Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018

megalh panagia 53

Ἐντός τῆς ἑορταστικῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐξαιρέτως καί μεγαλοπρεπῶς ἑόρτασε τόν δεύτερον προστάτην καί πολιοῦχον της, Ἅγιον Μέγαν Βασίλειον, ἡ ξακουστή καί Θεομητοροσκέπαστη κωμόπολις τῆς Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικῆς, πρό τιμήν τοῦ ὁποίου ἔχει ἀνεγήρει τόν μεγαλοπρεπήν ἐνοριακόν της Ναόν.

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, εἰς τόν ὁποῖον προεξῆρχεν, ὁμιλήσας καταλλήλως ὁ Πανόσ. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναφερθείς εἰς τό γεγονός τῆς νομικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί εἰς τήν σημασίαν της είς τήν Χριστιανικήν κοινωνίαν διά τῆς ἐφαρμογῆς τῆς πνευματικῆς περιτομῆς τῶν παθῶν, ἐξάρας ἐν συνεχείᾳ τήν ζωήν τοῦ ἑορταζομένου Μεγάλου Ἁγίου, τονίσας ἰδιαιτέρως τόν διάλογον αὐτοῦ μετά τοῦ αἱμοβόρου Μοδέστου, πλαισιούμενος ἐξ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, Δευτέραν 1η Ἰανουαρίου 2018, χοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον τῆς ἑορτῆς καί προέστη τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ Θεόκλητος, ἔχων συλλειτουργούς τούς Παν/τους Ἀρχιμ., π. Λεόντιον Καρίκαν, π. Χριστόδουλον Στυλιανόν, τόν δραστηρίως καί ἀόκνως ἐργαζόμενον Ἐφημέριον καί προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας, π. Νικόδημον Δράκον, π. Γαβριήλ Καλαϊτζήν, Αἰδ/τον Οἰκ. π. Πέτρον Ἀσβεστόπουλον, δεύτερον Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας καί ἀπεσπασμένον εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Μ. Παναγίας καί τόν Διάκονον π. Γεώργιον Κυριάκου.

Εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τῆς ἑορτῆς ὁ Ἱερός Ναός λαμπρῶς διακεκοσμημένος διά τοῦ καταλλήλου τῆς ἓορτῆς κόσμου, συμμετεῖχεν πυκνόν ἐκκλησίασμα, μέ ἐπικεφαλής τόν Δήμαρχον Ἀριστοτέλη κ. Γεώργιο Ζουμπᾶ, τόν ἐξοχώτατον π. Ὑπουργόν Ἐθν. Οἰκονομίας καί π. Δήμαρχον, κ. Χρῆστον Πάχταν, τούς Ἀντιδημάρχους, Ἰωάννην Μητροφάνην, Δημήτριον Ψηλιάγκον, Χαράλαμπον Λαζαρίδην, Χριστόδουλον Γιουβαννάκην, τούς Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ Γεώργιον Κοῦκον καί τόν Πρόεδρον τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γεώργιον Κυριανόν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εἰς τήν βαθυστόχαστον καί ἐμπευσμένην ὁμιλίαν του ἀνεφέρθη εἰς τήν προσωπικότηταν τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, ἐξιδανικεύσας τό θεολογικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον Αὐτοῦ, ὅστις κατήγετο ἐκ τῆς Καισσαρείας τῆς Καππαδοκίας, ζήσας τόν 4ο μ.Χ. αἰῶνα (330-379), ἐξελέγη Ἐπίσκοπος αὐτῆς τό 370 μ.Χ.. Σπούδασεν Φιλοσοφίαν, Γεωμετρίαν, Ἰατρικήν, Ἀστρονομίαν, γνώρισεν εἰς βάθος τήν κοσμικήν σοφίαν, ἐγκαταλείψας αὐτήν καί τά ὑπόλοιπα διά νά ἀφιερωθῆ εἰς τήν Ὑπέρτατην Φιλοσοφίαν τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀσκητικός ὁ Μ.Βασίλειος ὁμοῦ μέτά τοῦ ἐπιστηθίου φίλου του Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἰς τόν Πόντον, γνώρισε μυστικῶς τήν ἁγιοπνευματικήν ζωήν, γράφοντας καί τό περίφημον σύγγραμμαν εἰς τήν Ἐξαήμερον καί γενόμενος Ἐπίσκοπος Καισαρείας ἐπεδόθη μέ ἱερόν πάθος εἰς τήν ἀναμόρφωσιν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μοναστικοῦ βίου, ἐπεδόθη μετά ζήλου οὐ τοῦ τυχόντος εἰς ἔργα φιλανθρωπίας, ἰδρύσας τήν περίφημον Βασιλειάδαν, μοναδικήν εἰς τόν χριστιανιόν κόσμον. Μαρτύρησεν, ὅταν ἐχρειάσθη, τήν ἀλήθειαν, ἔμπροσθεν βασιλέων καί ἡγεμόνων καί ἀπῆλθεν πρός Κύριον σέ ἡλικίαν μόλις 49 ἐτῶν, καταστήσας πλουσιωτέραν τήν Ἐκκλησίαν διά θεολογικῶν συγγραμάτων, διά τήν περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλίαν του, διά τῶν ἀμετρήτων Ἐπιστολῶν καί ὁμιλιῶν του καί διά τῆς περιφήμου Θείας Λειτουργίας αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτην, ἑρμηνεύοντας τό ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Πρός Τίτον, Κ.3,14, «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι», ἀναφερθείς εἰς τήν καλλιέργειαν τῆς ψυχοσωματικῆς ὀντότητος τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἐκαλλιεργήθη αὕτη ὑπό τοῦ Μ. Βασιλείου καί ἀπέδωσεν καρπούς ἑκατονταπλασίονας, ἡ δέ καλλιέργεια αὕτη ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἀναγνώσεως καί τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διά τῆς ἀναζωογονήσεως ταύτης ἐκ τῆς μετοχῆς εἰς τά ἱερά μυστήρια, διά τῆς ἀνατάσεως τῶν κλάδων τοῦ γεωργίου τοῦ Θεοῦ πρός τά ἄνω, διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς συζεύξεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου καί διά τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν διά τοῦ ἱερωτάτου μυστηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.

Ἅμα τῷ πέρατι τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη Δοξολογία ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους, ἐγένετο ἡ κοπή τῆς παραδοσιακῆς Βασιλόπιτας, ἐπραγματοποιήθη ἡ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἀνά τήν κωμόπολιν τῆς Μεγάλης Παναγίας καί ἐν τέλει εἰς τό ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου ἐψάλησαν τά Κάλαντα καί εὐλογήθη καί ἐκεῖ ἡ Βασιλόπιτα τῶν τοπικῶν ἀρχόντων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 301752
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: