Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017

sampezi 5

Την Κυριακήν 5ην Νοεμβρίου 2017, ετελέσθη εις τον Ιερόν Ναόν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Πατριαρχιακού Σταυροπηγίου, επιμνημόσυνος δέησις επί τη συμπληρώσει εξαετίας από την κοίμησιν του από Ελβετίας Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κυρού Δαμασκηνού (Παπανδρέου).

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ήσαν δε συμπροσευχόμενοι εν τω Ιερώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας και Προϊστάμενος του Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Ιερεμίας και ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, Καθηγητής τού Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας και Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών.

Εις το κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος ανεφέρθη εις το παράδειγμα της υπομονής τού πτωχού Λαζάρου από την αναγνωσθείσα Ευαγγελικήν περικοπήν.

Τοιαύτην υπομονήν εχρήσατο και ο μακαριστός Μητροπολίτης Δαμασκηνός, ο οποίος, προς το συμφέρον τής Μητρός Εκκλησίας αποβλέπων, διηκόνησεν Αυτήν αγαθώς κατά τον επίγειον βίον του.

Εις το τέλος τής επιμνημοσύνου δεήσεως, ο διαδεχθείς τον μακαριστόν κυρόν Δαμασκηνόν, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, ωμίλησεν περί της προσωπικότητος και του έργου τού από εξαετίας εκλιπόντος Ιεράρχου, τον οποίον παρομοίασεν με «βασιλικόν», που εβλάστησεν, ήνθησεν και -ως είναι η φυσική τάξις των πραγμάτων- εμαράνθη και τελικώς εξηράνθη.

Αλλ’ ως η ευωδιάζουσα οσμή τού ξηρού βασιλικού παραμένει επί πολύ και ικανόν χρόνον, ούτω και το έργον τού μακαριστού Δαμασκηνού παραμένει ζωντανόν και μετά την κοίμησιν αυτού.

Ο Σεβασμιώτατος εμνημόνευσεν τους χρόνους των σπουδών τους εις την Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης και την μετέπειτα πορείαν τού προκατόχου του ως υπευθύνου της Γραμματείας επί της Προπαρασκευής τής Αγίας και Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως Προϊσταμένου τού Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως πρώτου Μητροπολίτου Ελβετίας.

Ιδιαιτέραν μνείαν εποίησεν ο Σεβασμιώτατος εις την υπό του αοιδίμου Δαμασκηνού ίδρυσιν του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας τού Ορθοδόξου Κέντρου, τη αγαστή συνεργασία των εγκρίτων Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων του Φριβούργου και της Γενεύης.

Εκ του Ινστιτούτου αυτού, καθώς είπεν, πρόερχονται από εικοσαετίας ικανά στελέχη, τα οποία, εκπαιδευθέντα εις τον χώρον της ορθοδόξου, ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής θεολογίας, αξιοποιούνται, μετά την λήψιν του σχετικού διπλώματος Master of Arts, συμφώνως προς τας ανάγκας των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησίων.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλίαν του δεν παρέλειψε να αναφερθή και εις τους φοιτητάς, οι οποίοι καίτοι δεν εγνώρισαν τον μακαριστόν Μητροπολίτην Δαμασκηνόν, ωστόσο, φιλοτιμούμενοι και επιδεικνύοντας την προς αυτόν οφειλομένην ευχαριστίαν και εκτίμησιν, ητοίμασαν το κόλλυβον δια το μνημόσυνον αυτού, του ιδρυτού και πρώτου Πρυτάνεως του Ινστιτούτου όπου φοιτούν.

Είη η μνήμη αυτού αιωνία!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

sampezi 1

sampezi 1

sampezi 1

sampezi 1

sampezi 1

 

Εμφανίσεις: 301852
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: