Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Vrysaki.2017 2

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρυσακίου επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται».

Θέλοντας, ἀδελ­φοί μου, ὁ Χρι­στός νά ἐξηγήσει στούς μαθητές του ποιός ἦταν, περιγράφει μέ διά­φορους τρόπους τόν ρόλο του καί τή σχέση του μέ τούς ἀνθρώ­πους. Ἔτσι ἄλλοτε αὐτοπροσ­διο­ρί­ζεται ὡς «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή», ἄλλοτε ὡς σπορέας καί γεωρ­­γός, καί ἄλλοτε πάλι ὡς ὁ καλός ποι­μέ­­νας. Καί σήμερα τόν ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­­σμα νά συνδυάζει τήν ἰδι­ό­τη­τά του ὡς καλοῦ ποιμένος μέ μία ἄλλη, καί νά ὀνομάζει τόν ἑαυτό του θύρα, καλώντας συγχρόνως τούς ἀνθρώπους νά εἰσέλθουν δι᾽ αὐτῆς γιά νά ἐξασφαλί­σουν τή σω­τηρία.

«Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται».

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ἀδελφοί μου, ὁ σκοπός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπό τήν κατα­δυναστεία τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας. Ἦλθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ἀνοίξει στόν ἄν­θρωπο καί πάλι τήν πύλη τῆς βα­σι­λείας τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὁ ἴδι­ος εἶχε κλεί­σει μέ τήν παρακοή του καί τήν ἔξω­σή του ἀπό τόν πα­­ράδεισο.

Πῶς ὅμως μπορεῖ νά βρεῖ ὁ ἄν­θρω­πος τόν δρόμο πρός τή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ καί πῶς μπορεῖ νά τήν κερδίσει;

Μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ἐάν στή ζωή του μείνει μακριά ἀπό τίς ἐπι­θέ­σεις τοῦ νοητοῦ λύ­κου, τοῦ δια­βόλου, πού ἐπιδιώκει νά ἀπομα­κρύ­νει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Μπορεῖ, ἐάν ἀποφασίσει νά ἀκο­λου­θήσει τόν δρόμο πού τοῦ ὑπο­δεικνύει ὁ Χριστός. Μπο­ρεῖ, ἐάν ἐπιλέξει τήν ἀσφάλεια πού τοῦ προσ­φέρει ἡ αὐλή τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία, στήν ὁποία ὅσοι βρί­σκο­νται εἶναι προστατευμένοι ἀπό τίς ἁρπακτι­κές διαθέσεις τοῦ δια­βόλου καί τῶν ὀργάνων του.

Θύρα αὐτῆς τῆς αὐλῆς εἶναι ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός, διότι αὐτός εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος εἰσάγει σ᾽ αὐτήν ὅσους τόν πιστεύουν.

Θύρα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χρι­στός, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐπί­­γειο τμῆμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει ὡς σκοπό καί στόχο νά ὁδηγήσει τά μέλη της στόν οὐ­ρανό, νά τά βοηθήσει νά περάσουν ἀπό τήν ἐπί γῆς στρατευομένη Ἐκ­κλησία στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμ­βεύ­ουσα.

Ἄν ὅμως ὁ Χριστός εἶναι ὡς ἀρ­χη­­γός καί κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶ­ναι ἡ κατ᾽ ἐξοχήν θύρα, διά τῆς ὁποίας ὁ εἰσερχόμενος σώζεται, θύ­­ρα τῆς θείας αὐλῆς εἶναι καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες καί οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰ­­ῶνες συνέχισαν τό ἔργο τοῦ Χρι­στοῦ.

Συνέχισαν νά εἶναι γιά τούς ἀνθρώπους ἐκεῖνοι πού δείχνουν τόν δρόμο πρός τή σωτη­ρία· ἐκεῖ­νοι πού τούς προστατεύ­ουν ἀπό τούς βαρεῖς λύκους τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά τούς πα­ρα­σύρουν· ἐκεῖνοι πού τούς τρέ­φουν μέ τή διδασκαλία τους, πού τούς δροσίζουν μέ τόν λόγο τους, πού τούς ἐμπνέουν μέ τό παρά­δειγμα τῆς ζωῆς τους.

Καί ἕνας τέτοιος ἦταν καί ὁ ἑορ­ταζόμενος σήμερα μέγας ἱε­ράρχης καί ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως.

Εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό­στο­μος ἡ θύρα πού ὁδήγησε καί συ­νεχίζει νά ὁδηγεῖ τούς πιστούς στή σωτηρία μέ τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τῶν πιστῶν καί τῆς Ἐκκλη­σίας· μέ τίς προσπάθειές του νά ὑπε­ρασπίσει τή θεόσδοτη πίστη ἀπό τή μανία τῶν αἱρετιζόντων· μέ τό κήρυγμά του, μέ τό ὁποῖο προσείλ­κυε τούς ἀνθρώπους στόν Χριστό καί στήν ἐν Χριστῷ ζωή· μέ τήν ἀγάπη του μέ τήν ὁποία σκέ­παζε καί προστάτευε ὅσους εἶχαν ἀνά­γκη· μέ τό θάρρος καί τήν παρ­ρη­σία του νά ὑπερασπίζεται τό δί­καιο καί τό ἀγαθό χωρίς νά ὑπο­λο­­­γίζει τίποτε· μέ τήν ἀσκητική του ζωή καί τήν καθαρότητα τοῦ βίου του ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε πα­ρά­­δειγμα φωτεινό γιά ὅλους ὅ­σους τόν ἔβλεπαν καί τόν παρα­κο­λουθοῦσαν· μέ τήν ὑπομονή του στούς διωγμούς καί τήν καρτερία του στίς ἐξορίες· μέ τή διαρκῆ δο­ξο­­λογία τοῦ Θεοῦ γιά ὅλα ὅσα ἐπέ­τρεπε νά ἀντιμετωπίσει στή ζωή του, ἀκόμη καί γιά τίς ἀδικίες καί τίς συκοφαντίες.

Αὐτή ἡ ἱερή μορφή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πού προ­βάλ­λει σήμερα καί ἐνώπιόν μας ἡ Ἐκ­κλη­σία καί τιμοῦμε ἐδῶ στήν ἐνορία σας, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι γιά τή σωτηρία μας δέν ἀρκεῖ μόνο μία θεωρητική καί ἀπροσ­διό­ριστη πίστη στόν Θεό. Χρειάζεται νά εἰ­σέλ­θουμε καί ἐμεῖς εἰλικρινά καί οὐ­σιαστικά διά τῆς θύρας, διά τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων του, στήν αὐλή του, στήν Ἐκκλησία μας, καί νά μένουμε μέσα σ᾽ αὐτήν ὄχι ἀνε­νεργοί, ὄχι ἄπρακτοι, ἀλλά ἀγωνι­ζό­μενοι νά βαδίσουμε στά ἴχνη τῶν ἁγίων καί νά μείνουμε στα­θεροί καί ἀκλόνητοι στήν πίστη, τήν ὁ­ποία μᾶς παρέδωσαν διά τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί τήν ἀλή­θεια τῆς ὁποί­ας ἀπέδειξαν μέ τούς ἀγῶνες τους καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς τους.

Καί ἐάν ἐμεῖς ἀγωνιζόμασθε στό μέτρο τῶν δυνάμεών μας νά ἀκο­λουθοῦμε τό παράδειγμα τῶν ἁγί­ων μας, νά ἀκολουθοῦμε τό πα­ρά­δειγμα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάν­νου τοῦ Χρυσοστόμου, τό παρά­δειγ­μα τῆς ὑπομονῆς του, τῆς ἀγά­πης του, τῆς γενναιότητός του, τῆς ἀσκητικότητός του, τότε θά μᾶς συνοδεύουν καί θά μᾶς ἐνι­σχύ­ουν καί οἱ πρεσβεῖες του, ὥστε δι᾽ αὐτῶν νά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς τή σωτηρία μας, νά εἰσέλθουμε διά τῆς πύλης, πού εἶναι ὁ Χριστός, διά τῆς πύλης πού εἶναι οἱ ἅγιοί μας, καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 283610
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: