Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. Δευτέρα, 29 Μαϊος 2017

dovra 1

Κατά τό διήμερο 28 και 29 Μαΐου πανηγύρισε η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά την μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως από την Κριμαία στη Βέροια (29 Μαΐου 2006).

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις, που έγιναν στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος προέστη του πολυαρχιερατικού συλλείτουργου, Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, ο οποίος χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή της εορτής, Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του όρθρου, Γρεβενών κ. Δαβίδ, ο οποίος εκήρυξε το θείο λόγο το εσπέρας και Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο κατά τη θεία Λειτουργία.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας εψάλλησαν τα εγκώμια του Αγίου Λουκά και ακολούθησε λιτανευτική πομπή πέριξ του ιερού Ναού.

Κατά το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου θα τελεστεί η πανήγυρις της εορτής της κοιμήσεως του Αγίου Λουκά, καθώς επίσης και το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Διδάκτωρ τῆς πίστεως, ἐλπίδος ὑφηγητής, ἀγάπης τε πρύτανις, γέ­γο­νας πάτερ Λουκᾶ, διό καταξίω­σον, πάντας σοί μαθητεῦσαι», ψά­λα­­με, ἀδελφοί μου, σήμερα πα­νη­γυ­ρίζοντας τή μνήμη τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερου­πό­­λε­ως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυμα­τουρ­γοῦ.

Ψάλαμε πρός τόν ἅγιο πού δέν ὑπῆρξε μόνο διδάκτωρ τῆς Ἰα­τρι­κῆς καί ὑφηγητής τῆς Χειρουρ­γικῆς καί καθηγητής διάσημος, ἀλλά διέ­θετε καί ἀνάλογες πνευματικές ἐπι­δόσεις, τίς ὁποῖες ἀπέκτησε μέ τήν πνευματική ἐρ­γασία, μέ τήν προ­σευχή καί τήν ἐναρ­μόνιση τῆς ζωῆς του πρός τό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ. 

Διότι, ὅπως ἡ σαρκική καί ἐπαγ­γελ­ματική ζωή κάθε ἀνθρώπου ἔχει στάδια καί βαθμίδες τίς ὁποῖες ἀνε­βαίνει ὁ ἄνθρωπος προοδευτικά καί ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι προσπαθεῖ, ἀγωνίζεται, κοπιάζει, μελετᾶ, ἐφαρ­μόζει τούς κανόνες καί εἶναι ἀφο­σιω­μένος στόν στόχο του, τό ἴδιο συμ­βαίνει καί μέ τήν πνευματική ζωή.

Ἔχει καί αὐτή στάδια καί βαθ­μίδες, τά ὁποῖα πρέπει νά ἀνέλθει ὁ πιστός σταθερά καί προοδευτικά γιά νά φθάσει στήν κορυφή, γιά νά φθά­­σει στόν στόχο του πού εἶναι ἡ σωτηρία, πού εἶναι ἡ ἁγιότητα, πού εἶναι ὁ Θεός.

Καί αὐτές οἱ βαθμίδες εἶναι οἱ ἀρε­τές, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι καρ­ποί τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀλλά ἡ ἀπόκτησή τους ἀπαιτεῖ καί προ­ϋ­ποθέτει καί τή δική μας προ­σπά­θεια καί τόν δικό μας ἀγώνα.

Γιά τρεῖς ἀπό αὐτές τίς ἀρετές πού διέθετε σέ ὑπέρτατο βαθμό ὁ ἑορ­τα­ζόμενος καί τιμώμενος ἅγιος Λου­κᾶς ὁμιλεῖ καί τό τροπάριο πού προ­α­νέφερα: «Διδάκτωρ τῆς πί­στεως, ἐλπίδος ὑφηγητής, ἀγάπης τε πρύ­τανις, γέγονας πάτερ Λουκᾶ».

Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη ἀποτελοῦν, ἀδελφοί μου, τρεῖς ση­μαντικές βαθμίδες τῆς πνευμα­τικῆς κλίμακος. 

Ἡ πρώτη εἶναι ἡ πίστη, πίστη βα­θειά καί σταθερή στόν Χρι­στό, πί­στη πού δέν ἐξατμίζεται καί δέν ἐξα­φανίζεται στίς δυσκολίες, τούς πειρασμούς καί τά ἐμπόδια πού θά συναντήσουμε στή ζωή μας.

Τέτοια πίστη διέθετε ὁ ἅγι­ος Λου­κᾶς, διότι χωρίς αὐτήν δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἀντέξει τίς δο­κι­μασίες, τούς διωγμούς, τίς φυλα­κί­σεις, τίς ἐξορίες καί τά μαρτύρια στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλε τό ἄθεο κα­θεστώς τῆς ἐποχῆς του προκειμένου νά μήν ὁμι­λεῖ γιά τόν Χριστό, νά μήν ἔχει τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας στήν αἴ­θου­σα τοῦ χειρουργείου, νά μήν φο­ρᾶ τό ράσο τοῦ κληρικοῦ καί τοῦ ἐπι­σκόπου στά πανεπιστημιακά ἀμ­φι­θέατρα, νά μήν στηρίζει καί νά μήν παρηγορεῖ τούς ἀνθρώπους.

Ἀπό τήν πίστη αὐτή πού ἀποτελεῖ βάση καί θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζω­ῆς ἐκπηγάζει, ἀδελφοί μου, ἡ δεύτερη ἀρετή, τήν ἐλπίδα. 

Καί ἐάν ἡ ἐλπίδα ἀποτελεῖ γιά κά­θε ἄνθρω­πο τή δύναμη νά συνεχί­σει τήν προ­σπάθειά του, ἡ ἐλπίδα πού στηρί­ζε­ται στήν πίστη στόν Χρι­­­στό, ἡ ἐλ­πίδα πού στηρίζεται στήν πίστη ὅτι ὅ,τι καί νά συμβεῖ στή ζωή μας εἶναι μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς καί πρέπει νά τό ὑπομένουμε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός «οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάμε­θα», εἶναι ἡ μεγαλύ­τε­ρη δύναμη πού μπορεῖ νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος. 

Μέ αὐτήν ὁ ἅγιος Λου­κᾶς προχω­ροῦσε «διά πυρός καί ὕδα­τος» καί ὑπερέβαινε ὅλα τά βα­σα­νιστήρια, στά ὁποῖα τόν ὑπέ­βα­λαν καί μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦσαν νά συνθλί­ψουν τήν προσωπικότητά του, νά συνθλίψουν τήν ψυχή του. Μέ αὐ­τήν πορευόταν καί στίς προ­σω­πικές του δυσκολίες.

Μέ αὐτήν ἀν­τιμε­τώ­πισε τήν πρό­ωρη ἀπώλεια τῆς συ­ζύ­γου του ἀλλά καί τήν ἀπώ­λεια τῆς ὁράσεώς του.

Καί μέσα ἀπό αὐτές τίς δυσκολίες ὁ ἅγιος Λουκᾶς αὔξανε μέσα στήν ψυ­­­χή του τήν πίστη, αὔξανε καί τήν ἀγάπη του καί στόν Χριστό· καί αὐ­τή ἡ ἀγάπη τοῦ ἔδινε περισ­σό­τε­ρη ἐλπίδα καί περισσότερη δύναμη καί ἔκανε τήν ψυχή του εὐάρεστη στόν Θεό· τήν ἔκανε δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Γιατί ἡ ἀγάπη στόν Θεό, πού ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐκφράζεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐν­το­λῶν του, εἶναι μία ἀμφίδρομη σχέ­ση μέ τόν Θεό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἐκεῖνος ἀγαπᾶται καί ἀπό τόν Θεό.

Καί ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τούς ἀδελφούς του. Καί ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό δέχεται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν προσφέρει στούς ἀδελφούς του.

Αὐτό κάνει καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς. Προσφέρει μέ τά θαύματά του τήν ἀγάπη πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός ὡς ἀν­ταπόδοση τῆς δικῆς του ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως. Καί ἐμεῖς ἀπολαμ­βά­νουμε αὐτή τήν ἀγάπη, καί εὐ­γνω­μονοῦμε τόν ἅγιο, καί δοξά­ζουμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά ἔχουμε ἀνάμεσά μας τό ἱερό του λεί­ψανο, πηγή ἀκένωτη ἰάσεων καί θαυμά­των. 

Τήν πανήγυρη τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου εἴχαμε φέ­τος τή χαρά νά συνεορτάσουμε μέ ἐκλεκτούς καί ἀγαπητούς ἀδελ­φούς ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι λάμ­πρυ­ναν μέ τήν παρου­σία τους καί τή συμμε­τοχή τους στό πανηγυρικό ἀρχιε­ρα­τικό μας συλ­λείτουργο καί γι᾽ αὐτό τούς εὐχαριστῶ ὅλους ἀπό καρδίας, τόν Σε­βασμιώ­τα­το Μητροπολίτη Ἄρ­της κύριο Καλ­λίνικο, τόν Σεβα­σμιώτατο Μη­τροπολίτη Μαρωνείας κύριο Παντε­λεήμονα, τόν Σεβα­σμι­ώ­τατο Μητροπολίτη Φαναριο­φαρ­­σάλων κύριο Τιμόθεο καί τόν Σε­βα­σμιώτατο Μητροπολίτη Γρε­βενῶν κύριο Δαβίδ.

Τούς εὐχαριστῶ καί πάλιν καί πολλάκις γιά τήν παρου­σία τους καί εὔχομαι ταπεινός ὁ ἅγιος Λουκᾶς νά τούς ἐνισχύει στή διακονία τους καί νά εὐλογεῖ καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, πού τι­μή­σατε καί φέτος τήν ἱερά πα­νήγυρή του.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 303088
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: