Δαυΐδ· «Ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα», (Ψαλμ. 103,4). Καί ἀναλυτικώτερον: «αὐτός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔπλασε τούς ἀγγέλους ταχεῖς ὡς τούς ἀνέμους καί τούς λειτουργούς τοῦ αὐτούς ἔκαμε ὁ Κύριος δραστηρίους σάν τήν φλόγα τοῦ πυρός. Τό σχῆμα καί τήν κατάστασιν τῶν οὐρανίων τούτων δυνάμεων οὐδείς γνωρίζει εἰ μή μόνον ὁ Κύριος καί δημιουργός αὐτῶν Θεός. «Εἴτε ἴσοι κατ' οὐσίαν εἴτε διαφέροντες ἀλλήλων, οὐκ ἴσμεν. Μόνος δέ ὁ ποιήσας αὐτούς Θεός ἐπίσταται ὁ καί τά πάντα εἰδώς», λέγει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Οἱ δέ Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι, τῶν ὁποίων προΐστανται ὁ Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Ἀρχιστράτηγοι ὄντες, εἶναι ἰσχυροί καί ἕτοιμοι διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ θείου θελήματος καί εὑρίσκονται ἀμέσως παντοῦ, ὅπου τούς καλεῖ ἡ θεία ἐπίνευσις (=τό θεῖον νεῦμα), μέ τήν ταχύτητα τῆς φύσεως καί φυλάσσουν τά μέρη τῆς γῆς.

Εἶναι προϊστάμενοι λαῶν καί χωρῶν, ὅπως τούς ὥρισε ὁ Δημιουργός νά οἰκονομοῦν αὐτά τά ὁποῖα ἀφοροῦν ἡμᾶς καί νά μᾶς βοηθοῦν. Υπερέχουν δέ ἀπό ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κατά τό θεῖον θέλημα καί πρόσταγμα, διότι εὑρίσκονται πάντοτε κοντά εἰς τόν Θεόν.

Προστρέχουν δέ εἰς βοήθειαν εἰς πάντας τούς ἐπικαλουμένους αὐτούς, κυρίως ἀπό τό μῖσος καί τήν μανίαν τοῦ Διαβόλου, ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός «Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ χάρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γάρ τῷ φωτί σου προσμένειν ὁ πεσών Ἑωσφόρος».

Ἡ ἀποστολή τῶν Ἀγγέλων εἰς τήν διακονίαν τῶν θείων ἐντολῶν ἀλλά καί ἀρρήτου βουλῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐμφανέστατη ἐν τῇ ἱερᾷ τῆς σωτηρίας ἡμῶν Ἱστορίας, δηλονότι ἐν τῇ Ἀγίᾳ Γραφῇ, Παλαιᾷ τε και Νέᾳ Διαθήκῃ.

Τά Τάγματα τῶν ἀΰλων καί Ἀσωμάτων Δυνάμεων μετά πάντων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τήν χορείαν τῶν πολιτῶν τῆς ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας ὡς διδάσκει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων :«ἀλλά προσεληλύθατε Σιών ὄρει καί πόλει Θεοῦ ζῶντος, ῾Ιερουσαλήμ ἐπουρανίῳ, καί μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καί ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, καί κριτῇ Θεῷ πάντων, καί πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων». (Ἑβρ. 12, 22-23).

Μέ ἄλλα λόγια οἱ Ἀγγελοι πανηγυρικῶς δοξολογοῦν τόν Θεόν, ἀκαταπαύστως ᾄδοντες καί λέγοντες τόν ἐπινίκιον ὕμνον «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης σου· Ὠσανά ἐν τοῖς ὑψίστοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὠσανά ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις».

Διά τήν πρός τόν Θεόν ταύτην παρρησίαν αὐτῶν οἱ Ἄγγελοι ἀπολαμβάνουν ἰδιαιτέρας τιμῆς ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Περιττόν δέ νά εἴπωμεν ὅτι Ἄγγελος φύλακας συνοδεύει κατά τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀναγέννησιν ἡμῶν ἐκ τοῦ ἀγίου βαπτιστηρίου, δηλαδή τῆς κολυμβήθρας. Οὗτοι δέν φεύγουν ἀπό κοντά μας, ἐάν ἡμεῖς δέν τούς ἀπομακρύνωμεν μέ τόν μή Χριστιανικόν τρόπον τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Οἱ Ἀγγελοι συμμετέχουν εἰς τήν χαράν ἡ ὁποία γίνεται εἰς τούς οὐρανούς ἐπί τῇ εἰλικρινεῖ μετανοίᾳ ἑνός ἁμαρτωλοῦ κατά τόν ῥητόν λόγον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Οὕτω λέγω ὑμῖν, χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι», (Λουκ. 15, 10).

Τούτου ἕνεκεν μεταξύ τῶν πολλῶν καί διαφόρων εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει καί ἡ κοινῶς γνωστή εὐχή, διά τῆς ὁποίας παρακαλοῦμεν τόν Κύριον λέγοντες: «Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις Σου ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καί ὁδηγούμενοι, καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Εἰς δέ τήν εὐχήν εἰς τόν Ἄγγελον φύλακα τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς, δεόμεθα τοῦ ἁγίου Ἀγγέλου ἵνα διαφυλάξῃ ἡμᾶς ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου τοὐτέστι τοῦ διαβόλου.

Ἄγγελοι ἦσαν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτουν τόν Ἰησοῦν μετά τήν νίκην τοῦ κατά τοῦ σατανᾶ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος «καί ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπό τοῦ Σατανᾶ, καί ἦν μετά τῶν θηρίων, καί οἱ ἄγγελοι διηκόνουν Αὐτῷ», (Μάρκ 1,13).

Οἱ σήμερον τιμώμενοι Ἀρχιστράτηγοι Ἄγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ μετά τῶν λοιπῶν ἁγίων Ἀσωμάτων καί οὐρανίων Ταγμάτων, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς προτρέπουν εἰς ἀνάνηψιν ψυχῆς, δηλονότι εἰς μετάνοιαν καί μάλιστα ἐν ὄψει τῆς προετοιμασίας ἡμῶν διά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων.

Δεηθῶμεν τῶν ἱκεσιῶν τῶν Ἀγγέλων καί μετά τοῦ μελῳδοῦ εἴπωμεν. Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ χάρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γάρ τῷ φωτί σου προσμένειν ὁ πεσών Ἑωσφόρος. Διό αἰτοῦμέν σε τά πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τά καθ' ἡμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον τῇ μεσιτείᾳ σου λυτρούμενος ἡμᾶς ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ ἀξιύμνητε Μιχαήλ Ἀρχάγγελε. Ἔτῃ πολλά καί εἰρηνικά. Ἀμήν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε Δοξολογία, μετά ταύτην δέ κέρασμα καί τέλος τράπεζα εἰς τό ἡγουμενεῖον παρατεθεῖσα ὑπό του ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ.

{youtube}z-dNBe7tDwg{/youtube}

05

05

05

05

05

05

05

05

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Thu, 23 Nov 2017 00:06:15 +0200
Συνάντηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18138-sunantisi-patriarxi-ierosolumon-me-ton-epikefalis-tis-agglikanikis-ekklisias http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18138-sunantisi-patriarxi-ierosolumon-me-ton-epikefalis-tis-agglikanikis-ekklisias 9

Τὴν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου /1ην Νοεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἶχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας κ. Justin Welby.

Εἰς τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Κατά τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Welby περὶ τῆς δημιουργουμένης λίαν σοβαρᾶς καταστάσεως διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ τὰς λοιπὰς Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκ τοῦ προετοιμαζομένου νόμου ὑπὸ τεσσαράκοντα βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ ὁποῖος, ἐὰν ψηφισθῇ, θά στερῇ τὰς χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθέρας ἀξιοποιήσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἤγειρε ἐπίσης τὸ θέμα τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδούσης κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως παρανόμους πολυετεῖς ἐνοικιάσεις τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Jaffa Gate εἰς τοὺς ἐποικιστὰς τῆς Ἑβραϊκῆς Ὀργανώσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ».

Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου τοῦ Westminster κ. Vincent Nichols, τήν 2αν Νοεμβρίου, ἔνθα τά ὡς ἄνω θέματα συνεζητήθησαν.

Διαρκούσης τῆς τριημέρου παραμονῆς Αὐτοῦ εἰς Λονδῖνον ὁ Μακαριώτατος εἶχε συναντήσεις μετά μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ζητῶν τήν ὑποστήριξιν αὐτῶν εἰς τά ὡς ἄνω ἀναφερθέντα προβλήματα.

Ὁ Μακαριώτατος εἶχε ἐπίσης συναντήσεις μέ ἄλλους θρησκευτικούς ἡγέτας, ἐν οἷς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἄγγελος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ πάστωρ Agu τῆς Redeemed Christian Church of God.

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τὴν συμπαράστασιν εἰς τὰς προσπαθείας τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διὰ την διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος – status quo εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καί ἰδίᾳ εἰς τήν Παλαιαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὅλαι αἱ πλευραί ἤκουσαν μετά προσοχῆς τήν παρουσίασιν τῆς Α.Θ.Μ. καί ἐξέφρασαν τήν διάθεσιν νά ὑπερασπίσουν τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν νά διατηρήσουν τό καθεστώς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί νά προστατεύσουν τούς πιστούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων.

05

05

05

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Fri, 10 Nov 2017 07:29:31 +0200
Σκυροδέτηση του τρούλου του Καθεδρικού Ναού στη Ντόχα http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18010-skurodetisi-tou-troulou-tou-kathedrikou-naou-sti-ntoxa http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/18010-skurodetisi-tou-troulou-tou-kathedrikou-naou-sti-ntoxa doha1

Τήν Τετάρτην, 1ην Νοεμβρίου 2017, εσκυροδετήθη ο τρούλλος τού υπεργείου Ιερού Καθεδρικού Ναού τής Ντόχας.

Ο Ιερός Ναός τών Αγ. Ισαάκ καί Αγ. Γεωργίου είναι ρυθμού σταυροειδούς Βασιλικής μετά τρούλλου, συνολικής επιφανείας 634 τ.μ. καί ο τρούλλος είναι ύψους 17,50 μέτρων καί χωρητικότητος 800 ατόμων.

Αι εργασίες μέ τήν βοήθειαν τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά πρεσβειών τών Αγίων βαίνουν καλώς, μέ στόχον αποπερατώσεως τού έργου κατά τήν διάρκειαν τού επομένου έτους.

doha2

doha2

doha2

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Sat, 04 Nov 2017 10:23:57 +0200
Εορτή της Εθνικής Επετείου στην Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17944-eorti-tis-ethnikis-epeteiou-stin-patriarxiki-sxoli-ierosolumon http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17944-eorti-tis-ethnikis-epeteiou-stin-patriarxiki-sxoli-ierosolumon 72

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν σεμνήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίττης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, Ἕλληνες τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων, προσκυνηταί καί ἄλλοι.

Ἡ τελετή αὕτη περιελάμβανε χαιρετισμόν καί πρόλογον ἀπό τόν Σχολάρχην ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον, πανηγυρικήν ὁμιλίαν ἀπό τόν καθηγητήν Φιλόλογον κ. Σπυρίδωνα Φραγκόπουλον, ἀφηγηματικά μέρη, ποιήματα, ἕν θεατρικόν δρώμενον, παρουσιάσεις βίντεο ἐπί τῆς ὀθόνης τῶν δραματικῶν γεγονότων τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καί πατριωτικά ᾄσματα ἐκτελεσθέντα ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῷ προγράμματι τῆς ἐκδηλώσεως, τό ὁποῖον ἀναρτᾶται κάτωθι:

ПРОГРАММА

А). Παιδική χορωδία – «Σώσον Κύριε», Aπολυτίκιον του Σταυρού

«Της Σκεπής σου Παρθένε», Απολυτίκιον Αγίας Σκέπης

«Τη Yπερμάχω», Κοντάκιον Ευαγγελισμού

Β). Πρόλογος της εορτής από το Σχολάρχη, πατέρα Ματθαίο

Γ). Πανηγυρική ομιλία από τον καθηγητή Σ. Φραγκόπουλο

Δ). Το έπος του 1940: Αφηγητές: Μαρία Κουλερή -Εμμανουήλ Φιλιππόπουλος

Ε). Θεατρικό δρώμενο: Το ΟΧΙ

ΣΤ). Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών -Ανακοινωθέν, То ΟΧI του 1940, (βίντεο)

Ζ). ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Γιάννης Ρίτσος, Οκτώβρης 1940

Η). Παιδική χορωδία – «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του»

Θ). ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΤΣΗΣ: Μαρτυρίες 1940-1941, από το Ημερολόγιο του πολέμου

I). ΑΚΥΛΙΝΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ: Γιάννης Δάλλας, Πίνδος – Στις γυναίκες της Ηπείρου

ΙΑ). Οδυσσέας Ελύτης, Πορεία στο μέτωπο, (βίντεο)

ΙΒ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Νικηφόρος Βρεττάκος, Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο Αλβανικό μέτωπο

ΙΓ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΦΤΟΥΛΗΣ: Οδυσσέας Ελύτης, Άσμα ΣΤ από το Άσμα Ηρωικό και πένθιμο για το Χαμένο Άνθυπολοχαγό της Αλβανίας

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΙΔ). Παιδική χορωδία – «Μακεδονία ξακουστή» ‘

ΙΕ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ: Άγγελος Σικελιανός, Ο Όρθιος σκοπός

ΙΣΤ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Νικηφόρος Βρεττάκος, Ελεγείο στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή

ΙΖ). Μαρία Δημητριάδη – Λεβέντης εροβόλαγε, (βίντεο)

ΙΗ). Σοφία Βέμπο – Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου

ΙΘ). ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΡΝΑΡΟΣ: Οδυσσέας Ελύτης, Άσμα ΙΔ Ηρωικό και πένθιμο

Κ). Σοφία Βέμπο – Το τραγούδι της λευτεριάς (βίντεο)

ΚΑ). ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ: Τάσος Λειβαδίτης, Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

ΚΒ). Αφηγητές: Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη

ΚΓ). Επίλογος (υπόκλιση): Beethoven Silence.

ΚΔ). ΕΘνικόςΥμνος

ΚΕ). Πολυχρόνιον Μακαριωτάτου

Συντελεστές της εκδήλωσης:

Απαγγέλουν οι μαθητές της σχολής: Αγγελίδης Χρήστος, Κορνάρος Ραφαήλ, Κορνάρου Ακυλίνα, Κουλερή Μαρία, Μελισσηνός Χρυσόστομος, Μίτσης Οδυσσέας, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Σιαφτουλής Παναγιώτης, Στάμου Κωνσταντίνος, Φιλιππόπουλος Εμμανουήλ, Φιλιππόπουλος Ιωάννης

Χατζηχριστάκης Ελευθέριος, τεχνική υποστήριξη

Αλβανός Γεώργιος, Διδασκαλία βυζαντινών ύμνων – τραγουδιών

Φραγκόπουλος Σπυρίδων, διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης

Δι’ ὅλων τούτων, ἰδίᾳ δέ διά τῶν δρωμένων τῶν μαθητῶν ἐγένετο ἀντιληπτόν ὅτι ἡ Ἰταλία καί ἡ Γερμανία, αἱ μείζονες δυνάμεις τοῦ Ἄξονος τότε, ἐδέχθησαν τό θαρραλαῖον «ὄχι» τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Μεταξᾶ ἐξ ὀνόματος ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Οἱ δέ Ἕλληνες ἀπελευθέρωσαν σταδιακῶς τήν Ἑλλάδα καί ἐν τέλει ἐπέτυχαν μετά πολλῶν θυσιῶν τήν ἐκδίωξιν τῶν κατακτητῶν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους καί τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Γενικός, ἐπῄνεσαν τόν Σχολάρχην, τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς διά τήν ἐπιμέλειαν εἰς τήν διεξαγωγήν τῆς τελετῆς καί ηὐχήθησαν εἰς αὐτούς νά ἔχουν καλάς μαθητικάς ἐπιδόσεις πάντοτε.

{youtube}0eIaL5b3X2Q{/youtube}

01

01

01

01

01

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Tue, 31 Oct 2017 09:49:53 +0200
Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17903-i-eorti-tis-28is-oktobriou-sto-patriarxeio-ierosolumon http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17903-i-eorti-tis-28is-oktobriou-sto-patriarxeio-ierosolumon ierosolima oxi

Τό Σάββατον, 28ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 διά δοξολογίας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Δοξολογία αὕτη ἀνεπέμφθη εἰς τόν Θεόν ὡς εὐχαριστία πρός Ἐκεῖνον διά τήν βοήθειαν Αὐτοῦ πρός τό γένος ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς Γερμανικῆς Ναζιστικῆς Κατοχῆς τοῦ 1940 καί ὡς δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τῶν ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων προγόνων ἡμῶν εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τοῦτον.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων, καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Σερβίας, Ρωσίας, Ἐσθονίας, Βουλγαρίας καί ἐντοπίων ἐκ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου καί Ἀραβοφώνου ποιμνίου τῶν Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,

Σεβαστοί ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ σημερινή ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ἀποτελεῖ ἔργον μεγάλον καί θαυμαστόν, τό ὁποῖον ἡ δεξιά τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εἰργάσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. Διό κλῆρος καί λαός κατήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ.

Προσέτι δέ, ἐδεήθημεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων καί ἠρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί μαρτύρων γενομένων ὑπέρ τοῦ ἔθνους καί τῆς Πατρίδος.

Πανθομολογουμένως ὁ θυσιαστικός ἀγών τῶν Ἑλλήνων, ὑπῆρξεν ἀγών προασπίσεως τῶν φυσικῶν καί ἱερῶν ὄντως ἠθικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι διέπουν τό Ἑλληνοχριστιανικόν φρόνημα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Αὐτό ἀκριβῶς τό Ἑλληνοχριστιανικόν φρόνημα ἐνσαρκώνει καί προβάλλει ἡ ἑόρτιος αὕτη ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Διά τοῦτο ἡ ἐποποιΐα τοῦ 1940 δέν πρέπει νά θεωρῆται ὡς ἥσσονος σημασίας γεγονός τῆς λαμπρᾶς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικώτερον καί τῶν Ἑλλήνων εἰδικώτερον.

Σημειωτέον δέ ὅτι ἡ ἐν τῇ πράξει ἐφαρμοσθεῖσα φυλετιστική ἰδεολογία τοῦ Ναζισμοῦ καί τοῦ Φασισμοῦ, κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον τοῦ 1940, ἀπετέλεσε τήν μεγαλυτέραν ὕβριν τοῦ αἰῶνός μας, κατά τοῦ ἀνθρώπου καί συνεπῶς κατά τοῦ Δημιουργοῦ αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ Θεοῦ. Εἰς τάς ἡμέρας μας ἡ ὕβρις τοῦ Ναζισμοῦ ἐκδηλώνεται ὑπό νέαν μορφήν, τήν τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ὡς καί τῆς καλουμένης νέας τάξεως ἤ νέας ἐποχῆς.

Πόλεμοι, ἀκαταστασίαι, περιφερειακαί διενέξεις καί συγκρούσεις διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλην, ὁ θρησκευτικός φανατισμός καλλιεργεῖ τήν βίαν καί τήν τρομοκρατίαν καί ἡ θεοποίησις τοῦ μαμωνᾶ ὑπό τό πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος, ἀντιστρατεύεται τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν λαῶν καί τῶν κρατῶν αὐτῶν. Οἱ δέ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου ἐθελοτυφλοῦν, ἐν ὄψει ὅλων τούτων τῶν προκλήσεων καί παραμένουν ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι.

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καλεῖ πάντας ἡμᾶς εἰς ἐγρήγορσιν πνευματικήν, δηλονότι τήν διαφύλαξιν καί προάσπισιν τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς πανιέρου παρακαταθήκης τῶν ὑπέρ βωμοῦ καί ἑστιῶν θυσιασθέντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Κατακλείοντες ἀναβοήσωμεν

Ζήτω ἡ 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940!

Ζήτω τό εὐσεβές ἔθνος τῶν Ρωμαίων!

Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

Ζήτω ἡ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν

Προσφώνησιν ἀπηύθυνε καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα Χρῆστος Σοφιανόπουλος ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα τιμής, μνήμης και ευθύνης για το Έθνος μας. Εορτάζουμε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας.

Το ιστορικό ΟΧΙ στο φασιστικό τελεσίγραφο της 28ηςΟκτωβρίου 1940 για άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας και παραχώρηση της εθνικής της κυριαρχίας, συμβολίζει μια μεγαλειώδη, ομόθυμη απόφαση ενός λαού που, αν και είχε, λίγο καιρό πριν, υποστεί πολλά δεινά, δεν δίστασε να ορθώσει και πάλι το ανάστημά του και να προασπίσει την ελευθερία του και την εθνική του τιμή.

Το ΟΧΙ κατέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βαθιά ιστορική συνείδηση των Ελλήνων, την ισχυρή κοινή αντίληψη της λαμπρής διαδρομής τους μέσα στους αιώνες, της απαράγραπτης παρακαταθήκης των προγόνων που τροφοδότησαν τότε και τροφοδοτούν πάντα την φιλοπατρία τους, το σθένος, την αυταπάρνηση και το μεγάλο αίσθημα υπερηφάνειας, με το οποίο σπεύδουν να προασπίσουν τα ιερά και τα όσια. Το ΟΧΙ ήταν ακριβώς η άρνηση των Ελλήνων να λησμονήσουν την ιστορία τους και να ζήσουν ασήμαντοι και υποταγμένοι.

Το μεγάλο ιστορικό γεγονός που εορτάζουμε σήμερα κατέδειξε επίσης το ηθικό ανάστημα και το έντονο αίσθημα δικαιοσύνης των Ελλήνων. Χάρη σε αυτόν τον αλάνθαστο οδηγό δεν δίστασαν στιγμή να αντιταχθούν στις κατά πολύ ισχυρότερες δυνάμεις που θέλησαν να τους επιβάλουν το αυθαίρετο δίκαιο του ισχυρού.

Το αίσθημα δικαιοσύνης θωράκισε τους Έλληνες, οι οποίοι ξέροντας να μάχονται σε δίκαιους αγώνες και εμφορούμενοι από υψηλά ιδανικά κατανίκησαν, λίγοι αυτοί, τους πολλούς που αντιπροσώπευαν το Φασισμό και το Ναζισμό. Οι'Ελληνες ήταν εκείνοι που κατήγαγαν την πρώτη νίκη του πολέμου ενάντια στις πλέον σκοτεινές πολιτικές δυνάμεις της σύγχρονης, παγκόσμιας ιστορίας.

Σήμερα οι 'Ελληνες, απανταχού της γης, τιμούμε τους πεσόντες και τους αγωνισθέντες στα πεδία των μαχών του 1940-41, στην Πίνδο, στη Μακεδονία, στην Κρήτη και αλλού. Τιμούμε όσους συνεισέφεραν στην Εθνική Αντίσταση και όσους συνέχισαν να αγωνίζονται κατά των κατακτητών στα πεδία των μαχών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν λησμονούμε τα χιλιάδες αθώα θύματα της κατοχής.

Στην εθνική ηρωική προσπάθεια που ξεκίνησε με το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως και σε κάθε άλλη εθνική προσπάθεια, κρίσιμη ήταν η ενεργή συμμετοχή και η πολύτιμη συνεισφορά του ελληνισμού της διασποράς. Εκείνων που κατετάγησαν ως εθελοντές στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για να προασπίσουν την ελληνική γη και εκείνων που πολέμησαν με τα συμμαχικά στρατεύματα, προασπιζόμενοι τα ιδανικά της ελευθερίας και συμβάλλοντες στην τελική νίκη και την απελευθέρωση της Πατρίδας.

Έχει καταγραφεί ιστορικά η σπουδαία συνδρομή της ομογένειας στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα του ελληνισμού των Ιεροσολύμων, για την οποία η Ελλάδα είναι πάντοτε υπερήφανη και ευγνώμων.

Στην προσπάθεια συσπείρωσης όλων των δυνάμεων του Έθνους, με σκοπό την ηθική και πνευματική ανάταση και ανθεκτικότητά του στις πολλές αντιξοότητες, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Μητέρα των Εκκλησιών, αποτέλεσε πάντοτε ξεχωριστό σημείο αναφοράς, μακραίωνο προπύργιο της Ορθοδοξίας και των οικουμενικών αξιών του Ελληνισμού.

Η σημερινή επέτειος είναι, τέλος, ημέρα ευθύνης: μας προτρέπει να αναλογιστούμε τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τον ισχυρό συμβολισμό της για τον Ελληνισμό σήμερα.

Το ΟΧΙ εκφράσθηκε από ανθρώπους που πολέμησαν γιατί, όπως και οι σημερινοί Έλληνες, επιθυμούσαν να ζήσουν ειρηνικά, ελεύθεροι, με αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε πράξη χάρη στην αδιάσπαστη ενότητα και σύμπνοια που επέδειξαν οι' Ελληνες, τον πατριωτισμό, την εθνική υπερηφάνεια, την επιμονή και την αντοχή τους.

Η ευθύνη όλων μας να κατανοήσουμε το μήνυμα αυτό, να διατηρήσουμε άσβεστο το πνεύμα του 1940, να εμπνευστούμε από αυτό και να το μεταδώσουμε στις νεώτερες γενιές είναι μεγάλη.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940
Ζήτω η Ελλάδα!

{youtube}GGiwFS4LVX0{/youtube}

ierosolima oxi1

ierosolima oxi1

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Sun, 29 Oct 2017 10:19:19 +0200
Στην Αγγλία για ενημέρωση ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17859-stin-agglia-gia-enimerosi-o-patriarxis-ierosolumon-theofilos http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17859-stin-agglia-gia-enimerosi-o-patriarxis-ierosolumon-theofilos theofilos webly

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης


Τον Επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας Justin Welby, τον Καρδινάλιο Βίνσετ Νίκολς και βρετανούς πολιτικούς, πρόκειται να συναντήσει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πατριάρχης Θεόφιλος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου.

Ο Πατριάρχης μετά την συνάντηση που είχε με τον Πάπα στο Βατικανό θέλει να ενημερώσει και τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο περί του προσφάτου προβλήματος των Εκκλησιών της Αγίας Γής, δηλαδή την πρόταση 40 μελών του Ισραηλινού Κοινοβουλίου σχεδίου νόμου, το οποίο εάν ψηφισθεί, θα αφαιρέσει από τις Εκκλησίες τα δικαιώματα να διαχειρίζονται ελεύθερες την γη τους.

Πάντως, η επίσκεψη του Προκαθημένου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας συμπίπτει με εκείνη του ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη επίσκεψη στην Μεγάλη Βρετανία από 1η έως 5 Νοεμβρίου.

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Fri, 27 Oct 2017 09:37:57 +0300
Με τον Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17779-me-ton-papa-fragkisko-sunantithike-o-patriarxis-ierosolumon http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17779-me-ton-papa-fragkisko-sunantithike-o-patriarxis-ierosolumon Pope theofilos

Για την Romfea.gr | Αθανάσιος Θανόπουλος


Με τον Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Μακαριώτατος έκανε έκκληση προς τον Πάπα Φραγκίσκο να τερματιστεί η βία και οι διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών ομολογιών στους Αγίους Τόπους.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στα Ιεροσόλυμα το 2014 και εξέφρασε την χαρά του για την αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου.

Επίσης ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε την συμπάθειά του σε εκείνους που υποφέρουν στους Αγίους Τοπους από τις συγκρούσεις και προέτρεψε για περαιτέρω προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη και να αναγνωριστούν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

''Το «στάτους κβο» των Αγίων Τόπων πρέπει να διατηρηθεί, ενώ η βία, οι διακρίσεις και η μισαλλοδοξία εναντίον εβραϊκών, χριστιανικών ή μουσουλμανικών τόπων λατρείας πρέπει να απορριφθούν'' τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάπας Φραγκίσκος.

Τέλος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκαν από κοινού με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και άλλους αξιωματούχους του Βατικανό.

{youtube}kbA8qB2URlA{/youtube}

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Mon, 23 Oct 2017 16:31:33 +0300
Στο Βατικανό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17765-sto-batikano-o-patriarxis-ierosolumon-theofilos http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17765-sto-batikano-o-patriarxis-ierosolumon-theofilos theofilos francis

Για την Romfea.gr | Αθανάσιος Θανόπουλος


Το Βατικανό πρόκειται να επισκεφθεί σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Να αναφερθεί ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα έχει προσωπική συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη Θεοφίλου στο Βατικανό, έχει σκοπό να προάγει την ενότητα των Χριστιανών.

Τον Πατριάχη Θεόφιλο θα συνοδεύει στο ταξίδι του στη Ρώμη, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος.

Να αναφερθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνάντηση του Προκαθήμενου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Θεόφιλος πρόκειται να συναντηθεί με τον Γραμματέα του Κράτους της Αγίας Έδρας Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ και τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για τον διαθρησκειακό διαλογο Καρδιναλιο Ζαν-Λουί Τοράν.

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Sun, 22 Oct 2017 22:16:41 +0300
Η Πνευματική Ρωσική Αποστολή εορτάζει τα 170 έτη παρουσίας στα Ιεροσόλυμα http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17752-i-pneumatiki-rosiki-apostoli-eortazei-ta-170-eti-parousias-sta-ierosoluma http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17752-i-pneumatiki-rosiki-apostoli-eortazei-ta-170-eti-parousias-sta-ierosoluma missia3

Τήν Παρασκευήν, 7ην / 20ήν Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη Ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐκ Μητροπολιτῶν, Ἱερομονάχων, μοναχῶν καί λαϊκῶν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 170 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Ὑπό τήν Πνευματικήν Ἀποστολήν ταύτην ὑπάγονται Ἱεραί Γυναικεῖαι Μοναί ὡς π.Χ. τῆς Ὀρεινῆς, τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, τῆς Γεθσημανῆς, τῆς Χεβρῶνος, τῆς Ταβιθᾶς κ. ἄλλαι.

Τήν Ἀποστολήν ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος, ἀναφερόμενος εἰς τάς ἀδελφικάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἀναπολῶν τάς ἡμέρας, καθ᾽ ἅς ὡς διάκονος τότε τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου διηκόνει καί τόν μακαριστόν Πατριάρχην Μόσχας Ποιμένα, φιλοξενούμενον εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ οἰκίαν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Συγχαίρων ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ γεγονότος τούτου, εἶπεν ὅτι τοῦτο ἔχει σημασίαν διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας καί διά τήν MISSIA ἀλλά καί διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα εἰς Ἱεροσόλυμα καί τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ὁποίαν ἀνά τούς αἰῶνας διαποιμαίνει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκπροσωποῦν ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι μέλος τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ δεχθεῖσα τό πλῆγμα τοῦ σχίσματος εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς, διὰ τὴν θεραπείαν τοῦ ὁποίου συνεχῶς θερμῶς προσευχόμεθα.

Χαιρόμεθα ἐπὶ τῇ ἀφίξει ὑμῶν, καθ' ὅτι ἀπὸ κοινοῦ μαρτυροῦμεν τὴν παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν. Ταύτην τήν γῆν ἡμεῖς δέν διεκδικοῦμεν, ἀλλά διεκδικοῦμεν τὴν ἁγιότητα αὐτῆς καί τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς.

Τοῦτο θὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς συλλειτουργίας εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον τὴν σημερινήν νύκτα καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς MISSIA , τὴν Κυριακήν.

Ἐπὶ τούτοις ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τον σκοπόν τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ρωσσικῆς Ἀποστολῆς, μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ ἥν ἔζη ἐπί αἰῶνας ἡ Ἐκκκλησία ὡς κιβωτός σωτηρίας, διαφυλάσσουσα τήν πνευματικήν, ἐθνικήν, γλωσσικήν καί θεολογικήν ταυτότητά μας

Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως ἐπί τῇ παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, μετά τῶν ὁποίων και συνειργάσθημεν ἀφ' ἡμερῶν τῆς διακονίας αὐτῶν εἰς τήν MISSIA.

{youtube}rtvo4QhWLUA{/youtube}

missia

missia

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Sun, 22 Oct 2017 17:08:45 +0300
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στον Βασιλιά της Ιορδανίας http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17720-o-patriarxis-ierosolumon-ston-basilia-tis-iordanias http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-ierosolimon/17720-o-patriarxis-ierosolumon-ston-basilia-tis-iordanias ab

Τήν Τετάρτην, 5ην /18ην Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Β´ Ἴμπν Χουσεΐν, παρουσίᾳ τοῦ πρίγκηπος Ἐμίρη Γάζη, Συμβούλου τοῦ Βασιλέως ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἱστορικάς ἀγαστάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Χασιμιτικῆς Οἰκογενείας καί ηὐχαρίστησε τόν Βασιλέα διά τήν συμπαράστασιν Αὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας τοῦ Πατριαρχείου διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ διαφυλάττοντος τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καθώς καί διά τήν συμμετοχήν Aὐτοῦ εἰς τάς προσπαθείας μή ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν ἐνοικιάσεων τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Jaffa Gate τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἐνημέρωσε τόν Βασιλέα περί τῶν κοινῶν ἐνεργειῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων διά τήν προστασίαν τῶν περιουσιῶν αὐτῶν καί περί τῆς προθέσεως Αὐτοῦ νά συνεχίσῃ τάς ἐπισκέψεις εἰς ἀρχηγούς κρατῶν καί Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐκζήτησιν τῆς συμπαραστάσεως αὐτῶν εἰς τό ἀνακῦψαν σοβαρώτατον τοῦτο πρόβλημα.

Ὁ Μεγαλειότατος Βασιλεύς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ Αὐτοῦ προσπαθείας εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καί διεβεβαίωσεν Αὐτόν περί τῆς ἀδιασαλεύτου προθέσεως καί στάσεως τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου νά προστατεύῃ τά Μουσουλμανικά καί Χριστιανικά Προσκυνήματα τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό πάσης ἐνοχλήσεως, διαταράξεως καί σφετερισμοῦ τῶν ἀκραίων Ἰσραηλινῶν Κοινοβουλευτικῶν καί ἐποικιστικῶν παραγόντων, ἰδίως εἰς τήν περιοχήν τῆς πύλης τοῦ Δαυΐδ (Jaffa Gate) τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ.

ba1

{loadposition adsense}

]]>
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Sat, 21 Oct 2017 09:01:02 +0300