Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Ag.ArseniouPlaty2017

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Πλατύ Ημαθίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Βίον ἔνθεον καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίμιον τοῦ Παρακλήτου, ἀνεδείχθης θεοφόρε Ἀρσένιε».

Καί ὄντως ἀνεδείχθη, ἀδελφοί, μου τίμιο σκεῦος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, ὁ θαυματουργός, γιατί ἔζησε σ᾽αὐτόν τόν κόσμο, ἔζησε τήν ἐπίγεια ζωή του ὄχι κατά σάρκα, ἀλλά κατά πνεῦμα.

Ἔζησε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἔζησε τήν ἐν Χριστῷ, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς διδάσκει καί μᾶς προτρέπει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Διότι αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας στόν κόσμο.

Αὐτό τό νόημα τῆς διδασκαλίας της. Δέν εἶναι νά καθορίσει νόμους καί κανόνες πού νά ρυθμίζουν τή ζωή μας, ὅπως οἱ νόμοι καί οἱ κανόνες τῆς πολιτείας, ἀλλά νά μεταποιήσει τή ζωή μας ἀπό ζωή χοϊκή καί κοσμική, σέ ζωή πνευματική καί ἔνθεη.

Νά μᾶς κάνει δηλαδή ὄχι μόνο νά μιλοῦμε γιά τόν Χριστό ἀλλά νά ζοῦμε τόν Χριστό. Ὄχι μόνο νά λέμε ὅτι τόν πιστεύουμε καί τόν ἀγαποῦμε, ἀλλά νά τόν ἀκολουθοῦμε ζώντας τή ζωή μας κατά τό παράδειγμα τῆς δικῆς του ζωῆς.

Αὐτό ἔκανε, ἀδελφοί μου, καί ὁ τιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Ἡ θαυμαστή σωτηρία του ἀπό βέβαιο πνιγμό, ὅταν ἦταν μικρός, τόν ὁδήγησε νά συνδέσει τή ζωή του ἀπό τά πρῶτα του βήματα μέ τόν Θεό, τόν ὁποῖο διακόνησε καί ὡς διδάσκαλος μικρῶν καί ἐγκαταλελειμένων παιδιῶν ἀλλά καί ὡς ἱερέας καί πνευματικός.

Ἡ ἀγάπη, ἡ ἁπλότητα καί ἡ ταπείνωσή του εἵλκυσαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή του καί αὐτή ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἦταν πού ἐνεργοῦσε θαύματα μέ τά ὁποῖα παρηγοροῦσε καί θεράπευε ὁ ἅγιος Ἀρσένιος τούς ἀνθρώπους, ὄχι μόνο τούς χριστιανούς ἀλλά καί τούς Τούρκους πού προσέτρεχαν σ᾽ αὐτόν ζητώντας τή βοήθειά του.

Μέ τά θαύματά του ἀλλά καί μέ ὅλη τή ζωή του, ζωή ἀσκητική, ζωή προσευχῆς, ἀγωνιζόταν γιά νά στηρίξει τούς συμπατριῶτες του στήν πίστη στόν Χριστό, γιά νά μήν ἐνδώσουν οὔτε στίς πιέσεις τῶν Τούρκων νά ἀλλαξοπιστήσουν ἀλλά οὔτε καί στήν προπαγάνδα τῶν Προτεσταντῶν πού δροῦσαν ἐκείνη τήν ἐποχή καί προσπαθοῦσαν νά παρασύρουν τούς ὀρθοδόξους μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί ἐπαναλάμβανε συχνά πρός ὅλους ὅτι «ἡ πίστη μας δέν πουλιέται».

Αὐτό ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνει καί πρός ἐμᾶς σήμερα ὁ ἅγιος Ἀρσένιος, πρός ἐμᾶς πού ζοῦμε σέ μία ἐποχή διαφορετική ἀπό τή δική του, στήν ὁποία ὅμως καί πάλι ἡ πίστη μας κινδυνεύει ἀπό κάποιους πού θέλουν νά τήν πωλήσουν γιά τριάκοντα ἀργύρια.

Ὅμως ἡ πίστη μας στόν Χριστό εἶναι αὐτή πού κράτησε τό Γένος μας γιά αἰῶνες ὄρθιο. Εἶναι αὐτή πού στήριξε τούς πατέρες μας στίς δύσκολες ὧρες τοῦ ξερριζωμοῦ καί τῆς προσφυγιᾶς καί τούς βοήθησε νά σταθοῦν καί πάλι στά πόδια τους καί νά δημιουργήσουν μία νέα ζωή στήν καινούργια τους πατρίδα.

Αὐτή τήν πίστη, ἀδελφοί μου, καλεῖ καί ἐμᾶς σήμερα ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης νά μήν τήν πωλήσουμε, ἀλλά νά τήν κρατήσουμε, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ πατέρες μας καί οἱ ἅγιοι μας. Καί ὁ μόνος τρόπος γιά νά τήν κρατήσουμε εἶναι νά ζοῦμε αὐτή τήν πίστη, νά τήν κάνουμε βίωμά μας καί συστατικό στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς μας.

Διότι, ἐάν πιστεύουμε μόνο στά λόγια καί στήν ταυτότητα, τότε εἶναι πολύ εὔκολο νά τή χάσουμε, γιατί εἶναι κάτι τό ἐπιφανειακό, εἶναι κάτι πού δέν ἔχει ρίζες, πού δέν ἔχει θεμέλια.

Ἐάν ὅμως κάνουμε τήν πίστη μας ζωή· ἐάν ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτή· ἐάν ἡ πίστη μας δέν εἶναι μόνο λόγια, ἀλλά ἔργα· ἐάν οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι κατευθυντήριες γραμμές στή ζωή μας καί καθημερινός μας ἀγώνας γιά νά τίς κάνουμε πράξη στή ζωή μας, τότε ἡ ζωή μας θά ταυτίζεται μέ τήν πίστη μας, ἡ ζωή μας θά ταυτίζεται μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι ὁτιδήποτε καί ἐάν συμβαίνει γύρω μας, ὁποιοσδήποτε καί ἐάν μᾶς ζητᾶ νά πωλήσουμε ἤ νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας, θά εἶναι ἀδύνατο νά τό κάνουμε, γιατί θά εἶναι σάν νά ἀρνούμεθα καί σάν νά πωλοῦμε τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό.

Καί ἐάν ἐμεῖς δέν ἀρνούμεθα καί δέν ἀπεμπολοῦμε τήν πίστη μας, τότε θά μποροῦμε νά στηρίξουμε καί τούς ἀδελφούς μας στήν πίστη, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, καί μέ αὐτή θά ἀντιμετωπίζουμε μέ ὑπομονή ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τῆς ἐποχῆς μας καί τῆς ζωῆς μας καί θά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη τοῦ Θεοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου, ὥστε νά προχωροῦμε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό καί νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς αἰωνίου ζωῆς καί βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου ὁ ἅγιος Ἀρσένιος καί ὁ ἅγιος Παΐσιος καί ὅλοι οἱ ἅγιοι ἀπολαμβάνουν τή χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

Σεῖς ἔχετε ἐδῶ στό Πλατύ μεγάλη εὐλογία ἀλλά καί μεγάλη εὐθύνη, γιατί ἔχετε δύο μεγάλους ἁγίους, δύο μεγάλους προστάτες, πού μπορεῖ νά μήν ἔζησαν σ᾽ αὐτόν τόν τόπο, ἀλλά ἔζησαν μαζί τους οἱ πατέρες σας καί μετέφεραν αὐτή τήν πίστη ἀπό τήν πατρίδα τους στόν τόπο αὐτό.

Καί πρέπει νά κρατήσουμε αὐτή τήν πίστη, γιατί μπορεῖ νά χάσαμε τίς πατρίδες μας, ἀλλά ἡ πίστη μας μᾶς μένει καί ἔχουμε χρέος νά τήν κρατήσουμε, γιατί ἄν τήν χάσουμε, δέν μᾶς μένει τίποτε, γιατί ὅλα τά ὑπόλοιπα δέν ἔχουν σέ σύγκριση μέ τόν θησαυρό τῆς πίστεως καμία ἀξία.

Ἄς τήν κρατήσουμε, λοιπόν, ὅπως τήν κράτησαν καί οἱ πατέρες μας, γιά νά ἔχουμε καί τή χάρη καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων μας, τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου ἀλλά καί τοῦ ἁγίου Παϊσίου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 300982
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: