Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Νέας Σμύρνης. Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

neas smirnis

Η φο­βε­ρή πλημ­μύ­ρα πού έ­πλη­ξε τίς πε­ρι­ο­χές τής Μάν­δρας καί Νέ­ας Πε­ρά­μου μέ τίς τρα­γι­κές συ­νέ­πει­ές της σέ αν­θρώ­πι­νες ζω­ές καί υ­λι­κές κα­τα­στρο­φές συγ­κλό­νι­σε ό­λους μας.

Ο Σε­β. Μη­τρο­πο­λί­της κ. Συ­με­ών ε­ξέ­φρα­σε μέ ε­πι­στο­λή του πρός τόν Σε­β.Μη­τρο­πο­λί­τη Με­γά­ρων καί Σα­λα­μί­νος κ. Κων­σταν­τί­νο τή συμ­πά­θειά του καί α­πο­φά­σι­σε κα­τά τή λει­τουρ­γί­α τής πε­ρα­σμέ­νης Κυ­ρια­κής νά βγεί δί­σκος σέ ό­λες τίς ε­νο­ρί­ες τής Μη­τρο­πό­λε­ώς μας γιά τήν ε­νί­σχυ­ση τών πλημ­μυ­ρο­πα­θών α­δελ­φών μας.

Α­πό τή δι­σκο­φο­ρί­α συγ­κεν­τρώ­θη­κε τό πό­σο τών 21.520 ευ­ρώ.

Ε­πί­σης α­πο­φα­σί­στη­κε νά δι­α­τε­θούν γιά τόν ί­διο σκο­πό 5.000 ευ­ρώ καί α­πό τό Γε­νι­κό Φι­λό­πτω­χο Τα­μεί­ο τής Μη­τρο­πό­λε­ως. 

Τό συ­νο­λι­κό πο­σό τών 26.520 ευ­ρώ πα­ρα­δό­θη­κε στήν Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Με­γά­ρων καί Σα­λα­μί­νος προ­κει­μέ­νου νά δι­α­τε­θεί γιά τήν κά­λυ­ψη ε­πει­γου­σών α­ναγ­κών τών χρι­στια­νών πού ε­πλή­γη­σαν α­πό τήν πλημ­μύ­ρα.

Εμφανίσεις: 301026
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: